Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Su 010603/2006 Ob-15368/06 , Stran 4340
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Tolminu, Mestni trg 1, 5220 Tolmin, objavlja prosto delovno mesto višje(ga) pravosodne(ga) sodelavke(ca) – vodja urada predsednika za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur tedensko ter poskusno dobo 2 mesecev. Opis del in nalog: – sodelovanje pri izvajanju določil sodnega reda, – vodenje pomembnejših predpisanih in podobnih evidenc, obdelava podatkov, – zbiranje statističnih podatkov in priprava poročil, – priprava informacij s področja dela za potrebe organa, – vodenje in razporejanje dela urada, – zbiranje in obdelovanje podatkov o delu sodišča, – spremljanje javnih glasil, – vodenje Su in Suz vpisnika, – izdajanje potnih nalogov, – urejanje logistike v zvezi s službenimi potovanji, izobraževanji, – obračun dnevnic, – opravljanje administrativno – tehničnih del v zvezi z izdanimi pisanji organa, – opravljanje pisarniškega dela potrebnega za izvajanje zadev sodne uprave, – opravljanje tajniških zadev ter drugih nalog po odredbi predsednika in sekretarja sodišča. Uradnik opravlja dela v uradniškem nazivu: višji pravosodni sodelavec III. Zahtevani pogoji: – najmanj višja strokovna izobrazba družboslovne smeri (VI. stopnja izobrazbe), – 8 mesecev delovnih izkušenj, – poznavanje dela z računalnikom, – znanje svetovnega jezika, – opravljen izpit iz sodnega reda, – opravljen strokovni upravni izpit, – da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper kandidat ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – slovensko državljanstvo. Kandidati/kandidatke morajo prijavi predložiti sledeča dokazila: – fotokopijo diplome, – potrdilo o delovnih izkušnjah, – fotokopijo osebnega dokumenta, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga je kandidat opravil, – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz sodnega reda, če ga je kandidat opravil, – potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. V skladu z 203. členom Sodnega reda lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega izpita iz sodnega reda pod pogojem, da v roku enega leta po sprejemu na delo pred komisijo ministrstva, pristojnega za pravosodje, opravijo izpit iz poznavanj določil sodnega reda. Prijave z dokazili naj kandidati/kandidatke pošljejo v Urad predsednika Okrajnega sodišča v Tolminu, Mestni trg 1, 5220 Tolmin. Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Tamari Komac, svetovalki v pravosodju Okrožnega sodišča v Novi Gorici, tel. 05/335-16-76.