Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2483. Pravilnik o nagradah študentom Občine Tišina, stran 6391.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 27. redni seji dne 26. 5. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o nagradah študentom Občine Tišina
1. člen
Ta pravilnik ureja merila in postopek za dodeljevanje nagrad študentom in diplomantom iz Občine Tišina.
2. člen
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v proračunu Občine Tišina.
I. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE NAGRAD
3. člen
Nagrade za doktorat, magisterij oziroma specializacijo in diplomo se podeljujejo vsem študentom na visokošolskem in univerzitetnem študiju, za uspešno opravljen letnik študija pa se podeljujejo rednim in nezaposlenim izrednim študentom na visokošolskem in univerzitetnem študiju in diplomantom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Tišina.
4. člen
Pri podeljevanju nagrad se upošteva vpis v višji letnik na visokošolskih in univerzitetnih zavodih za tekoče študijsko leto, začenši od 1. 10. naprej, ter uspešno opravljena diploma, magisterij oziroma specializacija ali doktorat.
Pogoj za pridobitev nagrade je prijava na javni poziv skupaj s prilogami in na zahtevo občinske komisije tudi druge listine.
II. PODELJEVANJE NAGRAD
5. člen
Občinska uprava enkrat letno objavi javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nagrad študentom.
Javni poziv se objavi na spletni strani občine, v občinskem glasilu Novine in na krajevno običajen način.
Javni poziv vsebuje:
– predmet poziva,
– pogoje za pridobitev nagrade,
– način in rok za prijavo,
– zahtevano dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o rešitvi vloge.
6. člen
Vlogo za izplačilo nagrade za izpolnjene študijske obveznosti v preteklem šolskem letu morajo prosilci posredovati občinski upravi do 15. oktobra tekočega leta (npr. za prehod v 3. letnik 1. 10. 2005, dotacija do 15. 10. 2006). Vloge sprejema občinska uprava, obravnava pa jih tričlanska komisija za nagrajevanje študentov, ki jo imenuje župan Občine Tišina.
Komisija obravnava popolne in v roku razpisa prispele prijave na razpis v skladu z merili iz tega odloka. Na podlagi zbrane dokumentacije pripravi poročilo ter predlog o podelitvi nagrad.
7. člen
Nagrade po tem pravilniku dodeljuje občinska uprava na predlog tričlanske komisije, ki jo imenuje župan.
8. člen
Občinska uprava odloči o dodelitvi nagrad z odločbo. Odločitev o dodelitvi nagrad po tem pravilniku mora občinska uprava sprejeti vsako leto najkasneje do 10. novembra. Na odločbo je možen ugovor županu v roku 8 dni od vročitve odločbe.
9. člen
   Višina nagrade za leto 2006 znaša:
   – za doktorat           100.000,00 tolarjev
  – za magisterij oziroma
specializacijo             50.000,00 tolarjev
  – za diplomo            35.000,00 tolarjev
  – za uspešno opravljen letnik
študija                15.000,00 tolarjev.
   Višina nagrade se vsako leto usklajuje z rastjo cen in jo s sklepom
določi župan.
10. člen
Študent ni upravičen do nagrade:
– če ne pridobi pogojev za vpis v naslednji letnik,
– če se ponovno vpisuje v isti letnik, v katerega se je vpisal pogojno v predhodnem študijskem letu ter pridobil nagrado,
– če ponavlja letnik študija.
11. člen
Nagrade po te pravilniku se začnejo izplačevati v letu 2006.
12. člen
Študent mora nagrado vrniti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, če je v vlogi navajal neresnične podatke ali predložil lažna potrdila oziroma dokazila.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-21/06
Tišina, dne 30. maja 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost