Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2464. Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Podčetrtek, stran 6364.

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 97/05 – UPB2) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99, 6/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu
v Občini Podčetrtek
1. člen
Občina Podčetrtek s tem odlokom ustanovi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: svet).
2. člen
Temeljni nalogi sveta sta načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu oziroma naloge:
– priprava predlogov občinskih programov za varnost cestnega prometa in ukrepov za izvajanje teh programov, ki jih sprejema občinski svet, ter
– koordinacija izvajanja občinskih programov za varnost cestnega prometa, predvsem pa skrb za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno-vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
3. člen
Svet šteje 5 članov. Svet sestavljajo predstavniki sveta lokalne skupnosti in predstavniki uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja občine, in sicer:
– predstavnik občinskega sveta lokalne skupnosti (predsednik ali član odbora za urejanje prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja)
– predstavnik sveta staršev javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja
– predstavnik policijske postaje
– predstavnik občinske uprave, pristojen za cestno, komunalno dejavnost
– predstavnik javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja.
4. člen
Člane sveta imenuje občinski svet na podlagi predlogov udeleženih organizacij ter komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, za obdobje štirih let.
Po preteku mandata so vsi lahko ponovno imenovani.
5. člen
Občinski svet določi na podlagi programa dela sveta v vsakoletnem proračunu občine sredstva za izvrševanje nalog sveta.
Sredstva, ki so določena v proračunu občine za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, uporablja svet na podlagi finančnega načrta.
6. člen
Strokovne naloge za svet zagotavlja občinska uprava.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v prometu Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 59/96 in 10/97).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-018/2006
Podčetrtek, dne 26. maja 2006
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost