Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2450. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Dolenjske Toplice, stran 6329.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 4/06), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06), ter na podlagi 7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih občinska uprava Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
2. člen
(1) Gostinski obrat oziroma kmetija obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu s 3. in 4. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06).
(2) Na območju Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina) si morajo vsi gostinski obrati in kmetije za podaljšanje obratovalnega časa pridobiti soglasje občinske uprave. Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
(3) Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšani obratovalni čas za vsako tako enoto posebej.
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
3. člen
Gostincu oziroma kmetu se izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata, če opravlja gostinsko dejavnost izven rednega obratovalnega časa.
4. člen
(1) Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo:
1. območje, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
2. vrsta gostinskega obrata in
3. vključenost gostinskega obrata v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko ponudbo.
(2) Pred izdajo soglasja lahko opravi pooblaščeni javni uslužbenec občinske uprave ali medobčinski inšpektor ogled gostinskega obrata oziroma kmetije in o tem napiše uradni zaznamek.
(3) V primeru, da so podane pisne pritožbe bližnjih sosedov oziroma so prijavljene kršitve javnega reda in miru, mora gostinec oziroma kmet k vlogi za prijavo podaljšanega obratovalnega časa poleg odločbe ali prijavnega lista priložiti še soglasje lastnika oziroma vseh lastnikov objekta, v katerem se obrat nahaja, če lastnik ni gostinec. Veljavno je soglasje in mnenje, ki ni starejše od 30 dni pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. V primeru, da je soglasje negativno, občinska uprava vlogo o podaljšanem obratovalnem času deloma ali v celoti zavrne.
5. člen
Gostincu oziroma kmetu se izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata in območje, kje se nahaja, in sicer:
1. Gostinskim obratom, ki gostom nudijo zahtevnejše jedi (hotelske restavracije, gostilne, restavracije), se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 1. ure naslednjega dne, ob petkih sobotah in dnevih pred prazniki do 2. ure naslednjega dne,
– v stanovanjskem naselju najdlje do 24. ure, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki do 1. ure naslednjega dne.
2. Gostinskim obratom, ki nudijo gostom manj zahtevne jedi (okrepčevalnice, pizzerije, slaščičarne), se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 24. ure, ob petkih sobotah in dnevih pred prazniki do 1. ure naslednjega dne,
– v stanovanjskem naselju najdlje do 23. ure, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki do 24. ure.
3. Za gostinske obrate, ki gostom ne nudijo hrane (bari, vinotoči …):
– v neposredni bližini naseljenih objektov do 23. ure, ob petkih, sobotah in praznikih do 24. ure, gostinskim vrtovom do 22. ure,
– ob regionalnih cestah in v obratih, ki niso v neposredni bližini naseljenih objektov, do 1. ure naslednjega dne.
4. Gostinskim vrtom brez glasbe:
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 1. ure naslednjega dne, ob petkih sobotah in dnevih pred prazniki do 2. ure naslednjega dne,
– v stanovanjskem naselju najdlje do 24. ure, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki do 1. ure naslednjega dne.
5. Gostinskim vrtom z glasbo:
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 24. ure, ob petkih sobotah in dnevih pred prazniki do 1. ure naslednjega dne,
– v stanovanjskem naselju najdlje do 23. ure, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki do 24. ure.
6. člen
(1) Gostinski obrati v zaprtih prostorih hotelskih objektov, ki jih hoteli dajejo v najem, lahko obratujejo do 1. ure naslednjega dne pod pogojem, da si pridobijo pisno soglasje odgovornega organa hotela.
(2) Bari, ki gostom nudijo tudi mehansko glasbo za ples (diskoteka, nočni bar in podobno), lahko obratujejo do 4. ure naslednjega dne.
(3) Gostinski obrati v stanovanjskih objektih lahko obratujejo po 22. uri, če pristojnemu organu prinesejo pisno soglasje lastnika objekta oziroma vseh stanovalcev v tem objektu.
(4) Gostinskim obratom, ki obratujejo znotraj objektov bencinskih servisov, se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa v okviru obratovalnega časa prodajalne bencinskega servisa.
7. člen
(1) Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovskoposlovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih ipd.), lahko obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev.
(2) Obratovalni čas, določen s hišnim redom, se v zaprtih prostorih gostinskega obrata lahko določi do 1. ure naslednjega dne, na gostinskem vrtu do 24. ure, glasba zunaj poslovnega prostora do 23. ure.
8. člen
Soglasje pristojnega občinskega organa se izda za eno leto.
9. člen
V času večjih prireditev v občini lahko gostinski obrati obratujejo do ure, ki je določena kot čas trajanja prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno prireditev, na podlagi predhodnega mnenja občinske uprave.
10. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja občinske uprave obratuje dlje, kot traja njihov obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
11. člen
Ne glede na preostale določbe tega pravilnika lahko občinska uprava izdaja soglasja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije, če se soglasje veže na zagotovitev pogojev (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe, varnostna služba, prometna varnost ipd.). Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, gostincu soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata oziroma kmetije ne izda.
III. ČASOVNO OMEJENO OBRATOVANJE
V PODALJŠANEM ČASU
12 člen
(1) Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi, ne glede na že izdano soglasje o podaljšanem obratovalnem času, za soglasje za obratovanje v dodatnem podaljšanem času, in sicer v petek in soboto, po predhodni najavi gostov.
(2) Soglasje pristojnega občinskega organa se izda za eno leto.
(3) Izdano letno soglasje je vezano na točno določena časovna obdobja oziroma datume (petke in sobote) in velja le po predhodnem pisnem obvestilu o dogodku občinski upravi najmanj dva dni pred dogodkom.
(4) Če gostinec ne ravna v skladu s tretjim odstavkom tega člena, občinska uprava prekliče soglasje za dodatno podaljšani obratovalni čas.
IV. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE
V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
13. člen
(1) Občinska uprava lahko po uradni dolžnosti ali na zahtevo uradne osebe, pristojne za nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika, prekliče soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v primeru:
– ponavljajočih se kršitev javnega reda in miru v gostinskih obratih in kmetij ter njihovi neposredni bližini,
– ponavljajočih se pisnih pritožb stanovalcev v bližnjih stanovanjskih objektih,
– večkratnega posredovanja s strani policije oziroma pristojnih inšpekcijskih organov,
– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– zaradi preklica soglasja lastnika ali nosilca dejavnosti,
– zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih s strani občinske uprave,
– drugih utemeljenih razlogov.
(2) V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu oziroma kmetu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja tudi za šest mesecev vnaprej.
(3) V primeru preklica izdanega soglasja k obratovanju gostinskega obrata oziroma kmetije v podaljšanem obratovalnem času občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas.
V. NADZOR
14. člen
(1) Nadzor na uresničevanjem določb tega pravilnika opravljata tržni inšpektorat, policija in medobčinska inšpekcija.
(2) Medobčinska inšpekcija izvaja nadzor nad določbami tega pravilnika v smislu posredovanja ugotovljenih oziroma zaznanih nepravilnosti pristojnemu tržnemu inšpektoratu in policiji.
VI. PREHODNE DOLOČBE
15 člen
Gostinec oziroma kmet je dolžan obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje tri mesece po uveljavitvi tega pravilnika.
16. člen
Za določbe o obratovalnem času, ki niso zajete v tem pravilniku, se uporabljajo določbe pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06).
VII. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-46/06-08
Dolenjske Toplice, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost