Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 110-57/2006 Ob-15557/06 , Stran 4348
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, v skladu s 56. in 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti v mestni upravi: 1. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za upravne naloge in splošne zadeve, Odsek za splošne zadeve v Oddelku za urbanizem. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III na lokaciji Poljanska 28, Ljubljana. Zahtevani pogoji so: – najmanj visoka strokovna izobrazba, arhitekturne, gradbene, računalniške ali druge ustrezne smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo; – državni izpit iz javne uprave; – znanje uradnega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo še znanje enega svetovnega jezika (angleščine ali nemščine), usposobljenost za delo z računalnikom in znanje programov grafičnega oblikovanja. Okvirna vsebina dela: sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z delovnega področja, vodenje arhiva prostorskih aktov Mestne občine Ljubljana in urejanje spletne strani oddelka, zbiranje, obdelava, sintetiziranje in posredovanje podatkov, gradiv in strokovne literature s področja urbanizma. 2. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za prostorski razvoj, prostorski red in informatiko, Odsek za prostorski razvoj in prostorski red v Oddelku za urbanizem. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III na lokaciji Poljanska 28, Ljubljana. Zahtevani pogoji so: – najmanj visoka strokovna izobrazba, gradbene, arhitekturne ali druge ustrezne smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo; – državni izpit iz javne uprave; – znanje uradnega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo še znanje enega svetovnega jezika (angleščine ali nemščine) in usposobljenost za delo z računalnikom. Okvirna vsebina dela: priprava prostorskih aktov s poudarkom na sistemskem in idejnem načrtovanju prometnih in komunalnih ureditev. Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter II. odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo dokazila o izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (original); – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (original). Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana v zaprti ovojnici z označbo ``za javni natečaj`` in z navedbo delovnega mesta in zaporedno številko delovnega mesta. Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15-ih dneh po opravljeni izbiri. V osmih dneh od dokončnosti sklepa o izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja bo dajala Tatjana Krajnik na tel. št. 01/306-11-53.