Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 363-23/04-124 Ob-15310/06 , Stran 4324
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. 2. Predmet javne ponudbe Prodaja dveh poslovnih prostorov v Kočevski Reki 24, ki stoji na parc. št. 17/6, k.o. Kočevska Reka, v izmeri 22,46 m2 (frizerski salon) in 25,88 m2 (trgovina). Poslovna prostora sta nezasedena in se nahajata v pritličju večstanovanjskega objekta. 3. Izklicna cena Izklicna cena za nepremičnino zanaša: – poslovni prostor (frizerski salon) 2,660.124 SIT, – poslovni prostor (trgovina) 3,060.802 SIT. V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec, ostale stroške v zvezi s pogodbo konkretne nepremičnine nosi prodajalec. 4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena. 5. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu videno – kupljeno; b) ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz sodnega registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko TRR, – pravne osebe: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko TRR, – navedbo nepremičnine, – ponujeno ceno, – dokazilo o plačani varščini, – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe (ki ne sme biti starejši od 30 dni); c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje, št. 01248-0100005213. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8 dni po izboru; d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb; e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla; f) izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo; g) celotno kupnino bo kupec poravnal v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje. Če kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 6. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje v roku 14 dni od dneva objave v Uradnem listu RS na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine – (navesti konkretno nepremičnino) – Ne odpiraj«. Ponudbi mora biti priloženo potrdilo o plačilu varščine. 7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o stanovanju, ki se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, pri Mojci Bence, tel. 01/89-38-235. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost