Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2414. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2005, stran 6230.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 23. redni seji dne 23. 5. 2006 sprejel
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Miren - Kostanjevica za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2005 izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov                     SIT
I. Skupaj prihodki                       768.649.797,82
II. Skupaj odhodki                       776.222.305,07
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II)        –7.572.507,25
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev                   4.469.000,00
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev            0,00
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapit. deležev   4.469.000,00
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)               –3.103.507,25
 
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                       0,00
IX. Odplačila dolga                           0,00
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)                     0,00
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
(III.+VI.+X.)                          –3.103.507,25
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2005             22.296.378,49
3. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 22.296.378,49 SIT se prenese v proračun leta 2006 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2005 ter za investicije in za kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2006.
4. člen
Na dan 31. 12. 2005 znašajo sredstva rezervnega sklada 8.220.391,32 SIT.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Miren, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost