Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2447. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2005, stran 6326.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 in 56/02) in 113. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2005.
2. člen
Zaključni proračun izkazuje:
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |  V tisočih|
|   |                           |     SIT|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|I.  |Prihodki                       |   473.769|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|II. |Odhodki                        |   487.650|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|III. |Presežek odhodkov (I. – II.)             |   –13.881|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|B)  |RAČUN FINANCIRANJA TERJATEV IN NALOŽB         |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IV. |Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapit.    |      0|
|   |deležev                        |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapit. deležev       |    2.193|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VI. |Prejeta minus dana posojila in sprem. kapital.    |    –2.193|
|   |deležev                        |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA                  |       |
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VII. |Zadolževanje                     |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|VIII.|Odplačilo dolga                    |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|IX. |Sprememba stanja sredstev na računih         |   –16.074|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|X.  |Neto zadolževanje                   |      0|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
|XI. |Neto financiranje                   |    13.881|
|   |                           |       |
+-----+------------------------------------------------------+-------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del tega zaključnega računa.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1212/2006-01/03
Dolenjske Toplice, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost