Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Ob-15583/06 , Stran 4349
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 ZJU-UPB2) Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja javni natečaj za zaposlitev inšpektorja v Skupni občinski upravi. Naloge na uradniškem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih inšpektor III, inšpektor II in inšpektor I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava in pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo gradbene smeri; – imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj; – imeti opravljen državni izpit iz javne uprave; – imeti opravljen strokovni izpit za inšpektorja; – aktivno obvladati uradni jezik; – imeti osnovna računalniška znanja; – imeti vozniški izpit B-kategorije. Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod pogojem, da najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja opravijo ustrezen manjkajoči izpit. K pisni prijavi z življenjepisom je potrebno predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome o strokovni izobrazbi; – fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga ima); – fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja (če ga ima); – dokazilo o pridobljenih izkušnjah (fotokopijo delovne knjižice); – fotokopijo dokazila o državljanstvu Republike Slovenije; – pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – fotokopijo vozniškega dovoljenja; – ustrezna dokazila oziroma reference za usposobljenost za delo z osebnim računalnikom. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Okvirna vsebina dela: – opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, – vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi, – izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških, – vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja, – samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju inšpekcijskega organa, – vodenje predpisanih evidenc in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi, dokazil ter razgovorov. Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal v prostorih Skupne občinske uprave, Mestni trg 1, 2250 Ptuj in na terenu. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter življenjepisom na naslov: Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je pristojna Alenka Korpar, tel. št. 02/748-29-91.