Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Ob-15442/06 , Stran 4323
I. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja vas. II. Predmet razpisa Predmet razpisa so sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, katera se nanašajo na zaposlovanje delavcev Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. (v nadaljevanju: RŽV). Dodeljena sredstva iz prejšnjega odstavka se bodo izplačevala na osnovi pogodbe o prezaposlitvi delavcev RŽV (v nadaljevanju: pogodba) v obliki premij. Višina premije za odprtje delovnega mesta in zaposlitev delavca RŽV znaša 5,200.000 SIT. Pogoj za sklenitev pogodbe je pridobljeno soglasje delavca RŽV, s katerim le-ta nepreklicno soglaša k sklenitvi delovnega razmerja z izbranim delodajalcem. Izplačilo premije bo realizirano v roku 60 dni od sklenitve pogodbe in predložitve ustreznega instrumenta zavarovanja terjatev RŽV, za primer nespoštovanja pogodbenih obveznosti prejemnika sredstev, ki so sledeče: – odprtje delovnega mesta in zaposlitev delavca RŽV, ki je dal nepreklicno soglasje k prezaposlitvi v 30 dneh po podpisu pogodbe o prezaposlovanju delavcev RŽV za obdobje najmanj 5 let od sklenitve delovnega razmerja. Kot dokazilo o izpolnjevanju te obveznosti se predloži obrazec M-1/M-2, potrjen s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, in sicer prvič ob sami realizaciji zaposlitve in drugič po preteku 5 let od sklenitve delovnega razmerja; – ohranitev novo odprtega delovnega mesta najmanj pet let od odprtja le-tega, kar prejemnik sredstev dokaže s predložitvijo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje potrjenega obrazca o številu zaposlenih in sicer prvič ob prijavi, drugič po izvedbi prezaposlitev in tretjič po preteku petletnega obdobja. Kot povečanje števila delovnih mest se šteje neto povečanje števila zaposlenih po realizaciji prezaposlitev v primerjavi s stanjem pred tem. Število zaposlenih po petih letih ne sme biti manjše od števila zaposlenih, ugotovljenega po izvedbi prezaposlitev. Za zavarovanje terjatev RŽV iz navedenih alinej mora prejemnik sredstev predložiti dve bianco podpisani menici družbe, z menično izjavo in pooblastilom za izpolnitev. Te instrumente zavarovanja bo RŽV vrnil takoj, ko bo prejel zahtevana dokazila o izpolnjevanju obveznosti. V primeru neizpolnjevanja katerekoli izmed navedenih pogodbenih obveznosti bo RŽV odstopil od pogodbe in zahteval takojšnje vračilo prejetih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. III. Osnovni pogoji in merila Na razpis se lahko prijavijo: 1. gospodarske družbe ter samostojni podjetniki, če izpolnjujejo naslednje pogoje: a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99, 45/01), kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik, b) niso v stanju kapitalske neustreznosti po drugem odstavku 10. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij, c) nad njimi ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, d) dve leti pred prijavo na razpis niso odpustili nobenega zaposlenega po programu ugotavljanja trajno presežnih delavcev. 2. Delavci RŽV, ki so se pripravljeni samozaposliti. Prijavitelj mora v vlogi predložiti: – izpolnjeno in podpisano izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 1a oziroma 1b), – prijavni obrazec (obrazec št. 2a oziroma 2b), – osnovne podatke o prijavitelju in novih delovnih mestih (obrazec št. 3a oziroma 3b), – podpisan vzorec pogodbe (obrazec št. 4a oziroma 4b). Po pridobljenem soglasju delavca za prezaposlitev prijavitelj predloži v 15 dneh še: – izpisek iz sodnega registra, ki na dan odpiranja vlog ne sme biti starejši od 30 dni, oziroma kopijo priglasitvenega lista, potrjeno s strani davčnega organa, ki na dan odpiranja vlog ne sme biti starejša od 30 dni, – potrdilo davčnega organa o poravnavi davčnih obveznosti in prispevkov, določenih z zakonom, ki na dan odpiranja vlog ne sme biti starejše od 30 dni, – podatke o boniteti poslovanja (BON-1 za preteklo leto, potrjen s strani AJPES oziroma odločbo o odmeri davka iz dejavnosti za preteklo leto, če samostojni podjetnik odločbe še ni prejel, naj dostavi kopijo napovedi davka iz dejavnosti, potrjeno s strani DURS), – podatke o plačilni sposobnosti, ki na dan odpiranja vlog ne smejo biti starejši od 30 dni (BON-2, potrjen s strani AJPES, oziroma potrdilo poslovne banke, da prijaviteljev račun zadnjih šest mesecev ni bil blokiran), – fotokopijo bilance stanja in izkaza uspeha za leto 2004 in leto 2005, – število zaposlenih, potrjeno s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje za obdobje, ki na dan odpiranja vlog ne sme biti starejše od 30 dni. Opomba: v primeru vlog za samozaposlitev se zahtevajo samo obrazci od prve do pete alinee, enako velja za novo nastale družbe oziroma samostojne podjetnike. IV. Orientacijska vrednost sredstev Orientacijska višina sredstev razpisa, ki bodo na razpolago za leto 2006, je 20,800.000 SIT. Sredstva javnega razpisa bo RŽV zagotovil iz lastnih virov družbe. V. Način prijave in razpisni rok Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili, mora biti dostavljena na naslov: Rudnik Žirovski vrh, d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Vloga se lahko dostavi po pošti s priporočeno pošiljko ali odda v tajništvo RŽV, Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele na naveden naslov do vključno 4. 7. 2006, do 12. ure v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – razpis – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest« in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. Če sredstva ne bodo porabljena, bo vloge možno oddati tudi kasneje. VI. Datum odpiranja ponudb: komisija bo vloge javno odpirala 6. 7. 2006, ob 12. uri. Morebitna dodatna odpiranja bodo vsak prvi četrtek v mesecu do konca leta ob 12. uri. VII. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo proti plačilu 3.000 SIT + DDV, ki jih nakažejo na TRR št. 07000-0000168385 pri Gorenjski banki d.d. Kranj, ali plačajo na blagajni družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro. V primeru nakazila je potrebno na plačilni nalog obvezno vpisati namen in sicer »prezaposlovanje – 401«. Plačniki morajo fotokopijo dokazila o plačilu, skupaj s podatki o prijavitelju, ki so potrebni za izstavitev računa, poslati na naročnikov faks 04/51-59-399. V času trajanja razpisa bo razpisna dokumentacija na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na sedežu družbe RŽV pri Petru Dolencu (int. 320, e-mail: peter.dolenc@rudnik-zv.si), kjer bodo na razpolago tudi vsa dodatna pojasnila in informacije. VIII. Veljavnost razpisa: razpis velja do 7. 12. 2006.