Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2398. Odlok o o ureditvenem načrtu Gotenica – vadbeni center (P7/M1), stran 6207.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03) ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr. 73/02, 117/02 in 43/03, 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na redni 30. seji dne 22. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o o ureditvenem načrtu Gotenica – vadbeni center (P7/M1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za ureditveni načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjenega v letu 1999 (Uradni list RS, št. 71/00 in ter Programa priprave za izdelavo Ureditvenega načrta GOTENICA – VADBENI CENTER (P7/M1) (Uradni list RS, št. 3/01), sprejme: UREDITVENI NAČRT GOTENICA – VADBENI CENTER (P7/M1).
2. člen
(vsebina ureditvenega načrta)
Ureditveni načrt, ki ga je izdelalo podjetje Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 9/a, 5000 Nova Gorica, pod številko projekta 6276-0170, v novembru 2004 (dopolnitve marec 2006). Ureditveni načrt obsega tekstualni del in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter predlagane postavitve objektov in vadbenih poligonov v ureditveno območje s potrebno komunalno infrastrukturo znotraj in tudi izven območja ureditve.
Pisni del ureditvenega načrta obsega:
1. Obrazložitev in utemeljitev predlaganih rešitev znotraj območja urejanja
2. Opis projektnih rešitev za cestno omrežje, vodovod in kanalizacijo in obrazložitev in opis potrebnih ureditev zunaj območja ureditve.
3. Opis rešitev za plinsko omrežje.
4. Opis rešitev električnega omrežja in TK komunalnih naprav ter zunanje razsvetljave
5. Oceno stroškov za realizacijo območja ureditve
6. Smernice in mnenja
– Občina Kočevje, Oddelek za okolje in prostor
– Občina Kočevje, Občinska uprava
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje
– Hydrovodovod d.o.o. Kočevje
– Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
– Javno komunalno podjetje, KOMUNALA Kočevje d.o.o.
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste – izpostava Novo mesto
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana
– Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Kočevje
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
– Ministrstvo za zdravje – zdravstveni inšpektorat RS, Urad glavne zdravstvene inšpektorice RS
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana
– KS Kočevska Reka – vloga s povratnico
7. Grafične priloge:
   1. Izsek iz prostorskega akta,
kartografskega dela Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega plana družbenega
plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990,
dopolnjen v letu 1999 (Uradni list RS, št. 71/00).      M 1:5000
  2. Topografski načrt                   M 1:5000
  3. Katasterski načrt z mejo območja            M 1:1000
  4. Geodetski načrt                    M 1:1000
  5. Arhitektonsko urbanistična situacija          M 1:1000
  6. Zbirna situacija komunalnih naprav           M 1:1000
  7.1 Idejna rešitev vodovoda in kanalizacije        M 1:1000
  7.2 Idejna rešitev rekonstrukcije obstoječih
vodovodov                           M 1:1000
  7.3 Idejna rešitev utrjenih površin           M 1: 2000
  8. Idejna rešitev plinskega omrežja            M 1:1000
  9.1 Idejna rešitev elekt. omrežja in
zvez-obstoječe stanje z ukinitvami              M 1:1000
  9.2. Idejna rešitev elekt. omrežja in
zvez – predvideno stanje                   M 1:1000
  10. Karakteristični podolžni profil območja       M 1: 1000
  11. Funkcionalne in oblikovne rešitve
novozgrajenih objektov                    M 1: 1000
  12. Načrt gradbenih parcel z elementi
za zakoličbo                         M 1: 1000
II. OBSEG OBMOČJA UREJANJA
3. člen
(Ureditveno območje po parcelah in obodna parcelacija)
Površine in meje območja:
Površina ureditvenega načrta, znotraj obodne parcelne meje, znaša: 23,45 ha in zajema naslednje parcele:
k.o. Gotenica:
parc. št:
154, 300 del, 301 del, 302 del, 303 del, 304 del, 305 del, 815 del, 820 del, 821 del, 824 del, 825 del, 826 del, 838 del, 839 del, 850 del, 853 del, 856 del, 857 del, 864, 871 del, 1011 del, 1016, 1017, 1020 del, 2704 del, 2733, 2734, 2750, 1003/2 del, 1007/4 del, 1009/8, 1010/1, 1010/3, 1018/1, 1018/2, 1019/1, 11/2, 14/2, 1518/4, 1530/1 del, 1533/2, 1534/1, 1535/1, 1536/1, 1536/2, 1537/1, 1537/2, 1538/1, 1538/2, 1539/1, 1539/2, 1540/1, 1540/2, 1541/1, 1541/2, 1542/1, 1542/2 del, 1543/1 del, 1543/3 del, 1544/1 del, 1545/1 del, 1546/1 del, 1547/1 del, 186/2, 187, 188, 189 del, 190 del, 191 del, 192 del, 193 del, 194 del, 196 del, 197 del, 198 del, 199 del, 20/2, 20/3,200 del, 201 del, 202 del, 203 del, 204/1 del, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250/1, 250/2, 250/3, 251, 252, 253, 254, 255, 256 del, 257, 258, 259 del, 26/1, 26/1, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26/18, 26/19, 26/2, 26/20, 26/3, 26/4, 26/5, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 260, 261 del, 262 del, 263 del, 264 del, 265 del, 2661/2, 2662/1 del, 2662/2, 2663/2, 2666/1, 2667/1, 2667/3, 2668/1, 2668/3, 2669/1, 2669/3, 2670/1, 2670/2, 2670/3, 2673/1, 2673/3, 2674/1, 2674/3, 2675/1, 2675/3, 2676/1, 2676/2, 2676/4, 2677/1, 2677/3, 2678/1, 2678/2, 2678/3, 2678/5, 2679, 2680, 2681/2, 2686/1 del, 2686/10, 2686/11, 2686/15, 2686/6 del, 2689/1, 2689/6, 2689/7, 2692/10, 2692/11, 2692/12, 2692/3 del, 2692/9, 2698/1, 2698/2, 2698/3, 2698/7 del, 2702/14 del, 2702/16 del, 2702/5, 2702/6, 2702/7, 2702/8, 2703/1 del, 2703/2, 2703/3, 2707/7, 2709/1, 271 del, 2710/2, 2711/1, 2711/3, 2711/4, 2711/5, 2727, 2728, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 274, 2740, 2741, 2742, 2745, 2748, 2752, 2755, 2758, 2759, 276/1 del, 276/2, 2760, 2763, 2765, 2766, 2767, 277/1, 277/2, 277/3, 28, 282 del, 298/1 del, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5, 3, 31/1, 31/2, 32/2, 33/2, 33/3, 35/3, 36, 37/1, 37/2, 38, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 63/2, 66/2, 67, 68/2, 69/1, 69/2, 70/2, 70/3, 71/1, 71/4, 72/2, 72/3, 72/4, 73/2, 73/3, 73/5, 74/1, 74/3, 74/5, 75/1, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 813, 818/1, 818/2, 819, 82, 822, 823, 827/1, 827/2, 827/3, 828/1, 828/2, 828/3, 829/1 del, 829/3, 83, 830/1 del, 832/1 del, 833/1 del, 834/2 del, 834/5, 835/1 del, 836/1 del, 84, 845/2, 85, 858/2, 86, 862/1 del, 863/1, 863/2, 87, 870/1 del, 900/5 del, 906, 910/1, 910/3, 911/1, 911/2, 912/1, 912/2, 913/1, 913/2, 914/1, 914/2, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 917, 918/1, 918/2, 919, 920, 921, 922, 923, 924/2, 925/1, 926/1, 927/1 del.
Seznam obodnih parcel
k.o. Gotenica
1003/1, 1003/2 del, 1007/4 del, 1009/2, 1011 del, 1020 del, 152, 153, 1530/1 del, 154, 1542/2 del, 1543/1 del, 1543/3 del, 1544/1 del, 1545/1 del, 1546/1 del, 1547/1 del, 155, 156, 157/1, 157/2, 158, 159, 160, 161, 162, 163/1, 163/2, 164, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 183, 184, 186/1, 189 del, 190 del, 191 del, 192 del, 193 del, 194 del, 196 del, 197 del, 198 del, 199 del, 200 del, 201 del, 202 del, 203 del, 204/1 del, 204/2, 210, 256 del, 259 del, 261 del, 262 del, 263 del, 264 del, 265 del, 2655/2, 266, 2662/1 del, 2686/1 del, 2686/4, 2686/6 del, 2692/3 del, 2698/4 del, 2702/14 del, 2702/16 del, 2703/1 del, 2704 del, 2708/3, 2708/4, 2708/5, 271 del, 276/1 del, 2768, 2769, 282 del, 297, 298/1 del, 300 del, 301 del, 302 del, 303 del, 304 del, 305 del, 306, 307, 308, 309, 310/1, 310/2, 311, 312, 815 del, 820 del, 821 del, 824 del, 825 del, 826 del, 829/1 del, 830/1 del, 832/1 del, 833/1 del, 834/2 del, 835/1 del, 836/1 del, 838 del, 839 del, 850 del, 853 del, 856 del, 857 del, 858/1, 862/1 del, 870/1 del, 871 del, 872/2, 88, 886/1, 887/2, 89, 90, 900/4, 900/6, 91, 92, 925/2, 926/2, 927/1 del, 927/2, 93, 930/1, 94, 95
2692/3, 2708/2, 1518/4, 1535/1, 1530/1, 2689/6, 917, 919, 920, 921, 922, 923, 925/1, 926/1, 927/1, 926/2, 925/2, 924/2, 2692/12, 900/5, 26/19, 2741, 2739, 26/14, 26/12, 2686/1, 853, 836/1, 835/1, 834/2, 833/1, 832/1, 830/1, 829/1, 826, 825, 824, 821, 819, 815, 813, 2704, 298/4, 298/3, 298/1, 298/2, 42/2, 2703/1, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 242, 243, 263, 264, 260, 258, 257, 255, 254, 253, 252, 251, 274, 276/1, 276/2, 250/1, 277/2, 158, 159, 160, 161, 162, 163/2, 163/1, 164, 180, 179, 177, 176, 175, 173, 172, 182, 183, 184, 186/1, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204/1, 205, 206, 209, 211, 212, 95, 91, 90, 89, 88, 70/3, 71/4, 69/1, 74/3, 75/1, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 2698/4, 2667/1, 2666/1, 2663/2, 2662/2, 2662/1, 2686/6, 1548/1, 1547/1, 1546/1, 1545/1, 1544/1, 1543/2, 1543/3.
4. člen
(posegi izven meja ureditvenega območja)
Preskrba z vodo:
Za uresničevanje načrtovanih ureditev, ki so predlagana v tem ureditvenem načrtu, bo zunaj meje območja ureditvenega načrta, za zagotovitev ustrezne oskrbe z vodo, potrebna tudi rekonstrukcija posameznih primarnih odsekov obstoječih cevovodov, in sicer obstoječega vodovoda preseka 80 mm, ki odvaja vodo iz distribucijskega vodohra R3 na območju naselja zahodno od regionalne ceste ter rekonstrukcija tlačnega cevovoda od črpališča Mrzli studenec do distribucijskega vodohrana R3.
Od vodohrana R3 do dveh odvzemnih mest za vadbeni center Gotenica se izvede zamenjava cevi preseka 80 mm z novimi preseka 150 mm. Izvede se tudi rekonstrukcija vseh cevovodov (odcepov) na katerih so nameščeni obstoječi požarni hidranti (6 kd) znotraj obstoječega naselja zahodno regionalne ceste – vgradnja cevi.
Za tlačne cevi iz Mrzlega studenca se predvidi vgradnja tlačnih cevi preseka 80 mm od črpališča Mrzli studenec do vodohrana R3.
Predvidena rekonstrukcija vodovoda zunaj meja ureditvenega načrta poteka po že obstoječih obstoječih trasah. Potek je razviden iz grafične priloge. Vse parcele so v območju k. o. Gotenica št. parcel: 1359/3, 1431/5, 1431/4, 1430/2, 1430/1, 1360/2, 1436/2, 1428, 1436/1, 1452/1, 1456/5, 2689/5, 1162/1, 2689/8, 1164/2, 2692/6, 1630/2, 1630/9, 1630/6, 1607/1, 1608, 1614/1, 1604/1, 1602, 1601, 1598, 1596, 1593, 1591, 1590, 1588, 1587, 1586, 1585, 1584, 1583, 1582, 1581, 1580, 1579, 1578, 1577, 1576, 1575, 1574, 1573, 1572, 1571, 1570, 1569, 1568, 1567, 1566, 1565, 1564, 1563/2, 1563/1, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558/1, 1557/1, 1556/1, 1555/1, 1554/1, 1553/1, 1552/1, 1551/1, 1550/1, 1549/1, 1548/1, 1547/1, 1546/1, 1545/1, 1544/1, 1543/1.
 
Nadomestne poti:
Meja UN preseka dve dovozni poljski poti na severnem delu in na vzhodnem delu. Poti je potrebno prestaviti izven območja UN, kar je skrb in obveza investitorja območja Ureditvenega načrta.
 
Kanalizacija:
Iztok iz čistilne naprave (tercialnega čiščenja) se v primeru, da ne zagotavlja predpisanega čiščenja spelje zunaj območja ureditvenega načrta. Kvaliteta iztoka se ugotovi po opravljenem monitoringu delovanja naprave.
 
Elektroinstalacijski vod SN:
Predvidena je prestavitev obstoječega zračnega voda SN v delu, ki se ureja, v zemeljsko izvedbo. Vod je potrebno voditi v zemlji po do prvega droga, po trasi, ki leži zunaj ureditvenega območja na vzhodnem delu območja.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE UREDITVENEGA OBMOČJA
5. člen
1. Značilnosti območja in omejitve:
Lega:
Naselje Gotenica leži približno 9 km zračne linije JZ od Kočevja. Vzhodno od Gotenice se razteza Goteniška dolina, zahodno pa pogorje Goteniška gora z Goteniškim Snežnikom, ki je z 1290 m najvišji vrh območja. Širše področje je pretežno gozdnato in redko naseljeno.
Območje predvidenega ureditvenega načrta zajema območje, v kartografskem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjen v letu 1999 (Uradni list RS, št. 71/00), označeno kot P7/M1.
Pretežni del ureditvenega območja se nahaja vzhodno od regionalne ceste R3-655 Dolenja vas–Kočevska Reka, le manjši del sega preko ceste na zahodno stran, ki se nato nadaljuje v obstoječi logistični center Gotenica.
Ureditveno območje je nenaseljeno, teren pada dokaj enakomerno od regionalne ceste proti vzhodu, zahodno od ceste pa se dviga. Zemljišče so večinoma travniki in pašniki, nekaj je kmetijskih poslopij.
2. Usmeritve in cilji za zazidalno izrabo območja:
Glavne usmeritve in cilji so: navedeno ureditveno območje, kjer se danes nahajajo kmetijski objekti (hlevi, kurnica) v celoti urediti za potrebe osnovnega, dopolnilnega in specialističnega usposabljanja policistov in drugih delavcev policije.
V ta namen je na območju predvidena postavitev novih vadbenih poligonov s potrebno komunalno opremo in prilagoditev obstoječih zgrajenih struktur novim vsebinam.
3. Usmeritve in pogoji za izvajanje prostorskih ureditev na območju ureditvenega načrta za urbanistično in arhitektonsko projektiranje:
3.1 Splošno:
V okviru urbanističnega in arhitektonskega oblikovanja območja, je predvidena postavitev objektov in poligonov, v skladu s konfiguracijo terena, obstoječi objekti, pa se adaptirajo znotraj obstoječih gabaritov, po programskih zahtevah investitorja in v duhu lokalne značilne arhitekture.
Objekti visokogradnje, namenjeni usposabljanju in izobraževanju policistov in delavcev policije, morajo biti postavljeni tako, da varujejo značilne vedute na silhueto naselja v oblikovanju in izbiri materialov pa slediti lokalni arhitekturni tipiki, kolikor to dopušča specifika programa.
Med objekti se na prostih površinah predvidi dodatna visokodebelna zasaditev značilnih avtohtonih sadnih drevesa, obstoječe se v največji možni meri ohrani.
Ohrani se vsa obstoječa živa meja in vsa večja drevesa.
Okrog območja se predvidi žična transparentna ograja, neprehodna, znotraj živa meja do višine 1,50 m.
3.2 Pogoji izvedbe za posamezne posege v prostor:
Novogradnje in adaptacije objektov – visokogradnja:
1. Zaprto strelišče:
Zaprto, avtomatsko, računalniško in multivizijsko podprto strelišče za pištolo in avtomatsko puško s pripadajočo infrastrukturo.
Gabarit objekta (maks.): 90 m/45 m, možna podkletitev, višina objekta ob kapnem robu: 6 m (maks.).
Lokacija objekta: Objekt je postavljen z daljšo stranico vzporedno s cesto, kota pritličja je glede na cesto 645 m (±50 cm), odmik od skrajnega roba cestišča je min 3 m.
Materiali: skladno z zahtevo tehnologije.
2. Nastavitveni objekt:
Objekt je višje kategorije s kapaciteto 20 enoposteljnih sob s spremljajočimi prostori, fizično in funkcionalno povezan s sosednjo večnamensko – športno in kongresno dvorano. Gabarit objekta: (max): osnovni tloris nastavitvene enote je pravokotne oblike 16 m x 35 m, etažnosti P+1 (do P+2 ali P +2+ M), kota tlaka je glede na predvideno cesto na nadmorski višini: 648.00±0,50 m). V vmesnem delu med večnamensko dvorano in je predvidena vhodna avla, tloris pravokotne oblike, gabaritov 16,50 m x 7,50 m, etažnosti (P + 1 + M), kota tlaka je glede na predvideno cesto na nadmorski višini: 648.00 (±0,50 m).
3. Večnamenska dvorana:
Večnamenska dvorana – telovadnica in konferenčna dvorana za 300 ljudi, s spremljajočimi servisnimi prostori in kabineti.
Gabarit objekta: (maks.): osnovni tloris telovadnice v dimenzijah košarkaškega igrišča s tribunami. Tloris je kvadratne oblike, maks. gabarit je 38 m x 38 m, višina je najmanj 7,5 m, pri kapnem robu, etažnosti P+1+M. Kota tlaka pritličja je glede na predvideno cesto na nadmorski višini: 648.00 (±0.50 m).
4. Poligon za izvajanje usposabljanj kriminalistične policije:
Objekt je obstoječ, predviden za adaptacijo in umestitev programov, namenjenih urjenju policijskih postopkov (hišna preiskava, preiskava objekta s službenim psom, vpad v posamezno stanovanje, garažo, pomožni prostor). Zunanji gabarit tlorisa objekta je: 10 m x 50 m. Možna je le povečava po dolžini objekta do 10% celotne dolžine, širina ostane nespremenjena.
Objekt je višine P + 1. Kota pritličja je glede na cesto nespremenjena. Objekt ohranja vse arhitekturne karakteristike obstoječega objekta, tudi v slučaju nadomestne gradnje. Ožja okolica objekta se uredi po izhodiščih, podanih v grafični prilogi UN-Arhitektonsko – urbanistična situacija, skladno s razmestitvijo programa v objektu.
5. Heliodrom in pretakalna ploščad:
Izvedeta se po programu investitorja in izhodiščih iz grafičnih prilog ureditvenega načrta.
6. Poligon za urjenje taktičnih postopkov:
Obsega kulise naselja z ulico (po programu investitorja in izhodiščih iz ureditvene situacije).
7. Poligon za urjenje vožnje s službenimi vozili:
Obsega cestišče v različnih pogojih (spolzko, naravne ovire, različni nakloni in skloni) izvede se po programu investitorja in izhodiščih iz ureditvene situacije.
8. Objekt učilnice in kabineti:
Objekt je obstoječ, predviden za adaptacijo in umestitev učilnic in kabinetov za usposabljanje strokovnih služb. Zunanji max. gabarit tlorisa objekta je: 14 m x 35 m. Možna je razširitev objekta v liniji najširšega dela objekta, dolžina ostane nespremenjena. Objekt je višine P +1 + M. Kota pritličja je glede na cesto nespremenjena. Objekt ohranja vse arhitekturne karakteristike obstoječega objekta, tudi v slučaju nadomestne gradnje. Ožja okolica objekta se uredi po izhodiščih, podanih v grafični prilogi UN in skladno s razmestitvijo programa v objektu.
9. Garažni boksi in vzdrževanje avtoparka:
Gabarit objekta je maksimalno 8 m/60 m, višinski gabarit je P+1. Objekt je dostopen za vozila na nivoju pritličja in z nivoja nadstropja. Kota pritličja je kota pritličja je glede na cesto 645 m (+-50cm), odmik od skrajnega roba cestišča je min 6m. Oblikovanje objekta po splošnih pogojih, postavitev v prostor po grafičnih prilogah UN.
10. Poligon za bombno zaščito in plinska sredstva:
Poligon je namenjen aktiviranju, opazovanju in analizi učinkov eksplozije, količina razstreliva 100 g–500 g in plinska jeklenka 10 kg (ca. 10 eksplozij na leto). Ureditev in lokacija poligona po navodilih investitorja in skladno z grafičnimi prilogami UN.
11. Atletsko tekališče in taktične steze.
12. Poligon za vožnjo s terenskimi vozili in motorji:
Ureditev in lokacija poligona po grafičnih prilogah UN in navodilih investitorja. Posebej je potrebno v fazi izvedbe predvideti zaščito tal pred eventualnim izlivom goriva in olj.
13. Objekt za nastanitev službenih psov:
Objekt je obstoječ, predviden za adaptacijo in umestitev boksov za službene pse (40) s spremljajočimi prostori. Zunanji maks. gabarit tlorisa objekta je: 9 m x 35 m. Objekt je lahko P+1, okrog objekta je predvideno zunanje vežbališče, ograjeno.
14. Večnamenski vadbeni objekt:
Objekt obstoječe bencinske črpalke in trgovine, namenjen urjenju in vadbi policijskih postopkov v podobnih situacijah. Objekt ostane v obstoječih gabaritih in obsegu, adaptacija le znotraj objekta.
15. Energetski objekt:
Energetski objekt za ogrevanje objektov na plin UNP, s tremi plinohrami in izparilno regulatorskim delom. Možnost postopnega povečanja zmogljivosti, na isti lokaciji.
Dimenzije ploščadi 10 m x 11 m. Lokacija po grafični prilogah UN.
16. Centralno parkirišče:
Parkirna ploščad 34 m x 90 m za 120 osebnih avtomobilov. Dovoz s predvidene ceste, na koti 651.500 m. Lokacija po grafični prilogi.
17. Garaže:
Objekt ostane v obstoječih gabaritih in obsegu, adaptacija le znotraj objekta.
18. Nastanitveni objekt:
Objekt ostane v obstoječih gabaritih in obsegu, adaptacija le znotraj objekta.
19. Objekt za predstavitev gradiva o aktivnostih in razvoju policije:
Obstoječi objekt se rekonstruira v gabaritih obstoječega objekta, etažnost K+P+1, po usmeritvah in programu investitorja. Tolerance gabarita ±10%.
20. Poligon službenih konj:
Ureditev in lokacija poligona po grafičnih prilogah UN in navodilih investitorja. Poligon je ograjen.
21. Stolp:
Predviden je stolp, tlorisnega gabarita 10 m x 10 m, večnadstropni, (K+P+3) za urjenje vpadov v objekte in iz zraka. Lokacija po grafičnih prilogah UN, streha ravna terasa za pristajanje helikopterjev, druga obdelava objekta po navodilih investitorja.
22. Območje nad cesto:
Znotraj meja UN se nahaja predel, kjer ni predvidenih lokacij vadbenih poligonov. Tu se nahaja nekaj obstoječih objektov vadbenega centra Gotenica, pretežno je predel zelenica z redkim sadnim drevjem. Možne so prizidave in dozidave obstoječih objektov, po programu investitorja do 30% povečanja površin in kubatur z vso potrebno komunalno infrastrukturo.
Tolerance pri legi in velikosti objektov so za posamezne objekte pod štev. 1.–22. opisane. Večja odstopanja (vendar ne več kot 20% osnovnega gabarita) so lahko na zahtevo investitorja s soglasjem skrbnika in izdelovalca UN.
3.3 Pomožni in začasni objekti
Znotraj ureditvenega območja je možna postavitev še za:
1. vadbene objekte, namenjene obrambnim vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč;
2. pomožne letališke objekte;
3. začasne objekte, namenjene skladiščenju.
IV. UREJANJE PROMETNEGA OMREŽJA IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
6. člen
Ureditveno območje
Ureditveno območje deloma komunalno opremljeno. Umestitev in razporeditev novih programov v območje ureditve, zahteva izvedbo nove komunalne infrastrukture.
 
Prometna infrastruktura
Regionalna cesta R3-655 Dolenja vas–Kočevska Reka, ki poteka skozi naselje Gotenica, le-to deli na dva dela (vzhodni in zahodni del). Za potrebe vadbe in usposabljanja se je v preteklosti uporabljal le zahodni del naselja, z razširitvijo VC pa naj bi se aktivnosti prenesle predvsem na vzhodni del naselja, kjer se nahaja ureditveno območje, ki ima dostop urejen z odcepom iz regionalne ceste. Cestni priključek na regionalno cesto R3-655 Dolenja vas–Kočevska Reka se uredi na lokaciji obstoječega. Znotraj kompleksa je predvidena ureditev internih cestnih povezav in utrjenih površin. Da se povežeta dela Gotenice, ki ju loči regionalna cesta, se izvede podzemni prehod, širine, ki omogoča prehod pešcev, na lokaciji ki je predvidena v situaciji ureditve območja
 
Kanalizacija in odvodnjavanje
Lokacija predvidenega Vadbenega centra policije –ureditveno območje se v celoti nahaja v III. vodovarstvenem pasu za sledeče vodne vire: Blate, Slovenska vas, Rožni studenec in Ribjek. Ti vodni viri oskrbujejo s pitno vodo ca. 30.000 prebivalcev v treh občinah (Kočevje, Ribnica in Kostel). Na sami lokaciji predvidenega posega ni stalnih površinskih vodotokov. Ob gozdnem robu je tudi več požiralnikov.Površinske vode na širšem obravnavanem območju so vezane predvsem na kraška polja, zatem pa se izgubljajo v požiralnikih. Na področju Gotenice zahodno od regionalne ceste se nahaja potok, ki priteče po dolini iz zahoda mimo Gotenice in v požiralnikih ponikne severno od naselja.
Na območju vadbenega centra Gotenica se predvidi ločen kanalizacijski sistem.
 
Meteorna kanalizacija
Na obravnavanem območju se predvidi ureditev nove meteorne kanalizacije v vodotesni izvedbi. Vse utrjene asfaltne in tlakovane površine se odvodnjavajo kontrolirano preko požiralnikov s peskolovi, ki se navezujejo na omrežje meteorne kanalizacije.
Meteorna kanalizacija se zaključi na skrajno vzhodnem predelu UN in sicer ob obstoječih ponikovalnicah.
Pred iztokom na prosto se uredi lovilec olj, ki bo zagotavljal ustrezno čiščenje onesnaženih meteornih voda.
Na omrežju meteorne kanalizacije znotraj območja se predvidi še dodatne lovilce ogljikovodikov na posebej ogroženih predelih, kjer je izliv onesnaženosti (goriva, olja …) običajno bolj pogost. Dodatni lovilci se predvidijo na meteornem kanalu, ki zajema vode s pretakalne ploščadi ob heliodromu.
Na površinah, ki niso površinsko zatesnjene se predvidi ureditev zgornjega ustroja na nepropustni podlagi, ki bo onemogočala izcejanje onesnaženih padavinskih voda v podtalje. Te površine se opremi z ustrezno drenažo, ki se priključi na meteorno kanalizacijo. To velja za površine, ki so namenjene poligonu za terenska vozila, poligonu za bombna sredstva.
 
Fekalna kanalizacija
Skupna kapaciteta obremenitve odpadnih fekalnih voda je 290 EE.
Obstoječa čistilna naprava za 350 EE, ki se nahaja v I. vodovarstvenem pasu, se ukine. V zahodnem predelu naselja se pogojno ohrani obstoječa fekalna kanalizacija. Pri tem je potrebno preveriti njeno ustreznost glede vodotesnosti. V kolikor se ob pregledu ugotovi, da le-ta ne zagotavlja vodotesnosti jo bo ustrezno sanirati oziroma nadomestiti z novo.
Obstoječa fekalna kanalizacija se spelje na novozgrajeno čistilno napravo v dveh krakih. Stara čistilna naprava se opusti.
Prvi krak obstoječe fekalne kanalizacije se priklopi na nove vode v območju novega kanalizacijskega voda v območju večnamenskega vadbenega objekta št. 14 (obstoječi bencinski servis).
Drugi krak obstoječe fekalne kanalizacije iz zgornjega dela naselja se preusmeri mimo novega podhoda pod regionalno cesto do vodov v novo čistilno napravo.
Novi fekalni kanal se uredi od območja ob večnamenskem vadbenem objektu št. 14 (bencinskem servisu). Tu se dejansko prekine obstoječi zbirni fekalni kanal, ki odvaja odpadno vodo v smeri proti obstoječi ČN.
Novi zbirni fekalni kanal se usmeri mimo novega nastanitvenega objekta proti večnamenskemu objektu, mimo garaž in strelišča ter se nato usmeri proti jugu.
Zbirni kanal se nadaljuje zahodno od heliodroma do objekta za službene pse, nato ob južnem robu obravnavanega območja do predvidene lokacije nove ČN. Ta se locira v jugovzhodnem vogalu območja, torej znotraj III. vodovarstvenega pasu.
Novi zbirni fekalni kanal se usmeri mimo novega nastanitvenega objekta proti večnamenskemu objektu, mimo garaž in strelišča ter se nato usmeri proti jugu.
Zbirni kanal se nadaljuje zahodno od heliodroma do objekta za službene pse, nato ob južnem robu obravnavanega območja do predvidene lokacije nove ČN. Ta se locira v jugovzhodnem vogalu območja, torej znotraj III. vodovarstvenega pasu. V okviru predvidene čistilne naprave bo morala tehnologija poleg običajnega (sekundarnega) čiščenja predvideti tudi terciarno stopnjo čiščenja in dezinfekcijo.
Čistilna naprava bo z vsemi tremi stopnjami čiščenja morala zagotavljati stopnjo čiščenja, da iztok iz nje ne bo vplival na kvaliteto podtalnice.
Pogodbeno izbrani upravljalec objekta ČN, bo skladno z veljavno zakonodajo sestavil poslovnik za obratovanje in vzdrževanje, kjer morajo biti opredeljene lokacije za odvoz mulja iz ČN ter naveden termin praznjenja.
Na obravnavanem območju je predviden objekt za nastanitev službenih psov. Za potrebe tega objekta je potrebna ureditev gnojnične jame (v sklopu objekta) v vodotesni izvedbi zaprtega tipa. Praznenje jame in odvoz na ustrezno dispozicijo se izvaja skladno z odlokom lokalne skupnosti.
 
Vodooskrba
Celotna sedanja infrastruktura vodovoda obstoječih objektov vzhodno od regionalne ceste Dolenja vas–Kočevska Reka, je vezana na center za oskrbo, zahodno od ceste.
Vodooskrba obravnavanega območja se zagotovi iz obstoječega vodovodnega omrežja naselja. Navezava na obstoječe omrežje se predvidi ob nastanitvenem objektu severno od cestnega priključka ter južno od novega parkirišča v kompleksu.
Na celotnem obravnavanem predelu vadbenega območja se uredi novo zunanje vodovodno omrežje in uredi nove vodovodne priključke za objekte. Na zunanjem vodovodu se predvidi razmestitev zunanjih požarnih hidrantov.
Zunanji razvod se predvidi iz vodovodnih cevi z minimalnim presekom 100 mm, razen krajših vodovodnih priključkov ob objektih. Za zagotovitev ustrezne oskrbe bo potrebna tudi rekonstrukcija posameznih primarnih odsekov obstoječega vodovoda, ki odvajajo vodo iz distribucijskega vodohrana R3 na območju naselja zahodno od regionalne ceste.
Glede na predvidene kapacitete ocenjujemo porabo sanitarno pitne vode ob upoštevanju norme porabe 300 l/EEdan.
Za objekte katerih požarna ogroženost bi zahtevala večje količine požarne vode se predvidi dodatne ukrepe za zagotovitev požarne varnosti.
V okviru obstoječih objektov primarnega omrežja je potrebno zagotoviti kapaciteto vodnih virov minimalno 1,5 l/s. V vodohranih je potrebno zagotoviti fluktuacijsko rezervo vode v obsegu 20% maksimalne dnevne porabe, požarno rezervo in rezervo za primer okvare v sistemu.
 
Elektrika
Preko obravnavanega področja poteka SN nadzemni daljnovod 20kV do obstoječega kompleksa.
Obstoječe NN omrežje je deloma prosto zračno deloma v zemlji in služi za napajanje obstoječih objektov.
Del zračnega daljnovoda, ki prečka obravnavano območje se ruši. Predvidena je pokablitev tega dela daljnovoda. Nov kabel po potekal v kabelski kanalizaciji do nove TP in nazaj preko glavne ceste, kjer se priključi na obstoječo kabelsko kanalizacijo. Načelna situacija predvidenega kablovoda je vrisana na priloženi geodetski načrt.
Trenutna konična moč je približno 210 kVA. Z novogradnjo se bo ta povečala predvidoma še za 320 kVA. Zato je za potrebe napajanja predvidena nova distribucijska TP (1 x 630 kVA) tipske izvedbe. Poleg vadbenega centra je TP predvidena tudi za morebitne druge porabnike.
Zbirne ceste, povezave in parkirišča se opremijo z zunanjo razsvetljavo. Ceste in parkirišča se osvetlijo s svetilkami na ravnih stebrih višine 6-8m. Predviden je svetlobnotehnični razred »ulična razsvetljava«.
 
Telefon
TK omrežje
Ob cesti Kočevska reka–Gotenica poteka nadzemni TK vod iz LC Kočevska reka. TK omrežje na obravnavanem območju je izvedeno z zemeljskimi in zračnimi kabli.
Vsi novi vodi v območju ureditvenega območja se izvedejo v zemeljski kabelski varianti. Nadzemni vod iz LC Kočevska Reka je pripeljan v zgornji del naselja Gotenica, ki se ureja s PUP-om. Od interne telekomunikacijske centrale in delilnikov so vodi speljani v internem optičnem in klasičnem žičnem podzemnem kabelskem razvodu po obstoječem naselju.
Vsi razvodi v delu, ki se ureja z ureditvenim načrtom,se povežejo na interne optične in klasične razvode Centra za oskrbo Gotenica.
 
Plinovodno omrežje
Na območju urejanja ni plinovodnega omrežja. Obstoječe toplovode v skupni dolžini ca 366m se v celoti odstrani skladno s faznostjo adaptacije obstoječih objektov priključenih na toplovod in s faznostjo izgradnje novega plinovodnega omrežja.
Kot energent za potrebe ogrevanja in priprave tople sanitarne vode se uvede utekočinjeni naftni plin (UNP, propan – butan). Upošteva se Pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91). V ta namen se v prvi fazi na lokacijo novega energetskega objekta, označenega s št. 15, postavi novo plinsko postajo. Izstopni tlak plina iz plinske postaje 100 mbar (podano kot nadtlak).
Znotraj območja urejanja se zgradi novo plinovodno omrežje, ki je sestavljeno iz glavnih in priključnih plinovodov tako, da se poveže plinsko postajo z vsemi objekti, ki potrebujejo energent za ogrevanje, prezračevanje ali za pripravo tople sanitarne vode.
Vkopani plinovodi bodo iz polietilenskih cevi visoke gostote (material PE100 z razmernikom SDR11). V plinovodih bo plin v plinasti fazi z delovnim tlakom do 100 mbar (podano kot nadtlak). Skupna dolžina vseh predvidenih plinovodov (glavni in priključni) je ca. 926 m. Potek plinovodov je razviden iz grafičnih prilog.
V. VARSTVO OKOLJA
7. člen
(varstvo zraka)
Načrtovani posegi v prostor in dejavnosti v njih bodo v času obratovanja občasno vplivali na poslabšanje kvalitete ozračja, zato je v potreben prvi monitoring za emisije snovi pri uporabi in eksplozivnih in plinskih sredstev.
8. člen
(varstvo pred hrupom)
Na celotnem ureditvenem območju je zaradi specifičnih dejavnosti potrebno izvesti ob prvem obratovanju meritve hrupa za posamezne dejavnosti na poligonih in kasneje izvesti ustrezne zaščitne ukrepe, v kolikor bodo mejne ravni hrupa presežene.
Načrtovani posegi v prostor v ureditvenem območju, kjer je predvideno bivanje tečajnikov in rekreacija, pa ne bodo povzročali prekomernega hrupa, zato posebni ukrepi niso potrebni. Zato se ne predvideva posebnih ureditev ali ukrepov za preprečevanje prekomernega hrupa.
9. člen
(varstvo voda)
Varovanje podtalnih vod pred onesnaženjem je zagotovljeno z odvajanjem fekalnih odplak, ki je izvedeno v ločenem sistemu in s predhodnim čiščenjem površinskih – meteornih vod s parkirišča v lovilcih olj in maščob. Za ČN bo izveden posebej monitoring.
10. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Na območju zelenice severno od nastanitvenega objekta in večnamenske dvorane ter dostopne ceste se zgradi betonski plato velikosti ca. 20 x 5 m. Na njem bodo nameščeni min. štiri kontejnerji za komunalne odpadke volumna 1100 l, trije kontejnerji velikosti 1100 l za ločeno zbiranje odpadkov (moder za papir, zelen za steklo in rumen za plastiko) in kontejner velikosti 240 l za organske odpadke rjave barve.
Velikost platoja omogoča postavitev 5 m3 kontejnerja za izvajanje kombiniranih akcij zbiranja odpadkov iz zelenic in vrtov ter dvakrat letno za zbiranje kosovnih odpadkov. Odpadki se bodo odvažali na komunalno deponijo.
V času obratovanja vadbenega centra bodo nastajali tudi nevarni odpadki, način skladiščenja le-teh dogovori investitor s pooblaščenim zbirateljem, ki bo te odpadke prevzel v nadaljnjo oskrbo.
11. člen
(varstvo narave)
Na osnovi naravovarstvennih smernic in ocenjenih vplivih posega na favno tega območja in s tem tudi na zavarovane živalske vrste širšega območja (vse vrste ujed, in sov, rjavi medved, volk ter ris), vključno z vplivi hrupa (poligon za bombno zaščito in plinska sredstva, poligon za vožnjo s terenskimi vozili in motorji, poligon za vožnjo s službenimi vozili-cestišče v različnih pogojih) in vplivi helikopterskih preletov nad gnezdišči orla belorepca (Posebne strokovne podlage E-NET d.o.o., december 2003), so s tem odlokom predpisani ukrepi za preprečevanje negativnih vplivov in sicer:
– Za varstvo orla belorepca in s tem tudi njegovega habitata, je prepovedano nizko preletavanje Kočevskoreškega jezera, v reprodukcijskem obdobju (december – junij) pa se na območju gnezdišča in na ožjem območju zadrževanja belorepca ne sme vršiti helikopterskih preletov (podatke o natančni lokaciji gnezdišča in času gnezdenja oziroma vzreje mladičev je potrebno uskladiti z ustrezno inštitucijo – Zavod za gozdove Slovenije – območna enota Kočevje v fazi izdelave načrtov PGD.
– Hrupnejše dejavnosti (na poligonu za bombno zaščito in plinska sredstva, na poligonu za terensko vožnjo in streljanje na prostem – na kulisah) in helikopterski preleti naj se skladno z dogovorom z ustrezno inštitucijo (Zavodom za gozdove Slovenije – območna enota Kočevje) izvajajo izven časa razmnoževanja in vzreje mladičev ter tudi izven območja pomembnejših koridorjev zavarovanih živalskih vrst na obravnavanem območju (predvsem to velja za velike zveri: medved, volk in ris).
– V nočnem času naj se ne izvajajo hrupne dejavnosti, če pa že pa v čim manjši meri in izven časa razmnoževanja in vzreje mladičev zavarovanih živalskih vrst na obravnavanem območju.
Pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor je s strani ZRSVN zaradi posebnega varstvenega območja (območje Nature 2000) Kočevsko – Kolpa, potrebno pridobiti še ustrezno soglasje.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
12. člen
Realizacija ureditvenega načrta bo potekala v fazah odvisnih od finančnih zmožnosti investitorjev.
I. faza: komunalna oprema območja, z energetskimi objekti.
II. faza: objekti visokogradnje – novi,
III. faza: adaptacije obstoječih objektov,
IV. faza: ureditev vadbenih poligonov,
V. faza: gradnja stadiona, tekališča in poligona za vožnjo in usposabljanja službenih konj.
VII. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta izvaja pristojna inšpekcijska služba.
14. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled v prostorih Občine Kočevje.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-61/00-141
Kočevje, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost