Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 430-12/2006 Ob-15353/06 , Stran 4328
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet sofinanciranja so programi namenjeni spodbujanju pripravništva in povečujejo možnost zaposlovanja brezposelnim osebam, ki prvič začnejo opravljati delo, ustrezno vrsti in nivoju svoje izobrazbe v Občini Sežana za leto 2006. V program se lahko vključijo brezposelni iskalci prve zaposlitve z dokončano visokošolsko izobrazbo. Program se zagotavlja pod pogojem, da se delodajalec zaveže, da bo brezposelno osebo zaposlil za dobo najmanj enega leta od dneva sklenitve pogodbe v skladu s tem razpisom. Brezposelna oseba mora imeti stalno bivališče v Občini Sežana. 3. Izvajalci programov so javni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma delodajalci (v nadaljevanju organizacije), ki imajo na voljo ustrezno delovno mesto. 4. Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo registrirano dejavnost v Občini Sežana ali enoto dejavnosti v Občini Sežana kar je razvidno iz ustanovitvenih aktov, – da imajo zagotovljene pogoje za realizacijo programov, – da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa. 5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na: – Iskalec prve zaposlitve iz ciljne skupine, za katerega je na voljo delovno mesto pri delodajalcu. Do pomoči niso upravičena podjetja, ki poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva in pomorskega transporta. – V primeru, da bo organizacija zaposlila pripravnika za čas več kot leto dni, bo imela prednost pri dodelitvi sredstev. – Prednost pri sofinanciranju programov bodo imele organizacije, ki zaposlujejo strokovno tehnični kader in organizacije s področja gostinstva in turizma. 6. Višina razpisanih sredstev znaša 3,600.000 SIT. 7. Ciljna skupina programa so brezposelni iskalci prve zaposlitve z dokončano visokošolsko izobrazbo, ki začnejo prvič opravljati delo, ki ustreza njihovi izobrazbi. 8. Število udeležencev programa pripravništva, vključenih v letu 2006: 4 z visokošolsko izobrazbo (VII. stopnja). 9. Višina pomoči za udeleženca: delodajalcu se izplača subvencija za kritje dela plače za brezposelne iskalce prve zaposlitve. Subvencija znaša – 900.000 SIT za brezposelne iskalce prve zaposlitve z zaključeno visokošolsko izobrazbo. Podlago za izračun stroškov predstavljajo predpisi o dodeljevanju državnih pomoči. 10. Način izvajanja: izplačilo subvencije delodajalcu ob zaposlitvi brezposelnega iskalca prve zaposlitve za najmanj eno leto. Oseba se v program vključi na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta. Med Občino Sežana, delodajalcem in iskalcem prve zaposlitve se sklene tripartitna pogodba. 11. Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov pripravništva v Občini Sežana za leto 2006« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave. Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Sežana v sobi št. 10, pri Niki Korošec vsak delavnik. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Bojani Kermolj v sobi št. 66 občinske uprave ali po telefonu št. 05/73-10-127. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 12. Rok za predložitev prijav je 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. 13. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni razpis – Programi pripravništva za leto 2006«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. 14. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa in pripravila izbor izbranih organizacij, kjer se bo odvijalo pripravništvo na podlagi javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo. 15. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na seji komisije. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene tripartitne pogodbe.