Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2392. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2005, stran 6193.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 98/99, 119/02, 40/03 in 90/05), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05 in 21/06), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 33/95, 65/02 in 24/03) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 30. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna za leto 2005, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2005 z naslednjo višino v SIT:
+----------------------+-----------------+----------------------+------------+
|           |   Bilanca   |  Račun finančnih  |  Račun  |
|           | prihodkov in  | terjatev in naložb |financiranja|
|           |  odhodkov   |           |      |
+----------------------+-----------------+----------------------+------------+
|1. Prihodki skupaj  |  1.085.020.000|      457.034.000|      0|
+----------------------+-----------------+----------------------+------------+
|2. Odhodki skupaj   |  1.007.340.000|      622.140.000|      0|
|           |         |           |      |
+----------------------+-----------------+----------------------+------------+
|3. Presežek      |    77.680.000|      165.106.000|      0|
|Oziroma        |         |           |      |
|primanjkljaj (1. – 2.)|         |           |      |
+----------------------+-----------------+----------------------+------------+
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2005 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KTO  NAZIV                             ZNESEK
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           1.085.020.000
 
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  540.941.000
70  DAVČNI PRIHODKI                      357.782.000
700  Davek na dohodek in dobiček                244.891.000
703  Davek na premoženje                    78.947.000
704  Domači davki na blago in storitve             33.944.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     183.159.000
710  Udeležba na dobičku in dohodki premoženja         135.984.000
711  Upravne takse                        1.162.000
712  Denarne kazni                            0
714  Nedavčni prihodki                     46.013.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    388.183.000
720  Prodaja osnovnih sredstev                 29.068.000
722  Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja       359.115.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    155.896.000
740  Transferni prihodki iz drugih javno
   finančnih institucij                   155.896.000
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            1.007.340.000
40  TEKOČI ODHODKI                      208.663.000
400  Plače in drugi izdatki zaposlenih             42.954.000
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost         6.943.000
402  Blago in storitve                     156.741.000
409  Rezerve                           2.025.000
41  TEKOČI TRANSFERI                     264.147.000
410  Subvencije                         5.409.000
411  Transferji posameznikom                  108.722.000
412  Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam     24.148.000
413  Drugi domači transferji                  125.868.000
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   384.862.000
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev            384.862.000
43  INVESTICIJSKI TRANSFERJI                 149.668.000
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)             77.680.000
   PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAP. DELEŽEV (75)  457.034.000
750  Prejeta vračila danih posojil               457.034.000
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)  622.140.000
440  Dana posojila fin. instit.                622.140.000
   VI. DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)               165.106.000
440  Dana posojila fin. instit.                165.106.000
C)  RAČUN FINANCIRANJA                         0
   VII. ZADOLŽEVANJE (50)                       0
500  Domače zadolževanje                         0
   VIII. ODPLAČILO DOLGA                        0
550  Odplačilo domačega dolga                      0
   IX. NETO ZADOLŽEVANJE                        0
4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2005 naslednje stanje:
Rezervni sklad               V SIT
1. Prenos iz leta 2004         8.000.000
2. Priliv v letu 2005             0
3. Odliv v letu 2005              0
4. Stanje na dan 31. 12. 2005     8.000.000
Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina na dan 31. 12. 2005 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje - Kozina za leto 2006.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 411-58/2006
Hrpelje, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Albert Pečar l.r.

AAA Zlata odličnost