Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2401. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško, stran 6217.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 118. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine Krško na 40. seji dne 22. 5. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Krško
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Krško se spreminja in dopolnjuje Statut Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 05/03).
2. člen
Spremeni se 2. člen, tako, da se po novem glasi:
»Območje občine, ki je mejna občina, obsega območje naslednjih naselij:
Anovec, Anže, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim Trnom, Ardro pri Raki, Armeško, Brege, Brestanica, Brezje pri Dovškem, Brezje pri Raki, Brezje pri Senušah, Brezje v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Brezovska Gora, Brlog, Brod v Podbočju, Bučerca, Celine, Cesta, Cirje, Čretež pri Krškem, Črešnjice nad Pijavškim, Dalce, Dedni Vrh, Dobrava ob Krki, Dobrava pod Rako, Dobrova, Dol, Dolenja Lepa vas, Dolenja vas pri Krškem, Dolenja vas pri Raki, Dolenji Leskovec, Dolga Raka, Doljšce, Dovško, Drenovec pri Leskovcu, Drnovo, Dunaj, Frluga, Gmajna, Golek, Goli Vrh, Gora, Gorenja Lepa vas, Gorenja vas pri Leskovcu, Gorenje Dule, Gorenji Leskovec, Gorica, Gorica pri Rastezu, Gornje Pijavško, Gradec, Gradišče pri Raki, Gradnje, Gržeča vas, Gunte, Hrastek, Ivandol, Jelenik, Jelše, Jelševec, Kalce, Kalce-Naklo, Kališovec, Kobile, Koprivnica, Koritnica, Kostanjek, Kočno, Kremen, Kržišče, Krško, Leskovec pri Krškem, Libelj, Libna, Loke, Lokve, Lomno, Mali Kamen, Mali Koren, Mali Podlog, Mali Trn, Malo Mraševo, Mikote, Mladje, Mrtvice, Mrčna sela, Nemška Gora, Nemška vas, Nova Gora, Osredek pri Trški gori, Pesje, Pijana Gora, Planina pri Raki, Planina v Podbočju, Pleterje, Podbočje, Podlipa, Podulce, Površje, Premagovce, Presladol, Pristava ob Krki, Pristava pod Rako, Pristava pri Leskovcu, Prušnja vas, Raka, Ravne pri Zdolah, Ravni, Ravno, Raztez, Reštanj, Rožno, Ržišče, Sela pri Raki, Selce pri Leskovcu, Selo, Senovo, Senožete, Senuše, Slivje, Smednik, Smečice, Spodnja Libna, Spodnje Dule, Spodnje Pijavško, Spodnji Stari Grad, Srednje Arto, Srednje Pijavško, Sremič, Stari Grad, Stari Grad v Podbočju, Stolovnik, Stranje, Straža pri Krškem, Straža pri Raki, Strmo Rebro, Šedem, Šutna, Trška Gora, Velika vas pri Krškem, Veliki Dol, Veliki Kamen, Veliki Koren, Veliki Podlog, Veliki Trn, Veliko Mraševo, Veniše, Videm, Vihre, Volovnik, Vrbina, Vrh pri Površju, Vrhulje, Zabukovje pri Raki, Zaloke, Zdole, Žabjek v Podbočju, Žadovinek in Ženje.«
3. člen
V drugem odstavku 12. člena se za besedo »volitvah« doda pika, ostalo besedilo pa se črta.
4. člen
V drugem odstavku 16. člena se črtata deseta in štiriindvajseta alinea.
V sedmi alinei drugega odstavka 16. člena se beseda »zakon« nadomesti z besedno zvezo »veljavna zakonodaja«.
5. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 23. člena tako, da se po novem glasi:
»Občinski svet ima 30 članov, od tega enega predstavnika romske skupnosti.«
6. člen
Spremeni se drugi stavek tretjega odstavka 34. člena tako, da se po novem glasi:
»Podžupana imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta.«
7. člen
V 35. členu se dodata novi alinei, ki se glasita:
»– imenuje in razrešuje podžupana,
– določa plačne razrede direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško.«
8. člen
48. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Naloge občinske uprave opravljajo direktor občinske uprave, vodje notranjih organizacijskih enot ter ostali javni uslužbenci.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave oziroma vodja kadrovskega poslovanja. Vodje notranjih organizacijskih enot imenuje in razrešuje župan.«
9. člen
V prvem stavku 51. člena se besedna zveza »predstojniki upravnih organov« nadomesti z besedno zvezo »vodje notranjih organizacijskih enot«.
10. člen
V 58. členu se črtajo druga do sedma alinea, za prvo alineo pa se dodajo nove alinee:
»– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih cest.«
11. člen
V prvem stavku 59. člena se za besedo občina doda beseda »lahko«.
12. člen
V 91. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Prostorski akti se sprejemajo po enofaznem postopku.«
13. člen
V 105. členu se črta peta alinea prvega odstavka.
14. člen
V 107. členu se črtata sedmi in osmi odstavek.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 2., 5., 13. in 14. člena, ki se uporabljajo za izvedbo lokalnih volitev v letu 2006 in veljajo od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 030-01-1/02-09
Krško, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.