Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

SV 732/06 Ob-15772/06 , Stran 4372
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 732/06 z dne 29. 5. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje številka 15, v IV. nadstropju v skupni izmeri 84,30 m2, s pripadajočo kletno shrambo, kar vse se nahaja v stavbi v Mariboru, Prušnikova ulica 10, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 929/15 katastrska občina Spodnje Radvanje, last dolžnice – zastaviteljice Nataše Doler, rojene 8. 12. 1974, stanujoče Petrovče 152, 3301 Petrovče ter solidarnega poroka in soplačnika ter zastavitelja Tarasa Kolakovića, rojenega 12. 6. 1974, stanujočega Crnekova ulica 9, 2000 Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe v notarskem zapisu notarke Brede Horvat, opravilna številka SV 541/06 z dne 13. 4. 2006, sklenjene med njima kot kupcema ter med Cvetko Žirovnik ter med Janezom Žirovnikom, kot prodajalcema; zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnice – zastaviteljice Nataše Doler v višini 13,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo do 156 mesecev, šteto od prvega dne v prihodnjem mesecu po porabi kredita, oziroma na dan odpoklica upnice.