Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 4/06 Ob-15420/06 , Stran 4329
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet prodaje Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 658/2, travnik, v izmeri 208 m2, njiva, v izmeri 790 m2, k.o. Velenje. Nepremičnina parc. št. 658/2, travnik, v izmeri 208 m2, njiva, v izmeri 790 m2, k.o. Velenje je zemljišče, ki se nahaja v območju Občine Velenje, v Stari vasi, v bližini stanovanjskega naselja in nepozidanih površin, namenjenih stanovanjski pozidavi. Zemljišče je ravno, v naravi njiva v velikosti 998 m2. Prometna povezava je dobra. Zemljišče je komunalno opremljeno, v bližini so vsi potrebni komunalni vodi. Lokacija zemljišča je dobra. Nepremičnina, ki je predmet prodaje je v skladu z Lokacijsko informacijo za promet z nepremičninami, št. 350-04-0024/2006-300 z dne 16. 1. 2006 stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja naselij. Parcela se nahaja v območju urejanja S4/29, v morfološki enoti 1A/1. Izhodiščna cena za nepremičnino parc. št. 658/2, travnik, v izmeri 208 m2, njiva, v izmeri 790 m2, k.o. Velenje je 12,000.000 SIT brez DDV. III. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnini se prodajata po sistemu »videno – kupljeno«. 2. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 3. Kupec mora skleniti pogodbo v roku 30 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist prodajalca. 4. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po izstavitvi računa. 5. Nepremičnina je prosta vseh bremen. IV. Pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. b) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe: – za nepremičnino parc. št. 658/2, travnik, v izmeri 208 m2, njiva, v izmeri 790 m2, k.o. Velenje v višini 1,200.000 SIT na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141998-21121105. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. c) Pisne ponudbe je potrebno predložiti z naslednjo vsebino: – navedbo nepremičnine za katero se kupec prijavlja na javni razpis; – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta; – pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90 dni; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – potrdilo o plačilu varščine v višini: 1,200.000 SIT. – izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. d) Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 19. 6. 2006 do 11. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine parc. št. 658/2, k.o. Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Pravne službe Mestne občine Velenje, dne 19. 6. 2006, ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. 4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. VI. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri Antonu Brodniku, vodja Urada za gospodarske javne službe, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na tel. 03/896-16-40.