Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Ob-15320/06 , Stran 4350
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, tel. 04/50-50-700, fax 04/51-05-444, e-pošta: obcina.ziri@obcina.ziri.si. 2. Predmet prodaje: Predmet prodaje sta nepremičnini parc. št. 1009/2 – travnik v izmeri 217 m2 in parc. št. 44.S – stavbišče v izmeri 101 m2 – obe pripisani k vl. št. 14 k.o. Vrsnik II, ki sta locirani ca. 3 km iz Žirov ob cesti Žiri – Logatec. Na nepremičninah stoji nedograjena enostanovanjska hiša K+P+M, ki je dograjena do III. gradbene faze in je stara približno 10 let. Pri nepremičninah je vknjižena zastavna pravica za zavarovanje denarne terjatve v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Ljubljani, ki bo poplačana iz kupnine tako, da bo kupec po plačilu kupnine prejel nepremičnino prosto navedenega bremena. 3. Izhodiščna cena za prodajo nepremičnin: 20,200.000 SIT (84.239 € – preračunano po centralnem paritetnem tečaju – 1 EUR = 239,640 SIT). 4. Nepremičnini se prodajata po načelu videno – kupljeno, prodajata pa se obe nepremičnini skupaj kot celota, tako da delitev ponudb na posamezno nepremičnino ali parc. št. ni mogoča. Interesenti si lahko nepremičnini pred oddajo ponudbe ogledajo po predhodnem dogovoru s prodajalcem (Andrej Poljanšek). 5. Ponudba mora vsebovati ponujeno ceno najmanj v višini izklicne cene, izraženo s točno določenim zneskom v slovenskih tolarjih (SIT) (preračunano v evre po centralnem paritetnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT), podatke o ponudniku (ime in priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe), davčno številko oziroma identifikacijsko številko ponudnika, EMŠO oziroma matično številko ponudnika, fotokopijo osebnega dokumenta oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, dokazilo o plačani varščini ter številko trankascijskega računa in naziv banke za vračilo varščine. 6. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe plačati varščino kot garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT na račun Občine Žiri št. 01347-0100007346. Neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti v roku 8 dni po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, uspelemu ponudniku pa bo vračunana v kupnino. 7. Rok za predložitev ponudb je 19. 6. 2006 do 14. ure. Ponudb, ki bodo na sedež občine prispeli po tem roku, komisija ne bo upoštevala in jih bo neodprte vrnila pošiljatelju. Ponudbe pošljite po pošti na naslov Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri ali oddajte osebno v sprejemni pisarni Občine Žiri na Loški cesti 1, I. nadstropje, v zaprti ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – prodaja nepremičnin 1009/2 in 44.S k.o. Vrsnik II«. 8. Edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. 9. Vsi stroški, davščine in dajatve v zvezi z vknjižbo lastninske pravice bremenijo kupca. 10. Javno odpiranje ponudb bo 19. 6. 2006, ob 14.30 uri, v sejni sobi Občine Žiri, Loška cesta 1, Žiri. 11. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 12. Občina Žiri si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim izmed ponudnikov. 13. Izbrani ponudnik je kot kupec dolžan z Občino Žiri skleniti prodajno pogodbo v roku 8 dni od obvestila o izboru in poziva k sklenitvi pogodbe. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove in ne sklene pogodbe v postavljenem roku, se šteje, da je od pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Žiri. Kupec mora plačati kupnino najkasneje v osmih dneh od podpisa pogodbe. V nasprotnem primeru lahko Občina Žiri že sklenjeno pogodbo razdre, znesek varščine pa obdrži. 14. Dodatne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo vsak delavnik od 8. do 15. ure pri Občini Žiri. Kontaktna oseba je Andrej Poljanšek (04/50-50-712 ali 041/589-860).