Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2006 z dne 8. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2006 z dne 8. 6. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2494. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-1-UPB4)
2495. Zakon o zdravstveni inšpekciji (uradno prečiščeno besedilo) (ZZdrI-UPB2)
2496. Zakon o prijavi prebivališča (uradno prečiščeno besedilo) (ZPPreb-UPB1)
2497. Zakon o matičnem registru (uradno prečiščeno besedilo) (ZMatR-UPB1)
2498. Zakon o vojnih veteranih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVV-UPB2)

MINISTRSTVA

2499. Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini
2500. Pravilnik o načinu vzorčenja in metodah za laboratorijske analize kozmetičnih proizvodov

USTAVNO SODIŠČE

2501. Odločba o razveljavitvi odločbe Višjega sodišča v Ljubljani in Okrajnega sodišča na Vrhniki

OBČINE

Bled

2502. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za območje urejanja Koritno – Polica ZN KO – S2

Brežice

2503. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2005
2504. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Brežice
2505. Program priprave prostorskega reda Občine Brežice
2506. Program priprave za občinski lokacijski načrt (OLN) ČN Globoko

Dobrepolje

2507. Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Dobrepolje

Dobrova-Polhov Gradec

2508. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

Grosuplje

2509. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za zadrževalnik Bičje – Grosuplje
2510. Sklep o javni razgrnitvi okoljskega poročila in njegove revizije ter poročila o vplivih na okolje in njegove revizije v sklopu sprejemanja občinskega lokacijskega načrta za zadrževalnik Bičje – Grosuplje

Kočevje

2511. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 2004
2512. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 2005
2513. Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine
2514. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje
2515. Odlok o dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
2516. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2517. Sklep o subvencioniranju najemnine upravičencem v tržnih stanovanjih
2518. Sklep o zavzetju stališč do pripomb iz javne razgrnitve osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Pokopališče Kočevje – 1. faza
2519. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2520. Program priprave občinskega lokacijskega načrta Pokopališče Kočevje 1. faza

Ljubljana

2521. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Majšperk

2522. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za ureditev javne poti JP 740560 Vila – Podlože, na odseku Vila – Žolger

Murska Sobota

2523. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Novo mesto

2524. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Jedinščica v Novem mestu
2525. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju OLN za stanovanjsko naselje Jedinščica

Polzela

2526. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja Garant Polzela

Vitanje

2527. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja znotraj UN Center Vitanje

Vojnik

2528. Statut Občine Vojnik
2529. Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik
2530. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Frankolovo
2531. Sklep o rezervaciji zaradi počitniške odsotnosti otrok, za katere je Občina Vojnik po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, in stroških začasnega izpisa iz vrtca Mavrica Vojnik
2532. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Zagorje ob Savi

2533. Odlok o priznanjih Občine Zagorje ob Savi
2534. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Vašhava

POPRAVKI

2535. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Turistični-informativni center Moravske Toplice
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti