Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 110-56/2006 Ob-15555/06 , Stran 4346
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, v skladu s 56. in 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta v mestni upravi: 1. Načelnik Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, ki se opravlja v nazivu podsekretar (m/ž). Delo se bo opravljalo na lokaciji Ambrožev trg 7, Ljubljana. Zahtevani pogoji so: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, gradbene ali družboslovne smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – znanje uradnega jezika. Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, da imajo znanje angleškega jezika, organizacijske, vodstvene ter komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows. Okvirna vsebina dela: vodenje oddelka, načrtovanje, organiziranje, usklajevanje, usmerjanje in nadzor dela v oddelku, oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja gospodarjenja z zemljišči, vodenje projektnih skupin, koordiniranje dela z drugimi oddelki in službami mestne uprave. 2. Višji svetovalec (m/ž) v Oddelku za gospodarjenje z zemljišči. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji Ambrožev trg 7, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Zahtevani pogoji so: – univerzitetna izobrazba, pravne smeri; – najmanj 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – znanje uradnega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo še znanje enega svetovnega jezika (angleščina ali nemščina) in usposobljenost za delo z računalnikom. Okvirna vsebina dela: delo se predvsem nanaša na pripravo in pregled pogodb s področja prometa z nepremičninami, zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin, sodelovanje v postopkih denacionalizacije, vodenje zahtevnih upravnih postopkov ter zastopanje pred sodišči in upravnimi organi. 3. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za urbano ekonomiko in trženje v Oddelku za gospodarjenje z zemljišči. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji Ambrožev trg 7, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Zahtevani pogoji so: – najmanj visoka strokovna izobrazba, gradbene, arhitekturne ali geodetske smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – znanje uradnega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo še znanje enega svetovnega jezika (angleščina ali nemščina) in usposobljenost za delo z računalnikom. Okvirna vsebina dela: sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, sodelovanje v projektnih skupinah, sodelovanje pri pripravi proračuna, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov. Od kandidata/ke pričakujemo, da ima delovne izkušnje s področja pravnega prometa z zemljišči. 4. Višji svetovalec (m/ž) v Službi za urejanje zemljišč v Oddelku za gospodarjenje z zemljišči. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji Ambrožev trg 7, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Zahtevani pogoji so: – najmanj visoka strokovna izobrazba, gradbene, arhitekturne ali ekonomske smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – znanje uradnega jezika. Od kandidata/ke pričakujemo še znanje enega svetovnega jezika (angleščina ali nemščina) in usposobljenost za delo z računalnikom. Okvirna vsebina dela: sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, sodelovanje v projektnih skupinah, sodelovanje pri pripravi proračuna, vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov. Od kandidata/ke pričakujemo, da ima delovne izkušnje s področja investicij. 5. Svetovalec (m/ž) v Službi za urejanje zemljišč v Oddelku za gospodarjenje z zemljišči. Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih svetovalec II in svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a na lokaciji Ambrožev trg 7, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom s 3-mesečnim poskusnim delom. Zahtevani pogoji so: – najmanj visoka strokovna izobrazba, ekonomske, upravne, gradbene ali druge ustrezne smeri, – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo ali 7 mesecev delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje uradnega jezika, – 3-mesečno poskusno delo. Od kandidata/ke pričakujemo še usposobljenost za delo z računalnikom. Okvirna vsebina dela: pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji v zvezi z odmero komunalnega prispevka, opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter II. odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo dokazila o izobrazbi; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka; – potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje (original); – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (original). Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana v zaprti ovojnici z označbo ``za javni natečaj`` in z navedbo delovnega mesta in zaporedne številke delovnega mesta. Sklep o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15-ih dneh po opravljeni izbiri. V osmih dneh od dokončnosti sklepa o izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja bo dajala Marjeta Zuccato na tel. št. 01/306-11-52.

AAA Zlata odličnost