Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 330-06/2006 Ob-15422/06 , Stran 4330
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjaje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj za leto 2006 za naslednje namene: A) Podpora za urejanje kmetijskih zemljišč Sredstva v skupni višini do 500.000 SIT se namenjajo za sofinanciranje manjših agromelioracijskih del, ki obsegajo investicijska vlaganja v odstranitev zarasti in skalnih samic, ki na kmetijskih zemljiščih ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče ter čiščenje in ureditev brežin obstoječe hidromelioracijske mreže. B) Podpora za združevanje kmetijskih zemljišč z namenom urejanja pašnih površin Sredstva v skupni višini do 300.000 SIT se namenjajo upravičencem za investicijska vlaganja potrebna za urejanje pašnika. C) Podpora za programe prestrukturiranja kmetij Sredstva v skupni višini do 2,300.000 SIT se namenjajo naložbam za prestrukturiranje kmetij, preusmeritve in modernizacijo proizvodnje, ekološko kmetovanje in druge vrste prestrukturiranj, ki pomenijo razširitev kmetijske dejavnosti ali uvedbo novega delovnega mesta na kmetiji. Od skupne višine 2,300.000 SIT se 500.000 SIT namenja za subvencioniranje realne obrestne mere za dolgoročna namenska bančna posojila. D) Podpora za razširitev in posodobitev ter pridobitev novih zmožnosti na kmetiji za dopolnilne dejavnosti Sredstva v skupni višini do 1,500.000 SIT se namenja za: D.I. dejavnost turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, D.II. ostale dopolnilne dejavnosti opredeljene v veljavni zakonodaji. E) Podpora pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč Sredstva v skupni višini do 200.000 SIT se namenjajo za sofinanciranje stroškov postopkov medsebojne menjave kmetijskih zemljišč z namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč. F) Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč Sredstva v skupni višini do 200.000 SIT se namenjajo za sofinanciranje stroškov postopkov pri nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave posesti kmetij. Sredstva pod namen A se zagotavljajo iz proračuna Občin Črnomelj za leto 2006 na proračunski postavki 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, 11029003 Zemljiške operacije, 11007 varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov, 410200 – Urejanje kmetijskih zemljišč – male agromelioracije, pod namenom D na proračunski postavki 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij – 11003 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, 410299 – Pospeševanje kmetijstva, pod namenom B, C, E in F pa na proračunski postavki 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij – 11003 Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje, 410299 – Pospeševanje kmetijstva II. Pogoji in merila za pridobitev sredstev in višina sofinanciranja za posamezni namen A) Sredstva za sofinanciranje izvedbe male agromelioracije lahko pridobijo upravičenci lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč za usposabljanje kmetijskih zemljišč, na območju Občine Črnomelj. Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov investicijskih vlaganj za izvedbo agromelioracijskih del (stroški opravljenih ur izvajalca del). Maksimalna strnjena površina za katero lahko upravičenec uveljavlja sredstva je 0,50 ha. Pri sofinanciranju manjših agromelioracij imajo prednost prosilci za površine v območjih, ki niso zajeta v občinski plan agromelioracij. B) Sredstva za ureditev in razširitev pašnika lahko pridobijo upravičenci, lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč, ki urejajo pašnik na območju Občine Črnomelj. Minimalna skupna površina pašnika, ki se ureja ali obnavlja je 0,5 ha, pri skupni obremenitvi 2,5 GVŽ. Sofinancira se do 50% vrednosti investicijskih vlaganj za nabavo materiala za postavitev ograje. Prednost imajo prosilci izven nižinskih območji. C) Sredstva v višini do 30% vrednosti stroškov v naložbo za prestrukturiranje kmetijstva lahko pridobijo upravičenci za stroške investicijskega vlaganja v gradnjo ali adaptacijo gospodarskih objektov in nabavo opreme za posodobitev kmetijske proizvodnje. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost. Podpora se lahko dodeli tudi v obliki subvencioniranja realne obrestne mere za dolgoročna namenska bančna posojila pod pogojem, da je doba vračanja kredita po posojilni pogodbi najmanj dve oziroma več let. Subvencionira se do 100% obrestne mere za tekoče leto vendar ne več kot 30% vrednosti investicije v gradnjo ali adaptacijo gospodarskih objektov ali nabavo opreme za posodobitev kmetijske proizvodnje. Maksimalna podpora na kmetijo je v višini 500.000 SIT, za subvencioniranje realne obrestne mere v višini 300.000 SIT. D.I. Dejavnost turizma kot dopolnilne dejavnosti Upravičenci lahko pridobijo sredstva v višini do 30% vrednosti investicijskih vlaganj v gradnjo ali adaptacijo objektov in nabavo opreme za potrebe ureditve objekta namenjenega opravljanju dejavnosti turizma na kmetiji. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost. D.II. Ostale dopolnilne dejavnosti Upravičenci lahko pridobijo sredstva v višini do 40% vrednosti investicijskih vlaganj v gradnjo ali adaptacijo objektov in nabavo opreme za opravljanje ostalih dopolnilnih dejavnosti. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost. Maksimalna podpora na kmetijo je v višini 500.000 SIT. E) Sredstva lahko pridobijo upravičenci, ki so vložili sredstva v pravni posel – medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč. Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov izvedbe pravnega posla. F) Sredstva lahko pridobijo upravičenci, ki so vložili sredstva za plačilo stroškov nastalih pri izvedbi pravnega posla – nakupa kmetijskih zemljišč. Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov postopka izvedbe nakupa kmetijskih zemljišč. III. Upravičenci po tem razpisu Upravičenci do sredstev po tem razpisu so kmetijska gospodarstva in druge fizične ter pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Črnomelj. Zahtevek za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun. IV. Vsebina zahtevka Zahtevek, je sestavljen iz pisne vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo upravičenci dobijo vsak delovni dan na sedežu Občine Črnomelj v času trajanja razpisa. 2. Zahtevku mora biti priloženo za posamezne namene: K namenu A: Programa z opisom obsega predvidenih del, ki ga pred investicijo pripravi za upravičenca območna kmetijska svetovalna služba; dokazilo o priglasitvi del, če gre za poseg v prostor oziroma izjavo občine, da investicija ne predstavljajo poseg v prostor in priglasitev ni potrebna; Originalni račun za opravljena dela in dokazila o plačilu računa. K namenu B: Pozitivno mnenje in načrt ureditve pašnika, ki ga pripravi kmetijska svetovalna služba; dokazilo o priglasitvi del, če gre za poseg v prostor oziroma izjavo občine, da investicija ne predstavlja posega v prostor; dokazila o opravljeni investiciji: originalni račun in dokazila o plačilu računov. K namenu C: Pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu naložbe za razvoj kmetije; dokazila o opravljeni investiciji: originalni račun in dokazila o plačilu računov; če gre za gradnjo, še gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del. V primeru uveljavljanja podpore v obliki subvencije obrestne mere mora biti zahtevku priloženo še: sklep banke o odobritvi posojila oziroma s strani banke overjeno fotokopijo posojilne pogodbe; potrdilo banke o že plačanih obrestih v tekočem letu; potrdilo banke o višini obrestne mere v tekočem letu; Poslovni načrt oziroma investicijski program, ki je bil posredovan banki za odobritev posojila in iz katerega je razviden namen investiranja oziroma pričakovani učinki. Pri nakupu opreme je potrebno priložiti račun. K namenu D: Pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu uvajanja oziroma širitve dopolnilne dejavnosti za razvoj kmetije; dokazila o opravljeni investiciji: originalni račun in dokazila o plačilu računov; če gre za gradnjo še gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del. K namenu E: Kopijo katastrskega načrta; zemljiškoknjižni izpisek; pozitivno mnenje območne kmetijske svetovalne službe; potrdilo o menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Črnomelj; overjeno menjalno pogodbo; račune za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla in dokazila o plačilu računov. K namenu F: Kopijo katastrskega načrta; pozitivno mnenje območne kmetijske svetovalne službe; kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta); odločbo Upravne enote Črnomelj o nakupu zemljišča; račune za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla in dokazila o plačilu računov. V. Splošne določbe V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva za posamezni namen predvidenem po tem razpisu, se le-ta prerazporedijo za druge namen po programu v skladu z določbami pravilnika, na podlagi predloga Odbora za kmetijstvo in turizem odloči župan občine. Prerazporeditev določi župan s sklepom. Vsak upravičenec pomoči mora podpisati klavzulo o kumulaciji pomoči – izjavo, da za posamezen namen ni pridobil sredstev državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je že pridobil. Investicije, za katere se dodeljujejo sredstva po tem razpisu ne smejo biti pričete pred 1. januarjem tekočega leta, razen za investicije, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej oziroma se investicija izvaja v več fazah. Upravičenec po tem razpisu ne more kandidirati za več oblik podpor za isto investicijo oziroma isti namen. VI. Obravnava zahtevkov: zahtevke bo obravnavala in pripravila predloge dodelitve sredstev tri članska komisija, ki jo imenuje župan. Vsi prispeli zahtevki bodo ocenjeni na osnovi pravočasno oddanega in popolnega zahtevka. Nepravočasni zahtevki bodo zavrženi, neutemeljeni pa zavrnjeni. Predlagatelja nepopolnega zahtevka komisija v roku osmih dneh od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva vročenega obvestila. Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo. Izplačilo odobrenih sredstev se izvrši po določilih sklenjene pogodbe med upravičencem in občino. VII. Rok in način vložitve zahtevkov Zahtevki s predpisano razpisno dokumentacijo morajo biti posredovani na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, najpozneje do 31. 8. 2006 (velja poštni žig). Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označena z oznako: »Ne odpiraj JR – kmetijstvo«. Odpiranje vlog bo v roku sedem dni po zaključku razpisa. Odpiranje vlog ni javno. Razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa: vlagatelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni s sklepom župana v roku 60 dni po izteku razpisnega roka. IX. Informacije: vse informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti na sedežu Občine Črnomelj, Oddelek za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja (tel. 07/30-61-100) vsak delavnik med 8. in 10. uro, v sredo pa tudi med 13. in 16. uro. Kontaktna oseba: Greta Auguštin.