Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 362/06 Ob-15764/06 , Stran 4371
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz Novega mesta, opr. št. SV-362/06 z dne 29. 5. 2006, je bilo na dvosobnem stanovanju št. 12, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjskega bloka v Šentjerneju, na naslovu Prvomajska cesta 4, 8310 Šentjernej, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah, stanovanjska stavba stoji na parc. št. 425.S, vpisani pri vl. št. 1677, k.o. Šentjernej, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Novem mestu, last kreditojemalke in zastaviteljice Dušanke Prah, rojene 24. 1. 1955, stanuje Prvomajska cesta 4, 8310 Šentjernej, EMŠO 2401955505060, in sicer do celote, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 61.860 EUR s pripadki.