Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2488. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2006, stran 6400.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/02, 56/02) ter 16. in 107. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 28. seji dne 29. 5. 2006 na predlog župana Občine Zagorje ob Savi sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2006
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Zagorje ob Savi za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina, cilji in načela proračuna, postopki izvrševanja proračuna, notranjega nadzora ter obseg zadolževanja in dajanja poroštev.
2. člen
Prihodki, ki pripadajo občini za financiranje javne porabe in drugih nalog, so opredeljeni z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o financiranju občin. Vsi prihodki se izkazujejo v proračunu občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun Občine Zagorje ob Savi se za leto 2006 določa v naslednjem obsegu (v tolarjih):
+--------------------------------------------+---------------+-------------+
|SPLOŠNI DEL PRORAČUNA            |        |       |
|                      |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|A  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|I  |SKUPAJ PRIHODKI            |70+71+72+74  |2.515.167.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI            |70+71     |1.477.863.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI            |        |1.342.959.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|7000|Dohodnina               |        |1.044.115.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|7030|Davki na nepremičnine         |        | 147.190.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|7032|Davki na dediščine in darila      |        |  2.157.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|7033|Davki na promet nepremičnin      |        |  29.763.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|7044|Davki na posebne storitve       |        |  5.920.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|7047|Drugi davki na uporabo blaga in    |        | 113.814.000|
|  |storitev                |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI           |        | 134.904.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|7102|Prihodki od obresti          |        |  2.000.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|7103|Prihodki od premoženja         |        |  72.005.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|7111|Upravne takse in pristojbine      |        |  5.524.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|7120|Denarne kazni             |        |   375.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|7141|Drugi nedavčni prihodki        |        |  55.000.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI          |        | 219.000.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|7200|Prihodki od prodaje zgradb in     |        | 219.000.000|
|  |prostorov               |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI          |        | 818.304.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|7400|Prejeta sredstva iz državnega     |        | 818.304.000|
|  |proračuna               |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|II |SKUPAJ ODHODKI             |40+41+42+43  |2.606.067.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI             |        | 501.451.790|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4000|Plače in dodatki            |        | 109.000.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4001|Regres za letni dopust         |        |  4.292.820|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4002|Povračila in nadomestila        |        |  7.367.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4003|Sredstva za delovno uspešnost     |        |  2.000.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4004|Nadurno delo              |        |   937.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4009|Drugi izdatki zaposlenim        |        |  2.685.060|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4010|Prispevek za pokojninsko in inv.    |        |  10.709.850|
|  |zavarovanje              |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4011|Prispevek za zdravstveno zavarovanje  |        |  8.613.850|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4012|Prispevek za zaposlovanje       |        |    72.890|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4013|Prispevek za starševsko varstvo    |        |   121.500|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4015|Premije za dodatno zavarovanje     |        |  2.455.200|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4020|Pisarniški in splošni material     |        |  44.746.600|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4021|Posebni material in storitve      |        |  61.620.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4022|Energija, voda, komunalne storitve   |        |  44.593.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4023|Prevozni stroški in storitve      |        |  3.132.300|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4024|Izdatki za službena potovanja     |        |   600.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4025|Tekoče vzdrževanje           |        | 106.744.100|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4026|Poslovne najemnine in zakupnine    |        |  18.318.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4027|Kazni in odškodnine          |        |   300.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4028|Davek na izplačane plače        |        |  5.636.620|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4029|Drugi operativni odhodki        |        |  30.406.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4031|Plačila obresti od kreditov      |        |  8.100.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4090|Splošna proračunska rezervacija    |        |  29.000.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI            |        |1.091.683.210|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4102|Subvencije privatnim podjetjem in   |        |  9.620.000|
|  |zasebnikom               |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4112|Transferi za zagotavljanje socialne  |        |  24.860.000|
|  |varnosti                |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4117|Štipendije               |        |  6.218.400|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4119|Drugi transferi posameznikom      |        | 473.030.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4120|Tekoči transferi neprof. org. in    |        | 164.580.315|
|  |ustanovam               |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4130|Tekoči transferi ožjim delom občine  |        |  42.509.995|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4131|Tekoči transferi v sklade soc.     |        |  42.000.000|
|  |zavarovanja              |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4132|Tekoči transferi v javne sklade    |        |  4.680.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4133|Tekoči transferi v javne zavode    |        | 244.184.500|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4135|Tekoča plačila izvajalcem javnih služb |        |  80.000.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI         |        | 824.298.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4200|Nakup zgradb in prostorov       |        |  7.000.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4201|Nakup prevoznih sredstev        |        |  4.100.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4202|Nakup opreme              |        |  29.430.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4204|Novogradnje, rekonstrukcije in     |        | 357.817.000|
|  |adaptacije               |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4205|Investicijsko vzdrževanje in obnove  |        | 270.983.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4206|Nakup zemljišč             |        |  14.700.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4208|Študije, projektna dokumentacija,   |        | 140.268.000|
|  |nadzor                 |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |        | 188.634.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4307|Investicijski transferi javnim zavodom |        |  35.634.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4310|Investicijski transferi neprofitnim  |        |  15.980.000|
|  |organizacijam             |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4311|Investicijski transferi JP, ki so v  |        | 111.500.000|
|  |lasti občine              |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4323|Investicijski transferi javnim zavodom |        |  25.520.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|III |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |I - II     | –90.900.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|B  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|IV |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |750+751+752  |  4.300.000|
|  |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|7500|Prejeta vračila danih posojil     |        |  3.200.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|7510|Prodaja kapitalskih deležev      |        |  1.100.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|V  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |        |      0|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|4410|Povečanje kapitalskih deležev     |        |      0|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|VI |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |IV - V     |  4.300.000|
|  |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|C  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|VII |ZADOLŽEVANJE              |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE              |        | 100.000.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|5000|Domače zadolževanje          |        | 100.000.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|VIII|ODPLAČILA DOLGA            |        |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA            |        |  13.400.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|5501|Odplačila domačega dolga        |        |  13.400.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|IX |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |I+IV+VII-II-V- |       |
|  |                    |VIII      |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|X  |NETO ZADOLŽEVANJE           |VII-VIII    |  86.600.000|
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
|XI |NETO FINANCIRANJE           |VI+VII-VIII-  |  90.900.000|
|  |                    |IX=-III    |       |
|  |                    |        |       |
+----+---------------------------------------+---------------+-------------+
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del proračuna Občine Zagorje ob Savi.
III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA
4. člen
Vsi prejemki, izkazani v proračunu, služijo za pokrivanje vseh izdatkov, razen če z Zakonom o javnih financah, Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007 ter drugimi predpisi ni določeno drugače.
5. člen
Sredstva, ki po tem odloku pripadajo posameznim proračunskim uporabnikom, so namenska in jih v druge namene ni mogoče uporabiti. Uporabniki proračunskih sredstev ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale zneske, določene z občinskim proračunom za njihovo dejavnost.
6. člen
Med prihodke in prejemke tekočega leta se vključujejo vsa sredstva, ki so bila vplačana in razporejena na račune proračuna do 31. 12. tekočega leta.
Med odhodke in izdatke proračuna tekočega leta se vključujejo vsa sredstva, ki so bili nakazana iz proračuna do 31. 12. tekočega leta.
7. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonih, posebnem aktu občine ali s pogodbo med uporabnikom in občino določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna RS, v skladu s kolektivno pogodbo, z Zakonom o javnih uslužbencih, z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in drugimi zakoni.
8. člen
Pri razporejanju proračunskih sredstev na uporabnike se le ta zmanjšajo za načrtovane lastne prihodke uporabnikov. Ugotovljeni presežki lastnih prihodkov uporabnikov po zaključnih računih se vplačajo v proračun do konca februarja tekočega leta za preteklo leto.
9. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi razpisa, odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali odločbe oziroma odredbe župana.
10. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v banke, Banko Slovenije in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje proračuna.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Zagorje ob Savi, ki o izvrševanju proračuna dvakrat letno poroča občinskemu svetu. Župan pripravi po končanem prvem polletju polletno poročilo o realizaciji proračuna. O doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu pa pripravi letno poročilo o realizaciji proračuna (zaključni račun), ter o tem poroča na občinskem svetu.
Odredbodajalec proračuna je župan ali od njega pooblaščena oseba.
12. člen
Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna RS.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del. Predplačila so možna le izjemoma, ob primernem zavarovanju predplačil in ob predhodnem soglasju župana.
13. člen
Če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
14. člen
Če se med letom ugotovi nov uporabnik proračunskih sredstev, se za njegovo delo začasno zagotovijo sredstva iz splošne proračunske rezervacije, dokončno pa z rebalansom.
Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo ali na uporabnika, ki prevzame njegove naloge.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
15. člen
Občina Zagorje ob Savi v letu 2006 ne bo oblikovala dodatnih sredstev za proračunsko rezervo. Zakonsko določena višina teh sredstev je največ 1,5% prejemkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se porabijo za namene, določene z Zakonom o javnih financah. Župan odloča o uporabi teh sredstev do višine 5 mio. SIT, nad to višino pa občinski svet s posebnim sklepom.
Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, katerega upravitelj je župan.
16. člen
V okviru iste tabele odhodkov posebnega dela proračuna je župan pooblaščen za prerazporeditev pravic porabe med proračunskimi postavkami. Prerazporeditve ne smejo biti višje od 20% obsega proračunske postavke, vrednostno ne smejo presegati 20 mio SIT, pri tem pa mora proračun ostati uravnotežen. Prerazporejanje opravi župan največ dvakrat letno: julija pred pripravo polletnega poročila o realizaciji proračuna in decembra pred iztekom proračunskega leta. O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu svetu.
17. člen
Občina Zagorje ob Savi mora imeti v proračunu tekočega leta pred podpisom pogodb za investicijske odhodke in investicijske transfere zagotovljenih najmanj 20% obsega pravic porabe proračunskih sredstev za te namene.
Pri investicijah, ki so sofinancirane iz državnih ali evropskih sredstev, občina prevzema obveznosti iz prejšnjega odstavka le za lastna proračunska sredstva.
Pri tem morajo biti projekti vključeni v razvojni program občine za obdobje 2006–2009.
18. člen
Za zakonito, smotrno in učinkovito uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren odredbodajalec uporabnika, za formalno pravilnost nalogov pa odgovarjajo odgovorne osebe uporabnikov proračunskih sredstev.
Uporabniki morajo pri izvajanju javnih naročil dosledno upoštevati določila Zakona o javnih naročilih in določb Navodil za oddajo naročil malih vrednosti.
19. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo finančni službi občine pošiljati finančno ovrednotene plane, poročila in podatke o izvajanju svojih nalog in namenski uporabi proračunskih sredstev v skladu z Odredbo o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in plačila dolga, v skladu Pravilnikom o programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
Plane predložijo uporabniki v skladu z izhodišči in roki, ki jih določi župan. Letna poročila posredni uporabniki pošljejo do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.
Namensko uporabo prejetih sredstev morajo dokazovati vsake tri mesece s poročilom o realizaciji občini predloženega programa. Ta poročila dostavljajo občini v 15 dneh po izteku trimesečja.
20. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku odpiše dolg do skupne višine 100.000,00 SIT, nad tem zneskom pa občinski svet.
21. člen
Kupnine, najemnine, odškodnine ali drugi prihodki občine, pridobljeni iz naslova razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo izključno za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.
Če se v proračun vplača namenski prejemek, za katerega v sprejetem proračunu še ni odprta posebna postavka, odpre oddelek za javne finance novo posebno postavko. Obseg pravic porabe na posamezni postavki se določi v višini dejansko vplačanih namenskih prejemkov proračuna za namenske odhodke proračuna.
22. člen
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje. Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katera so bil dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet. O svojem delu mora nadzorni odbor pisno poročati občinskemu svetu.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
23. člen
Na zahtevo občinske uprave in nadzornega odbora so uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe sredstev.
Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan deloma ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje. Župan o tem poroča občinskemu svetu, ki lahko dokončno ustavi financiranje.
24. člen
Javni zavodi, javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, morajo predložiti letna poročila o delovanju zavodov v preteklem letu.
VI. ZADOLŽEVANJE
25. člen
Za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja lokalnih cest se bo Občina Zagorje ob Savi v letu 2006 zadolžila v višini 100.000.000,00 SIT.
26. člen
Za premoščanje likvidnostnih težav proračuna, kadar proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. O tem odloča župan Občine Zagorje ob Savi v skladu z zakonom in statutom občine.
27. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje in daje poroštva za najetje dolgoročnih kreditov zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je, le v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin ter s soglasjem občinskega sveta.
28. člen
Odlok prične veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-133/2005
Zagorje ob Savi, dne 29. 5. 2006
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost