Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2006 z dne 6. 6. 2006

Kazalo

2479. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja Grenc (GRE-MB 03, GRE-MB 04, SOB-ID 06) v Škofji Loki, stran 6387.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 107/02, 8/03, v nadaljevanju; ZureP-1) ter 38. in 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka dne 15. 5. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za del območja Grenc (GRE-MB 03, GRE-MB 04, SOB-ID 06)
v Škofji Loki
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom priprave se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– območje prostorskega akta,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta, in drugi udeleženci,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitve,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– način pridobitve geodetskih strokovnih podlag,
– roki za pripravo posameznih faz prostorskega akta,
– obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta,
– določitev objave.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta)
Območje med regionalno cesto RI št. 210 Kranj–Škofja Loka in SGP Tehnik obsega pretežno nezazidana stavbna zemljišča, ki so po prostorskem planu namenjena za posebna območja (MB) in severno obvoznico. V območju sta dve stanovanjski hiši, ki ju bo potrebno pred realizacijo predvidenega programa odstraniti. Območje je komunalno opremljeno z vodovodom in plinom, fekalna in meteorna kanalizacija sta oddaljeni več kot 100 m.
V veljavnem prostorskem planu je območje opredeljeno kot: posebna območja (GRE-MB 03 in GRE-MB 04) in odsek severne obvoznice (SOD-ID 06). Za območje je določena izdelava občinskih lokacijskih načrtov.
Razlog za urbanistično načrtovanje je gradnja trgovskega centra z več objekti in spremljajočimi ureditvami, gradnja odseka severne obvoznice in rekonstrukcija regionalne ceste.
Pravno podlago za izdelavo prostorskega izvedbenega akta predstavljajo:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89, in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02) ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 11/87, 3/89, in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02, 103/04).
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet lokacijskega načrta je odstranitev obstoječih objektov, gradnja več trgovskih objektov s pripadajočimi manipulativnimi in parkirnimi površinami, komunalne in energetske ureditve ter celovita prometna ureditev (gradnja severne obvoznice in rekonstrukcija državne ceste).
Lokacijski načrt mora vsebovati sestavine in priloge, ki so navedene v prvi alinei 73. člena ZUreP-1. Lokacijski načrt mora zajemati smiselne vsebine, ki so določene v 43. členu, in vsebovati priloge, ki so določene v 24. in 44. členu ZureP-1, ter program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo v skladu z določili 139. člena ZureP-1.
4. člen
(območje prostorskega akta)
Meja območja občinskega lokacijskega načrta poteka po zunanjih mejah naslednjih parcel št.: 338/6, 338/8, na severu, 338/8, 328/9, 322/2, 311/1, 1363/2, 284, 1366/1, 287/1, 273/1, 237/2 na vzhodu, 237/2, 248 na jugu, 1366/5, 239/1, 244/1, 274, 285, 296/1, 305/2, 312, 315/3, 322/7, 328/3, 338/7 na zahodu, vse k.o. Stari dvor. Glej grafični prikaz.
Lastniki parcel so fizične in pravne osebe, del zemljišča je v lasti Občine Škofja Loka.
Poleg območja, navedenega v prvem odstavku, so sestavni del lokacijskega načrta tudi zemljišča izven območja lokacijskega načrta, ki so potrebna za izvedbo prometne infrastrukture in omrežij gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za prometno in komunalno opremljanje območja. Ta se natančneje določijo s posebnimi strokovnimi podlagami za prometno in komunalno opremljanje območja, ki se izdelajo do predloga akta in skupaj s predlogom lokacijskega načrta javno razgrnejo.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci)
Pripravljalec lokacijskega načrta je Občina Škofja Loka, naročnika priprave lokacijskega načrta sta Consulting projekt d.o.o. in Merkur d.d., izdelovalec je URBI d.o.o.o. Oblikovanje prostora.
Občina Škofja Loka je v skladu z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) obvestila Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) o nameravani pripravi občinskega lokacijskega načrta. Če bo MOP odločil, da se za obravnavano območje izdela celovita presoja vplivov na okolje, bo naročnik izdelave prostorskega akta le-to zagotovil.
Glede na predviden obseg posega se izdela presoja vplivov na okolje.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo lokacijskega načrta so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje – področje okolja, Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj,
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka,
– Loška komunala d.d., Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka,
– Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
– Elektro Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj,
– Telekom Slovenije, Center skrbništva TK kabelskega omrežja Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj.
Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se pridobijo tudi smernice drugih nosilcev urejanja prostora.
Po sprejemu programa priprave, pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne podajo smernic/mnenj, se v skladu z 29. členom ZureP-1 šteje, da smernic/mnenj nimajo. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec lokacijskega načrta, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitve)
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge. Upoštevati je potrebno naslednje strokovne podlage:
– Novelacija generalne rešitve odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Škofja Loka, Hidrosvet d.o.o., Celje 2004,
– prometne študije,
– kataster komunalnih naprav,
– IDP severne obvoznice.
V postopku priprave lokacijskega načrta mora izdelovalec zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag in gradiv:
– Urbanistično dispozicijo za ureditev širšega območja, tj. vsaj območje urejanja GRE-MB 01, GRE-MB 03, GRE-MB 04, GRE-PD 01, SOB-ID 06, SKL-MP 03,
– IDP prostorske ureditve s prikazom vpliva na okolico,
– IDP zunanje ureditve,
– IDP prometnih ureditev,
– IDP komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih ureditev,
– poročilo o vplivih na okolje,
– geotehnično poročilo,
– kataster komunalnih naprav.
Ena od podlag za izdelavo lokacijskega načrta bodo tudi priporočila in smernice, pridobljene na prvi prostorski konferenci.
Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom in jih pridobi izdelovalec lokacijskega načrta.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskega akta bodo pridobljene na osnovi potrjenih strokovnih podlag, ki jih potrdi strokovna služba Občine Škofja Loka.
8. člen
(način pridobitve geodetskih strokovnih podlag)
Za območje lokacijskega načrta ter za potrebe načrtovanja prometnih, komunalnih in drugih ureditev izven območja urejanja bosta naročnika pridobila geodetski načrt.
9. člen
(roki za pripravo posameznih faz prostorskega akta)
Roki za pripravo posameznih faz lokacijskega načrta:
– pripravljavec obvesti MOP o nameravani pripravi lokacijskega načrta (odgovor 60 dni),
– pripravljavec izvede prvo prostorsko konferenco (najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave), kraj in datum konference se objavi vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja,
– pripravljavec izdela stališča in priporočila do usmeritev prostorske konference, pregled pobud, analizo prostora in določitev strokovnih podlag, ki se vključijo v program priprave (20 dni od prostorske konference),
– župan sprejme program priprave,
– priprava gradiva za pridobitev smernic (10 dni),
– pridobivanje smernic (30 dni po prejemu poziva),
– izdelava, dopolnitev in pridobivanje strokovnih podlag,
– analiza smernic in izdelava predloga lokacijskega načrta (30 dni),
– druga prostorska konferenca (najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga), katere kraj in datum sta objavljena vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja,
– sklep o javni razgrnitvi – OS,
– javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta (30 dni) in v tem času javna obravnava,
– izdelovalec pripravi strokovna stališča do pripomb in jih uskladi s strokovno službo Občine Škofja Loka,
– sprejem stališča do pripomb,
– dopolnitev OLN na podlagi stališča do pripomb,
– OS obravnava, na predlog župana, dopolnjen predlog lokacijskega načrta v prvi obravnavi. Če se predlog lokacijskega načrta na podlagi stališč do pripomb in predlogov tako spremeni, da nove rešitve niso več skladne s programskimi izhodišči iz programa priprave, se ponovno razgrne in obravnava. Javna razgrnitev mora trajati najmanj en teden. Kraj in čas javne razgrnitve morata biti objavljena najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve,
– izdelovalec pripravi, na podlagi morebitnih pripomb občinskega sveta, drugi dopolnjen predlog lokacijskega načrta,
– pridobivanje mnenj (30 dni po prejemu poziva),
– izdelava predloga lokacijskega načrta (15 dni),
– Občinski svet Občine Škofja Loka obravnava in sprejme, na predlog župana, usklajen predlog odloka o lokacijskem načrtu, ki se objavi v Uradnem listu RS.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag in lokacijskega načrta zagotovita naročnika izdelave prostorskega akta.
11. člen
(določitev objave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-312/2004
Škofja Loka, dne 15. maja 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost