Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006, stran 6220.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na 35. seji dne 23. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 19/05, 13/06) se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)             2.010.109.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     1.191.800.000
70 DAVČNI PRIHODKI                       1.150.371.000
700 Davki na dohodek in dobiček                  866.449.000
703 Davki na premoženje                      198.368.000
704 Domači davki na blago in storitve               85.554.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI                        41.429.000
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja          13.205.000
711 Takse in pristojbine                      5.873.000
712 Denarne kazni                           651.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev               400.000
714 Drugi nedavčni prihodki                    21.300.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI                       91.930.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev               930.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
  neopredmetenih dolgoročnih sredstev              91.000.000
73 PREJETE DONACIJE                        20.000.000
730 Prejete donacije iz domačih virov               20.000.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI                      706.379.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij    706.379.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)               2.562.358.000
40 TEKOČI ODHODKI                         665.900.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim               116.100.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost           20.350.000
402 Izdatki za blago in storitve                 468.550.000
403 Plačila domačih obresti                    10.900.000
409 Rezerve                            50.000.000
41 TEKOČI TRANSFERI                        893.061.000
410 Subvencije                           17.700.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom           481.260.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       118.820.000
413 Drugi tekoči domači transferi                 275.281.000
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                     631.100.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev              631.100.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                    372.297.000
431 Investicijski transferi pravnim in
  fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki        57.500.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom       314.797.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK                    –552.249.000
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)             –541.349.000
(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)              –367.161.000
(70 + 71) – (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)              6.400.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   6.400.000
750 Prejeta vračila danih posojil                      0
751 Prodaja kapitalskih deležev                       0
752 Kupnine iz naslova privatizacije                6.400.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV              0
440 Dana posojila                              0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb                 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)              6.400.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                    220.000.000
50 ZADOLŽEVANJE                          220.000.000
500 Domače zadolževanje                      220.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)                  44.444.000
55 ODPLAČILA DOLGA                         44.444.000
550 Odplačila domačega dolga                    44.444.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                    –370.293.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                 175.556.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                552.249.000
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA   393.529.165
-----------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji po področjih proračunske porabe, ter načrt razvojnih programov in letni program prodaje občinskega stvarnega premoženja so priloga k temu odloku. O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.”
2. člen
9. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 19/05, 13/06) se spremeni tako, da se glasi:
»Obseg posojil, ki jih bo občina najela v letu 2006, ne sme preseči 220.000.000,00 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina
Litija, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 20.600.000 tolarjev.
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Občina Litija, se v letu 2006 ne morejo zadolžiti ali izdati poroštev drugim fizičnim in pravnim osebam.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-11/04
Litija, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

AAA Zlata odličnost