Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 322-023/2006 Ob-15423/06 , Stran 4332
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Črnomelj za leto 2006 z naslednjimi vsebinami: – izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena; – spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma; – akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja; – organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena; – aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka; – šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma; – investicije in investicijsko vzdrževanje javnega pomena za potrebe turistične dejavnosti. Občina Črnomelj bo sofinancirala programe oziroma aktivnosti društev, ki so se (se bodo) odvijale v letu 2006 II. Upravičenci po tem razpisu Na razpis se lahko prijavijo turistična in druga društva ter njihove zveze na območju Občine Črnomelj, katerih osnovna dejavnost je turistična dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da delujejo na območju Občine Črnomelj in so registrirani za delovanje na območju Občine Črnomelj; – da so registrirani najmanj eno leto; – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma; – da redno – letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih – da so pridobili oziroma so v postopku pridobivanja statusa društva, ki deluje v javnem interesu. III. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov turističnih društev je 1,000.000 SIT na proračunski postavki 14 Gospodarstvo, 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva,14008 Sofinanciranje programov društev – 412000 – Turistični programi – sofinanciranje. Sredstva se dodelijo na osnovi meril, ki so predmet razpisa natančnejše pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji. IV. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: turističnim društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki I. točkujejo v skladu z merili, ki so sestavni obvezni del razpisne dokumentacije. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljivi znesek deli z vsoto vseh doseženih točk. Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih točk po posamezni vlogi in izračuna višino dodeljenih sredstev. V. Vsebina zahtevka: zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi. Vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec z osnovnimi podatki: a) podatki o upravičencu: točen naslov upravičenca, datum ustanovitve društva, število članov društva, žiro račun društva, ime in priimek odgovorne osebe društva, kontaktno osebo in telefon; b) naziv programa društva, ki je predmet tega razpisa; c) predračunska oziroma obračunska vrednost programa z navedbo virov financiranja; d) terminski plan izvajanja programa. Osnovni obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo vlagatelji dobijo na sedežu Občine Črnomelj. Dokumentacija k vlogi mora vsebovati: – program dela društva za leto 2006, – poročilo o delu društva za leto 2005, – finančno poročilo za l. 2005 ovrednoteno po posamezni aktivnosti, – finančni načrt za program dela društva za leto 2006 ovrednoten po posamezni aktivnosti, – poročilo o že izvedenih delih s priloženimi originalnimi dokazili o plačilu računov za izvedena dela oziroma nakup po posamezni aktivnosti v obdobju od 1. 1. 2006 do vložitve vloge. Naknadno zahtevana dokumentacija Ob sklenitvi po pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec predložiti: – poročilo o izvedbi programa, če le ta še ni bil realiziran ob vložitvi zahtevka; – končni obračun letnega programa za obravnavano obdobje. VI. Obravnava zahtevkov: 1. Zahtevke bo obravnavala in pripravila predloge dodelitve sredstev komisija, ki jo imenuje na osnovi pravilnika župan. 2. Vsi prispeli zahtevki bodo ocenjeni na osnovi pravočasno oddanega in popolnega zahtevka ter meril, ki so sestavni del razpisa. 3. Nepravočasni zahtevki bodo zavrženi, neutemeljeni pa zavrnjeni. 4. Na podlagi zapisnika komisije župan s sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev. 5. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami. 6. Predlagatelja nepopolnega zahtevka komisija v roku osmih dneh od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema obvestila. Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo. VII. Rok za vložitev zahtevkov: zahtevke s predpisano dokumentacijo morajo prispeti najpozneje do 27. 6. 2006, na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »Ne odpiraj JR – turistični programi društev«. Odpiranje prispelih zahtevkov bo v roku 7 dni od zaključka razpisa. Odpiranje zahtevkov ni javno. VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa: vlagatelji bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom župana v roku 60 dni po izteku razpisnega roka. Razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. IX. Informacije: vse informacije v zvezi z razpisom se lahko dobijo na sedežu Občine Črnomelj, vsak uradni delovni dan, od 8. do 10. ure, na tel. 07/30-61-100. Kontaktna oseba: Greta Auguštin.