Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2388. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2005, stran 6191.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 23. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2005.
2. člen
   Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
----------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I. Prihodki skupaj                  2.324.607.334,42
II. Odhodki skupaj                  2.265.894.493,64
III. Proračunski presežek (I. – II.)           58.712.840,78
----------------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prod. kapitalskih deležev                      –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                           249.500,00
VI. Prejeta minus dana posojila in
sprem.kapitalskih del.(IV.-V)               –249.500,00
----------------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA:
VII. Zadolževanje                    74.947.509,00
VIII. Odplačila dolga                  110.970.096,91
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                22.440.752,87
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)            –36.022.587,91
XI. Neto financiranje
(VI.+VII.-VIII.-IX.)                  –58.712.840,78
----------------------------------------------------------------------
Stanje sredstev na računih dne
31. 12. preteklega leta                 98.915.552,96
3. člen
Pregled in razpored prihodkov in odhodkov občine za leto 2005 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-4/2004
Črnomelj, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.