Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Ob-15499/06 , Stran 4332
1. gradbena parcela sestavljena iz parc. št.: – parc. št. 837/4 njiva v izmeri 457 m2; – parc. št. 833/1 njiva v izmeri 254 m2; – parc. št. 833/5 njiva v izmeri 830 m2; – parc. št. 836/1 dvorišče v izmeri 2284 m2; – parc. št. 836/5 njiva v izmeri 449 m2; – parc. št. 834/1 njiva v izmeri 397 m2; – parc. št. 834/5 njiva v izmeri 768 m2; – parc. št. 838/4 travnik v izmeri 386 m2; – parc. št. 839/1 njiva v izmeri 1109 m2; – parc. št. 839/5 travnik v izmeri 297 m2; – parc. št. 840/5 njiva v izmeri 532 m2; – parc. št. 832/1 njiva v izmeri 148 m2; – parc. št. 832/5 njiva v izmeri 1120 m2; – parc. št. 835/4 njiva v izmeri 760 m2; vse k.o. Kočevska Reka. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prodajalec si pridržuje pravico zvišanja cen na dan dražbe na podlagi informacij Gospodarske zbornice Slovenije. Stroški priprave zemljišč obsegajo stroške parcelacije. Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Vsi interesenti morajo pisno prijavo poslati v zaprti kuverti (s pripisom za javno dražbo – ne odpiraj) in ji priložiti: – potrdilo o vplačani kavciji, ki znaša 10% izklicne vrednosti zemljišča, – potrdilo o državljanstvu, – kopijo izpisa iz registra pravnih oseb. Javna dražba za oddajo zemljišč za gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov bo ustna, izvajala jo bo komisija za odpiranje prijav in izvajanje javne dražbe po vrstnem redu iz razpisa dne ponedeljek 19. 6. 2006, ob 12. uri v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje. Javno odpiranje prijav bo 1/2 ure pred dražbo. Splošni pogoji Kavcija se plača na podračun proračuna Občine Kočevje, ki je odprt pri UJP Novo Mesto št. 01248-0100005213. Vplačana kavcija se pridobitelju stavbnega zemljišča šteje v kupnino, ki mora biti plačana v osmih dneh po podpisu pogodbe, neuspelemu udeležencu pa se brezobrestno vrne v petih dneh po dražbi. Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo prispele na vložišče Občine Kočevje do 19. 6. 2006 do 10. ure. Na podlagi vrstnega reda prispelih prijav napravi komisija za odpiranje prijav in izvajanje dražbe za predmet dražbe (zemljišče) “dražbeni list”, na katerem je zapisan vrstni red dražiteljev. Če je na dražbenem listu za vpisan samo en interesent, se mu lahko proda zemljišče po izklicni vrednosti. V primeru, ko je na dražbenem listu vpisanih več interesentov, se le-ti zvrstijo po vpisanem vrstnem redu na dražbenem listu. Pred pričetkom dražbe vsak dražitelj podpiše pravila javne dražbe. Najnižji znesek višanja znaša 2% od izklicne vrednosti. Stavbno zemljišče bo oddano najugodnejšemu ponudniku, to je tistemu, ki ponudi višjo ceno. Komisija s soglasjem župana lahko posamezni postopek tudi ustavi do sklenitve pravnega posla. Pri tem se dražitelju povrnejo stroški, v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Najkasneje v roku 30 dni od javne dražbe se sklene z uspelim ponudnikom pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča. V pogodbi se za nezazidana stavbna zemljišča obračuna tudi 20% DDV. Če pridobitelj stavbnega zemljišča enostransko odstopi od pogodbe, izgubi pravico do povračila kavcije. Pogodba postane veljavna, ko jo potrdi notarka. Vse informacije lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Kočevje, Oddelek za okolje infrastrukturo in gospodarstvo, Služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Ljubljanska c. 26, Kočevje, oziroma po tel. 89-38-237 pri Ivanu Maroltu.