Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2385. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2005, stran 6189.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 10. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 25. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2005.
2. člen
V letu 2005 so bili doseženi naslednji prihodki in odhodki:
+---------------+---------------------+----------------------+---------------+
|        | BILANCA PRIHODKOVIN |  RAČUN FINANČNIH  |   RAČUN   |
|        |   ODHODKOV    | TERJATEV IN NALOŽB | FINANCIRANJA |
+---------------+---------------------+----------------------+---------------+
|PRIHODKI    |   3.041.856.950,23|           0|       0|
+---------------+---------------------+----------------------+---------------+
|PRENOS     |    427.880.147,12|           0|       0|
|SREDSTEV    |           |           |        |
+---------------+---------------------+----------------------+---------------+
|ODHODKI    |   2.881.562.327,29|     5.000.000,00|  1.374.830,20|
+---------------+---------------------+----------------------+---------------+
|PRIMANJKLJAJ  |           |     5.000.000,00|  1.374.830,20|
+---------------+---------------------+----------------------+---------------+
|PRESEŽEK    |    581.799.939,86|           0|        |
+---------------+---------------------+----------------------+---------------+
3. člen
Presežek sredstev v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v višini 581.799.939,86 SIT se prenese v proračun leta 2006 in se porabi za pokrivanje tekočih in investicijskih odhodkov leta 2006. V presežku so zajeta namenska sredstva za projektno dokumentacijo za OC Gojače, in sicer:
– iz naslova Ministrstva za gospodarstvo v višini 11.360.048,81 SIT in
– iz naslova PHARE v višini 34.080.141,66 SIT
in za izgradnjo Osnovne šole Šturje v višini 130 mio SIT.
4. člen
Posebni del bilance prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 401-14/05
Ajdovščina, dne 26. maja 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.