Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2486. Program priprave za spremembe in dopolnitve odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Zaplana (za območje ZN Ulovka), plansko celoto V1 Vrhnika – Center (za območje urejanja V1P/6-IUV III), plansko celoto V2 Vrhnika – Verd (za območje urejanja V2S/10) in plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (za območje urejanja V3I/1), stran 6393.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) sprejme župan Občine Vrhnika
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve odlokov
o prostorskih ureditvenih pogojih za: območje KS Zaplana (za območje ZN Ulovka), plansko celoto V1 Vrhnika – Center (za območje urejanja V1P/6-IUV III), plansko celoto V2 Vrhnika – Verd (za območje urejanja V2S/10) in plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica
(za območje urejanja V3I/1)
I. UVOD
Ta program priprave se nanaša na pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Zaplana (Uradni list SRS, št. 29/86, 17/91), Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1: Vrhnika – Center (Uradni list RS, št. 1/95, Naš časopis, št. 274/01, 308/04), Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2: Vrhnika – Verd (Uradni list RS, št. 1/95, 63/00, 43/05, Naš časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05) in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika – Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95).
II. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA
1. Prostorski ureditveni pogoji (v nadaljnjem besedilu: PUP) za območje KS Zaplana (za območje ZN Ulovka)
Območje zazidalnega načrta (v nadaljnjem besedilu: občinskega lokacijskega načrta) Ulovka se nahaja na Zaplani in je bilo zaradi že zgrajenih počitniških objektov in smučišč z napravami v razvojnih planih občine opredeljeno za razvoj sekundarnih stanovanjskih objektov – počitniških hišic in športno-rekreacijske dejavnosti.
V prostorskem planu Občine Vrhnika je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče, ki se ureja z občinskim lokacijskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OLN). Meja območja OLN je na parcelo natančno določena v PUP za območje KS Zaplana. Zemljišče, ki je predmet spremembe (nekdanja parc. št. 322/4 k.o. Zaplana) se zajeda v območje obstoječe pozidave, ki se ureja s PUP. Glede na stanje v naravi (severni rob zemljišča je zaradi strmega nagiba terena nezazidljiv) je smiselno, da se obravnavani del območja izvzame iz območja urejanja z OLN in vključi v območje urejanja s PUP.
2. PUP za plansko celoto V1 Vrhnika – Center
(za območje urejanja V1P/6-IUV III, morfološki enoti 6E/5 in 8/6)
Navedene oznake imajo naslednji pomen:
– V1 – planska celota Vrhnika Center,
– P – površine za proizvodnjo, skladišča,
– 6 – območja za proizvodne dejavnosti,
– E – območje za proizvodne dejavnosti,
– 8 – parkovna, športna in rekreacijska območja, nezazidane površine,
– /5,6 – zaporedna številka.
Območje urejanja V1P/6 se nahaja med cesto Pot v Močilnik, Sušnikovo cesto ter Malo Ljubljanico. Razdeljeno je na morfološki enoti 6E/5 in 8/6, ki se urejata z OLN.
Morfološka enota 6E/5 je bila namenjena širitvi proizvodne dejavnosti Industrije usnja Vrhnika – IUV), morfološka enota 8/6 pa nezazidanim površinam (vrtičkarstvu).
Ker širitev proizvodne dejavnosti IUV ni več aktualna, se je v letu 2003 na tem območju načrtovala in zgradila veterinarska postaja na podlagi sprejetega OLN. Zaradi umestitve objekta v prostor so bile za celotno območje izdelane posebne strokovne podlage, s katerimi se je ugotovila smiselnost kvalitetne obcestne stanovanjske pozidave tudi v morfološki enoti 8/6.
Strokovne podlage so bile obravnavane in podprte v fazi sprejemanja OLN za veterinarsko postajo in sočasno pomenijo strokovno podlago za korekcijo oziroma spremembo namembnosti navedenih morfoloških enot.
3. PUP za plansko celoto V2 Vrhnika – Verd (za območje urejanja V2S/10, morfološka enota 2B/7)
Navedene oznake imajo naslednji pomen:
– V2 – planska celota Vrhnika – Verd,
– S – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,
– 2 – območja za individualna stanovanja,
– B – strnjena pozidava (objekti v nizu),
– /10,7 – zaporedna številka.
Morfološka enota 2B/7 se nahaja ob Cesti Krimskega odreda v Janezovi vasi in je v glavnem že pozidana s prosto stoječimi stanovanjskimi hišami. Ker obstajajo med obstoječo pozidavo posamezne proste parcele, na katerih ni več možno načrtovati vrstne gradnje, je potrebno PUP spremeniti, tako da se ta zemljišča priključijo k morfološki enoti 2A/15 (2 – območja za individualna stanovanja, A – prosto stoječa gosta pozidava).
4. PUP za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica
(za območje urejanja V3I/1, morfološka enota 5A/1)
Navedene oznake imajo naslednji pomen:
– V3 – planska celota Vrhnika Sinja Gorica,
– I – površine za inštitute, šolstvo, zdravstvo
– 5 – območja za šolstvo, inštitute, zdravstvo in otroško varstvo (družbene dejavnosti),
– A – prosto stoječa gosta pozidava,
– /1 – zaporedna številka.
Območje urejanja se nahaja na jugovzhodni strani pod Hruševco, med obstoječim blokovnim naseljem Vrtnarija, predvidenim večjim stanovanjskim naseljem Hruševca in načrtovano Industrijsko cono Sinja Gorica. Obsega morfološko enoto 5A/1, ki se ureja z OLN in je namenjena družbenim dejavnostim.
Ker se je po letu 1996 osnovna šola s pripadajočimi igrišči zgradila na nasprotni, jugozahodni strani Hruševce, je interes Občine, da se na sproščenih površinah predvidi stanovanjska (blokovna) gradnja, kot zapolnitev območja I.
Pobudnik sprememb in dopolnitev PUP je župan Občine Vrhnika (pobuda št. 5/06-3505-23/2006, z dne 15. 5. 2006).
Pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP, ki je v tem primeru sočasno naročnik in načrtovalec, je Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
Finančna sredstva za izdelavo morebitnih strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev PUP zagotovi Občina Vrhnika.
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP je:
– Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/2001, 272/01, 277/01, 304/2004).
III. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA PROSTORSKEGA AKTA
Predmet spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje KS Zaplana (Uradni list SRS, št. 29/86, 17/91) je sprememba načina urejanja za del območja OLN Ulovka, ki zajema zemljišče parc št. 322/65, 322/66, 322/67, 322/68 in 322/35, iz urejanja z OLN v urejanje s PUP.
Predmet spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V1: Vrhnika – Center (Uradni list RS, št. 1/95, Naš časopis, št. 274/01, 308/04) je sprememba vrste posega v morfoloških enotah 6E/5 in 8/6.
Predmet spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2: Vrhnika – Verd (Uradni list RS, št. 1/95, 63/00, 43/05, Naš časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05) je sprememba vrste posega v morfološki enoti 2B/7.
Predmet spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3: Vrhnika – Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95) je členitev območja urejanja V3I/1na morfološke enote, ki pomenijo smiselno zapolnitev območja za družbene dejavnosti s stanovanjskim (blokovnim) območjem.
Spremembe in dopolnitve prostorskih aktov se v skladu s 34. členom ZUreP-1 pripravijo in sprejmejo po skrajšanem postopku.
V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) je Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in prostor, Tržaška cesta 1, Vrhnika, zaprosila Ministrstvo za okolje prostor in energijo, z obvestilom o nameri št. 5-06-3505-23/2006, z dne 23. 5. 2006, da odloči, ali je za navedeni akt potrebno izvesti celovito presojo njegovih vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) oziroma presojo vplivov na varovana območja (v nadaljnjem besedilu: PVO). V primeru odločitve, da bo Občina Vrhnika morala izvesti CPVO in PVO bo potrebno v postopek sprejemanja PUP vključiti tudi postopke za izdelavo CPVO in PVO, kot jih določa zakonodaja.
IV. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE PROSTORSKEGA AKTA
Okvirno ureditveno območje spremembe in dopolnitve PUP za območje KS Zaplana (za območje ZN Ulovka) je zemljišče parc. št. 322/65, 322/66, 322/67, 322/68 in 322/35 (nekdanja parc. št. 322/4 k.o. Zaplana).
Okvirno ureditveno območje spremembe in dopolnitve PUP za plansko celoto V1 Vrhnika – Center (za območje urejanja V1P/6-IUV III) je površina lastniških zemljišč, ki se nahaja med cesto Pot v Močilnik, Sušnikovo cesto ter Malo Ljubljanico.
Okvirno ureditveno območje spremembe in dopolnitve PUP za plansko celoto V2 Vrhnika – Verd (za območje urejanja V2S/10) je zemljišče parcele 667/21, ki se nahaja levo ob Cesti Krimskega odreda v Janezovi vasi.
Okvirno ureditveno območje spremembe in dopolnitve PUP za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (za območje urejanja V3I/1) so lastniška zemljišča, ki se nahajajo znotraj samega območja urejanja V3I/1.
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI
Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za varstvo okolja, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana,
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana,
5. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
6. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
7. drugi nosilci, če se pri postopku priprave pokaže, da so njihove smernice in mnenja potrebni.
VI. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH
PODLAG
Pri izdelavi strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev PUP je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Če se izkaže kot potrebno, je naročnik v postopku izdelave prostorskih aktov dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih strokovnih podlag, ki niso naštete v tem programu priprave.
VII. NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH
PODLAG
Za pripravo in sprejem teh prostorskih aktov se uporabijo geodetske podlage veljavnih PUP.
VIII. ROK ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA OZIROMA NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
Spremembe in dopolnitve prostorskih aktov se v skladu s 34. členom ZUreP-1 pripravijo in sprejmejo po skrajšanem postopku.
Postopek priprave in sprejema prostorskih aktov bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– pripravljavec takoj po sprejetju programa priprave zaprosi določene nosilce urejanja prostora za pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo prostorskih aktov; le-ti jih morajo podati v roku 15 dni,
– načrtovalec v najkrajšem možnem času po pretečenem roku iz zgornje alinee izdela predlog prostorskih aktov (osnutek),
– župan takoj po izdelavi predloga prostorskih aktov (osnutka) sprejme sklep o njihovi 15-dnevni javni razgrnitvi; sklep se objavi v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način,
– pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo; kraj in čas obravnave se navedeta v sklepu o javni razgrnitvi,
– pripravljavec takoj po končani javni razgrnitvi zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve,
– načrtovalec v najkrajšem možnem času po prejetih stališčih pripravi dopolnjen predlog prostorskih aktov (dopolnjeni osnutki),
– pripravljavec takoj po sprejetju dopolnjenega predloga prostorskih aktov (dopolnjenega osnutka) zaprosi vse pristojne nosilce za mnenja; le-ti jih morajo podati v roku 15 dni,
– župan dopolnjene prostorske akte posreduje na prvo sejo občinskega sveta v sprejem,
– pripravljavec sprejete odloke prostorskih aktov takoj objavi v Uradnem listu RS ali v občinskem glasilu Naš časopis.
IX. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM PROSTORSKEGA AKTA
Finančna sredstva za pripravo prostorskih aktov, za stroške smernic in mnenj ter objav zagotavlja pobudnik.
X. KONČNA DOLOČILA
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 5/06-3505-23/2006
Vrhnika, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost