Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 801/06 Ob-15768/06 , Stran 4371
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 801/06 z dne 25. 5. 2006, je enosobno stanovanje št. 8 v izmeri 36 m2, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Ravne 15, Tržič, stoječe na parc. št. 394 in 395/1, obe k.o. Tržič, last zastavitelja Leona Nišandžića, Medetova ulica 1, Kranj, na temelju prodajne pogodbe z dne 9. 3. 2006 in dodatka k prodajni pogodbi z dne 30. 3. 2006, oboje sklenjeno s prodajalcem Sebastjanom Lombarjem, Ravne 15, Tržič, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Neuer Platz 14, Republika Avstrija, identifikacijska številka 1870718, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 29.700 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila, z letno obrestno mero v višini 3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 3,75% ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 1. 6. 2021.