Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 100-41/2006/2 Ob-15513/06 , Stran 4344
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05) minister za javno upravo na podlagi sklepa Uradniškega sveta, št. 0131-33/2006/2 z dne 15. 5. 2006 objavlja javni natečaj za položaj načelnika Upravne enote Kočevje. Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije; – imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem ali s specializacijo; – imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj; – imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – morajo obvladati uradni jezik; – imeti morajo vozniški izpit B kategorije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali maloobmejne prepustnice; – fotokopijo diplome; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka; – fotokopijo potrdila o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije; – pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – pisno izjavo o tem, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja. Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju. Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer: – poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave; – poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev; – poznavanje pravne ureditve področja dela Evropske unije. Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami. Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne institucije. Izbranega kandidata za načelnika Upravne enote Kočevje bo imenoval minister za javno upravo za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja. S kandidatom, izbranem na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na sedežu organa v Kočevju, Ljubljanska 26. Načelnik Upravne enote Kočevje je najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija. Izbrani kandidat mora pred imenovanjem na položaj uspešno opraviti varnostno preverjanje za stopnjo tajnosti »zaupno«. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu. Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-50. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar Pergar, Aktiva invest, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, tel. 01/560-46-71. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo predsednica posebne natečajne komisije izdala sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.