Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2424. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov, stran 6245.

Za izvrševanje prvega in tretjega odstavka 2. člena in drugega odstavka 8. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) ter 12. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o posebnem delu strokovnega izpita
za državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa obseg in program posebnega dela strokovnega izpita (v nadaljnjem besedilu: posebni del izpita) za državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu (v nadaljnjem besedilu: nadzornik).
(2) Obseg splošnega dela strokovnega izpita za nadzornika, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, postopek prijave in opravljanja izpita, izpitni red, vodenje evidence o izpitih in druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita določa Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04 in 79/05).
2. člen
(program in obseg posebnega dela
strokovnega izpita)
Posebni del izpita za nadzornika obsega preverjanje znanja oziroma poznavanje vseh predpisov s področja Informacijskega pooblaščenca, zlasti poznavanje:
– ustavnih določb s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
– zakona o varstvu osebnih podatkov,
– podzakonskih aktov, izdanih na podlagi zakona o varstvu osebnih podatkov,
– odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije s področja varstva osebnih podatkov,
– zakona o Informacijskem pooblaščencu,
– zakona o dostopu do informacij javnega značaja,
– podzakonskih aktov, izdanih na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja,
– zakona o varuhu človekovih pravic,
– ratificiranih in objavljenih mednarodnih konvencij s področja varstva osebnih podatkov,
– direktiv s področja varstva osebnih podatkov,
– mednarodnih priporočil in navodil s področja varstva osebnih podatkov.
3. člen
(podrobnejše vsebine programa)
(1) Program iz prejšnjega člena je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin programa za posebni del izpita za nadzornika.
(2) Podrobnejše vsebine programa za posebni del izpita za nadzornika zajemajo pravne vire in literaturo, potrebne za pripravo na izpit.
(3) Podrobnejše vsebine programa s sklepom določi minister za pravosodje na predlog Informacijskega pooblaščenca.
(4) Podrobnejše vsebine programa se objavijo na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje in Informacijskega pooblaščenca.
4. člen
(usklajevanje vsebin)
Minister za pravosodje na predlog Informacijskega pooblaščenca usklajuje vsebine posebnega dela izpita za nadzornika glede na spremembe zakonov, podzakonskih aktov in mednarodnih aktov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita in o preizkusu znanja inšpektorja za varstvo osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 101/01 in 75/04).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-95/2006
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EVA 2005-2011-0022
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost