Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2408. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija, stran 6222.

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/2004 in 26/06) ter 118. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na 35. seji dne 23. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
(1) S tem odlokom se določa:
– dejavnost izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo,
– objekti in naprave za zajemanje in dovajanje pitne vode,
– financiranje javne službe oskrbe s pitno vodo,
– pogoje priključitve na sistem javne oskrbe z vodo in javno pooblastilo,
– meritve porabe in obračun porabljene vode,
– prekinitev dobave vode,
– odvzem vode iz hidrantov,
– obveznosti upravljavcev in uporabnikov,
– prenos sistemov za oskrbo s pitno vodo v upravljanje,
– nadzor nad izvajanjem določb tega odloka.
(2) Pitna voda, na katero se nanašajo določila tega odloka, je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in se dobavlja iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
(3) Sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: vodovod) je sistem elementov vodovoda to so objekti (cevovodi, črpališča, vodohrani, čistilne naprave in podobno) in oprema (individualni priključki, hidranti in podobno) s katerimi upravlja en upravljavec in pretežni del obratovanja deluje kot samostojni sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov.
DEJAVNOST IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE OSKRBE
S PITNO VODO
2. člen
(dejavnost javne službe)
(1) Javno službo oskrbe s pitno vodo zagotavlja Občina Litija v obliki javnega podjetja, režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda, s podeljevanjem koncesije ali z drugo ustrezno pravno osebo na celotnem območju Občine Litija v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.
(2) Dejavnost javne službe oskrbe s pitno vodo obsega naslednje dejavnosti:
– upravljanje z vodovodi,
– vzdrževanje vodovodov,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj in tehničnih izboljšav,
– v okviru notranjega nadzora zagotavljati zdravstveno ustreznost in varnost oskrbe s pitno vodo v vseh fazah priprave in dovajanja vode na podlagi načel HACCP sistema,
– razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov,
– priključevanje novih uporabnikov na vodovod,
– vodenje katastra vodovodov.
(3) Pogoj za zagotavljanje oskrbe z vodo so:
– javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
– izvajanje obveznosti upravljavca,
– javna pooblastila upravljavcu.
3. člen
(upravljavec, uporabnik)
(1) Upravljavec vodovoda je oseba, ki je, s predpisom občine, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe, in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom.
(2) Uporabnik pitne vode je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja vodo iz vodovoda ali koristi hidrantno omrežje, ki je vezano na vodovod (v nadaljevanju: uporabnik).
OBJEKTI IN NAPRAVE ZA ZAJEMANJE IN DOVAJANJE PITNE VODE
4. člen
(sistem javne oskrbe z vodo)
(1) Javni vodovod je sistem, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo:
– najmanj petdesetim (50) osebam s stalnim prebivališčem,
– kjer je povprečna zmogljivost več kot 10 m3 vode na dan.
(2) Objekti in naprave vodovoda po tem odloku so:
1. Objekti in naprave za zajem, pripravo in hranjenje vode:
– zajetja, vodnjaki, drenaže za bogatenje vodnih virov, črpališča, naprave za čiščenje in pripravo vode in vodohrani.
2. Magistralno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti, ki oskrbujejo z vodo več občin ali regij,
– tranzitni cevovodi in objekti od zajetja do primarnega omrežja.
3. Primarno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti med magistralnim in sekundarnim omrežjem oziroma cevovodi od zajetja do sekundarnega omrežja,
– cevovodi in objekti za večja naselja, med več naselji ter med večjimi stanovanjskimi ali drugimi območji.
4. Sekundarno omrežje in naprave, ki služijo za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju ali za požarno varstveno funkcijo.
5. Priključek na vodovod se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje porabljene vode pri uporabniku in je v lasti uporabnika.
6. Interno omrežje, ki je v upravljanju in vzdrževanju uporabnika.
5. člen
(odgovornost upravljavca)
Naprave in objekti za katere je odgovoren upravljavec so:
1. objekti in naprave za zajem, pripravo in hranjenje pitne vode,
2. magistralno omrežje in naprave,
3. primarno omrežje in naprave,
4. sekundarno omrežje in naprave,
5. vzdrževanje dela priključka v dolžini do 50 metrov.
6. člen
(odgovornost uporabnika)
(1) Uporabnik je odgovoren za interno omrežje in priključek.
(2) Uporabnik je odgovoren tudi za hidrantno omrežje, ki služi varovanju objekta oziroma skupine objektov, katerih lastnik je oziroma jih uporablja, v primeru, da je vodomer pred hidrantnim omrežjem.
(3) Naprave in objekti, navedeni v prvem in drugem odstavku tega člena so last uporabnika.
7. člen
(vzdrževanje)
(1) Vsa vzdrževalna, obnovitvena dela in novogradnje na vodovodu izvaja ali nadzira upravljavec.
(2) Vsa popravila in obnovitvena dela na delu vodovodnega priključka, ki je daljši od 50 metrov, merjeno od sekundarnega voda v smeri proti odjemnemu mestu, izvaja ali nadzira upravljavec na stroške uporabnika.
(3) Upravljavec in uporabnik skleneta pogodbo o izvajanju del in plačilu stroškov iz prejšnjega odstavka tega člena.
(4) Vodovodni priključek je potrebno obnoviti:
– najkasneje ko doseže starost 50 let,
– če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča okvare in vodne izgube ali ogroža varnost oskrbe,
– če se obnavlja javni vodovod ali druga javna gospodarska infrastruktura in upravljavec ugotovi dotrajanost ali neustreznost vodovodnega priključka.
8. člen
(kataster vodovodov)
(1) Upravljavec je dolžan voditi kataster vodovodov, ki mora vsebovati seznam, lego in osnovne podatke o objektih in napravah iz drugega odstavka 4. člena tega odloka.
(2) Upravljavec je dolžan voditi register priključkov na vodovod in hidrantnih mest ter evidenco izdanih projektnih pogojev, soglasij in priključkov.
(3) Ažuren kataster in register iz tega člena je upravljavec dolžan posredovati občini.
9. člen
(pravilnik)
Tehnična izvedba in uporaba vodovodov v Občini Litija se določi s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav sistemov javne oskrbe z vodo (v nadaljevanju tehnični pravilnik), ki ga pripravi upravljavec v roku enega (1) leta po uveljavitvi tega odloka, sprejme pa ga Občinski svet Občine Litija.
FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE
S PITNO VODO
10. člen
Viri financiranja javne službe oskrbe s pitno vodo so:
– cena storitev javne službe,
– sredstva občinskega proračuna,
– drugi viri.
11. člen
(cena storitev)
Javna služba oskrbe s pitno vodo se financira iz cene storitev. Cena storitve se obračunava po m3 porabljene vode. Ceno pitne vode oblikuje upravljavec v skladu z veljavno zakonodajo, potrdi pa za to pristojen organ.
12. člen
(pravilnik)
(1) Elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun storitve javne oskrbe s pitno vodo, se, na predlog upravljavca, določijo v Pravilniku o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo v Občini Litija (tarifni pravilnik), ki ga sprejme Občinski svet Občine Litija, roku enega (1) leta po uveljavitvi tega odloka.
JAVNO POOBLASTILO, PRENESENO NA UPRAVLJALCA IN PRIKLJUČITVE NA VODOVOD
13. člen
(javno pooblastilo)
(1) Upravljavec vodovoda je pooblaščen za izdajo smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: mnenje), projektne pogoje (v nadaljnjem besedilu: pogoje) in soglasja projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja) na podlagi predložene dokumentacije in sicer:
1. za mnenje:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora,
2. za pogoje in soglasje:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve,
3. za soglasje za pridobitev uporabnega dovoljenja:
– zapisnik o tehničnem pregledu stavbe in izjavo o odpravljenih pomanjkljivostih, če so bile ugotovljene na tehničnem pregledu,
4. za soglasje za priključitev obstoječe stavbe:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti stavbe,
– projekt vodovodnega priključka,
– projekt za izvedbo internega vodovodnega omrežja stavbe,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
5. za soglasje za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode,
– projekt vodovodnega priključka,
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal vodovodni priključek,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov, po katerih bo potekal vodovodni priključek, oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
6. za soglasje za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo in vodovodnim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
7. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
(2) Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena, upravljavec zaračuna materialne stroške v višini, ki so določeni v Ceniku stroškov izdaje projektnih pogojev, ki ga na predlog upravljavca sprejme za to pristojen organ.
(3) Pri izdaji soglasij mora upravljavec upoštevati Zakon o splošnem upravnem postopku.
14. člen
(pogoji priključitve na vodovod)
(1) Na območju, kjer je zgrajen vodovod, je za vse objekte obvezna priključitev in uporaba javnega vodovoda v skladu s soglasjem upravljavca.
(2) Upravljavec mora bodočega uporabnika obvestiti, da je priključitev njegove stavbe na vodovod obvezna in mu določiti pogoje za izdajo soglasja za priključitev.
(3) Uporabnik je dolžan pred priključitvijo na vodovod plačati prispevek za priključitev na vodovod. Prispevek za priključitev na vodovod ne vključuje stroškov izvedbe vodovodnega priključka.
(4) Višino prispevka za priključitev na vodovod se določi z Odlokom o odmeri in plačilu prispevkov za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne komunalne rabe v Občini Litija, ki ga sprejme Občinski svet Občine Litija, na predlog upravljavca.
(5) Uporabnik si mora za priključitev na vodovod poleg soglasja upravljavca pridobiti tudi pogodbo s katero lastniki zemljišč, po katerih poteka vodovodni priključek, dovoljujejo izvedbo priključka.
15. člen
(izvedba priključkov na vodovod)
(1) Priključek na vodovod je lahko stalen ali začasen:
Stalen priključek na vodovod
(2) Upravljavec je dolžan omogočiti uporabo priključka v 30 dneh od dne, ko je uporabnik pridobil soglasje za priključitev, izpolnil pogoje soglasja ter poravnal vse obveznosti do upravljavca v zvezi s priključitvijo.
(3) Upravljavec sme priključiti uporabnika na vodovod šele, ko je preveril, da je uporabnik zgradil prostor za vodomer zunaj objekta, v skladu z veljavnimi sanitarno – tehničnimi predpisi ter tehničnim pravilnikom ter izpolnil pogoje soglasja k priključitvi.
(4) Priključek na vodovod se izvede praviloma za vsak objekt posebej, izjemoma pa ima lahko en objekt več priključkov.
(5) Stroški nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroški celotne izvedbe novega vodovodnega priključka bremenijo uporabnika.
(6) Po priključitvi objekta na vodovod upravljavec vpiše lastnika v evidenco uporabnikov.
Začasen priključek na vodovod
(7) Upravljavec lahko izvede začasni priključek na vodovod le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi na vodovod.
(8) Upravljavec dovoli začasno priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva. Pogoj za začasno priključitev je po navodilih upravljavca urejeno začasno odjemno mesto. Upravljavec lahko dovoli začasno priključitev le za določeno dobo, ki pa ne more biti daljša od dveh let.
(9) En mesec pred ukinitvijo začasnega priključka mora upravljavec o tem pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.
16. člen
(spremembe na priključkih)
(1) Sprememba dimenzije priključka, trase, merilnega mesta priključka in zahteva za povečan odvzem vode se obravnava na enak način, kot da gre za nov priključek na vodovod.
(2) Odjava priključka je dovoljena samo v primerih rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen priključek. Uporabnik mora posredovati odjavo priključka upravljavcu v pisni obliki. Uporabnika se izbriše iz evidence uporabnikov. Izvedbo prekinitve priključka izvrši upravljavec na stroške uporabnika.
(3) Upravljavec je dolžan obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na vodovod.
(4) Začasno ukinitev vodovodnega priključka izvede upravljavec v primeru, da je stavba prazna neprekinjeno več kot stodvajset (120) dni in računi za vodo niso plačani. Stroške ponovne priključitve plača uporabnik.
17. člen
(dostop do objektov in naprav)
(1) Priključek na vodovod in vodomerno mesto morata biti dostopna delavcem ali pooblaščenim delavcem upravljavca.
(2) Objekti in naprave vodovodov morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postavljati ničesar brez soglasja upravljavca.
MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE
18. člen
(merjenje in obračun porabljene vode)
(1) Količina porabljene vode iz vodovoda se meri v m3 po stanju, odčitanem na vodomeru na priključku na vodovod.
(2) Vodomer mora imeti vsak uporabnik vodovoda.
(3) Vodomer namesti upravljavec vodovoda na stroške uporabnika. Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljavec v skladu s projektom in določili tehničnega pravilnika.
(4) Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer in omogočiti dostop delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje, preglede in odčitavanje stanja na vodomeru. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popraviti vodomera.
19. člen
(pomožni vodomeri)
V interni hišni napeljavi so za glavnim vodomerom lahko nameščeni še pomožni vodomeri, ki služijo uporabnikom za porazdelitev stroškov porabe vode ali služijo uporabniku za njegovo lastno kontrolo. Pomožnih vodomerov upravljavec ne vzdržuje in ne odčitava stanja.
20. člen
(priključek za več uporabnikov)
(1) V primeru, kjer je več uporabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz istega priključka, upravljavec odčita in izda račun le za glavni vodomer. Interna delitev in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku iz istega priključka ni obveznost upravljavca.
(2) Lastniki posameznega objekta so na podlagi stanovanjskega zakona dolžni skleniti pogodbo z upravnikom, ki za njih sprejema in plačuje račune za porabljeno vodo. Če so na isti priključek priključeni uporabniki, ki plačujejo različno tarifo vode, si morajo vgraditi ločene vodomere.
(3) Upravljavec lahko izdaja račune tudi za posamezne uporabnike v objektih, kjer je več uporabnikov, vendar le v primeru, če se vsi uporabniki strinjajo z načinom delitve porabljene vode, kar potrdijo s podpisi v ustreznem dokumentu. V tem dokumentu se morajo uporabniki zavezati, da bodo sporočili vse podatke, ki vplivajo na obračun porabe vode.
21. člen
(preverjanje točnosti vodomera)
(1) Vsak vodomer mora biti pregledan in veljavno žigosan od pristojnega organa v skladu z zakonodajo na področju meril. Vodomere vzdržuje in skrbi za njihove redne preglede ter overitve upravljavec na stroške uporabnika.
(2) Stroške rednih pregledov, overitev in menjave vodomerov bremenijo uporabnika. Način obračunavanja je opredeljen v tarifnem pravilniku.
(3) Uporabnik ima poleg rednih overitev vodomera pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti vodomera. Če se ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih meja, nosi stroške preveritve upravljavec vodovoda, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
22. člen
(obračun)
(1) Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi izdanih mesečnih računov. Znesek plačila po računu se izračuna na podlagi tarifnega sistema in dejanske porabe vode v preteklem obračunskem obdobju po stanju odčitanem na vodomeru ali z akontacijo in kasnejšim poračunom. Tarifni sistem se določi s pravilnikom o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Litija – tarifni pravilnik.
(2) Obračun na podlagi odčitane dejanske porabe vode in veljavne cene se opravi najmanj enkrat letno.
(3) V primeru, da upravljavec in uporabnik ugotovita, da je vodomer v okvari ali iz drugega vzroka ni možno odčitati stanja na vodomeru, se obračuna pavšalna poraba vode določena na podlagi enoletne (1) dejanske porabe vode pred nastankom okvare.
23. člen
(plačilo storitve)
(1) Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati v roku, navedenem na računu. Če uporabnik zamudi s plačilom, mu za dolžni znesek upravljavec zaračuna zakonsko veljavne zamudne obresti.
(2) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico v osmih dneh od prejema računa vložiti pismeni ugovor pri upravljavcu. Upravljavec je dolžan na pismeni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku osmih dni in v tem času ne sme prekiniti dobave vode.
PREKINITEV DOBAVE VODE
24. člen
(prekinitev brez objave)
(1) Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez predhodne objave, prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
– če uporabnik pisno začasno odpove odvzem vode,
– če stanje internega omrežja ogroža zdravstveno ustreznost pitne vode v vodovodu ali ovira nemoteno dobavo vode drugim uporabnikom,
– če uporabnik, brez soglasja upravljavca, uporablja v internem omrežju, poleg vode iz javnega vodovoda tudi vodo iz drugih virov,
– če je prostor, kjer je vgrajen vodomer nedostopen, zasut ali zanemarjen in uporabnik tudi po opominu upravljavca pomanjkljivosti ne odpravi,
– če se uporabniki, istega priključka na vodovod ne dogovorijo za način delitve plačevanja stroškov porabljene vode in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode,
– če uporabnik ne plača računa za porabljeno vodo v roku petnajstih dni po poslanem opominu, s katerim je bil opozorjen na prekinitev dobave vode,
– če uporabnik ne omogoči ali ovira upravljavcu odčitavanje stanja ali zamenjave vodomera in pregled priključka,
– če uporabnik odstrani pečat na vodomeru ali izvrši drug nedovoljen poseg na priključku,
– če uporabnik brez soglasja upravljavca razširi interno omrežje ali dovoli drugi osebi priključitev na interno omrežje,
– če uporabnik izvede priključek na vodovod brez soglasja upravljavca,
– če uporabnik ne upošteva ukrepov varčevanja z vodo v primeru izrednih razmer oskrbe z vodo,
– če uporabnik ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami upravljavca,
– če ne izvede obnove vodovodnega priključka pri obnovi javnega vodovoda v skladu s 7. členom tega odloka, če upravljavec ugotovi dotrajanost ali neustreznost vodovodnega priključka.
(2) Dobava vode se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve. Upravljavec je dolžan uporabnika ponovno priključiti na vodovod najkasneje v naslednjih dveh delovnih dneh po odpravi vzroka prekinitve in poravnavi nastalih stroškov.
25. člen
(prekinitev z objavo)
(1) Upravljavec ima pravico brez povračila stroškov škode prekiniti dobavo vode v naslednjih primerih:
– za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah vodovoda,
– za čas odprave nepredvidenih okvar na objektih in napravah vodovoda,
– v primerih višje sile, kot na primer: potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad električne energije in podobno.
(2) Upravljavec mora o času trajanja prekinitve dobave vode obvestiti uporabnike neposredno ali preko vsaj dveh sredstev javnega obveščanja in sicer vsaj pet (5) dni pred prekinitvijo za planirana vzdrževalna dela in v čim krajšem času po odkritju nepredvidenih okvar. V primerih krajših (do ene ure) nepredvidenih prekinitev objava za upravljavca ni obvezna.
ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
26. člen
(pogoji odvzema vode iz hidrantov)
(1) Hidranti so namenjeni predvsem požarni varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in primerno vzdrževani. Vzdržuje jih upravljavec.
(2) Brez soglasja upravljavca vodovoda se sme uporabljati voda iz hidranta samo za gašenje požarov in za odpravljanje posledic elementarnih nesreč. V teh primerih mora uporabnik v treh dneh po intervenciji pisno obvestiti upravljavca o kraju uporabe, času odvzema vode in o morebitnih pomanjkljivostih hidrantov.
(3) Odvzem vode iz hidrantov je izjemoma dovoljen, vendar samo ob soglasju upravljavca, tudi za naslednje namene:
– pranje cest, ulic in trgov,
– zalivanje parkov ter javnih nasadov,
– za javne prireditve,
– za polnjenje cistern za dovoz vode,
– druga gradbena dela.
(4) V primerih odvzema vode iz tretjega odstavka tega člena se med upravljavcem in uporabnikom sklene pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema, vodenje evidence porabe in način plačila stroškov porabljene vode. Pri obračunu porabljene vode se uporablja tarifa za gospodarski odjem razen, ko je namenjena za uporabo v gospodinjstvih.
(5) Za v tretjem odstavku naštete namene je upravljavec dolžan izdati soglasje za odvzem vode iz hidrantov, če razmere v vodovodu dopuščajo predviden odvzem.
(6) Uporabnik mora po uporabi hidranta le – tega pustiti v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru bremenijo uporabnika vsi nastali stroški zaradi okvare hidranta in stroški popravila hidranta.
OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
27. člen
(obveznosti upravljavca)
(1) Upravljavec ima pri javni oskrbi s pitno vodo naslednje obveznosti:
– skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav vodovoda,
– redno vzdržuje in obnavlja vse objekte in naprave vodovoda,
– vzdržuje in obnavlja priključke na vodovod,
– izvaja potrebne rekonstrukcije in novogradnje na vodovodu,
– skrbi za brezhibno delovanje hidrantov in hidrantnega omrežja,
– pripravlja sanacijski program vodooskrbe za oporečni vodni vir,
– skrbi za redne overitve vodomerov skladno z veljavnimi predpisi na področju meril,
– obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja,
– vodi kataster in evidence objektov in naprav vodovoda,
– izdaja soglasja za priključitev in omogoča priključitev na vodovod,
– kontrolira ustreznost internega omrežja pred priklopom na vodovod,
– sistematično pregleduje objekte in naprave v vodovodu s ciljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
– redno zagotavlja, v okviru notranjega nadzora, zdravstveno ustreznost in varnost oskrbe s pitno vodo, v vseh fazah priprave in dovajanja vode na podlagi načel HACCP sistema in skladno z veljavnimi predpisi,
– izvrši pregled internega omrežja in opravi kontrolo nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode na zahtevo uporabnika, če je podan utemeljen sum, da je voda zdravstveno neustrezna,
– meri količine vode za potrebe vodne bilance,
– redno odčitava stanje na vodomerih in skrbi za obračun porabljene vode,
– organizira dobavo vode v primerih višje sile,
– pripravlja predloge za planirane obnove, širitve in dopolnitve vodovodov,
– sodeluje pri pripravi občinskih predpisov, ki urejajo področje oskrbe s pitno vodo,
– opravlja vzdrževalna dela na požarnem omrežju in hidrantih,
– ravna skladno z drugimi zakonskimi določbami.
(2) Upravljavec je dolžan z vodovodi gospodariti v skladu z predpisi in ohranjati oziroma povečevati njihovo zmogljivost in kvaliteto.
28. člen
(obveznosti uporabnika)
(1) Uporabnik ima naslednje obveznosti:
– na vodovod se priključi le s soglasjem upravljavca,
– redno vzdrževati interne instalacije, interno požarno omrežje in interne hidrante,
– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
– upravljavcu dovoliti pregled internih instalacij,
– dovoliti in omogočiti upravljavcu dostop do vodomera,
– zaščititi vodomer pred zmrzovanjem in mehanskimi poškodbami,
– varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in drugimi škodljivimi vplivi,
– redno plačevati prejete račune za pokrivanje stroškov oskrbe s pitno vodo,
– pisno obveščati upravljavca o lastninskih spremembah priključka na vodovod,
– urejati medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun preko skupnega vodomera,
– javljati okvare in nepravilnosti na vodovodu,
– upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru višje sile ali ob prekinitvah dobave vode,
– javljati vsako spremembo na objektih in napravah vodovoda upravljavcu,
– pridobiti soglasje upravljavca za povečanje porabe dogovorjene količine vode,
– ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svoje interno omrežje brez soglasja upravljavca,
– odgovarja za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu,
– dovoliti obnovo vodovodnega priključka in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega mesta.
(2) Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje oskrbe z vodo drugih uporabnikov vode in na način, ki ne vpliva na varnost oskrbe s pitno vodo in zdravstveno ustreznost pitne vode v vodovodu.
(3) Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in hkrati iz lastnih vodnih virov le pod pogojem, da sta priključek in interno omrežje za vodo iz vodovoda in interno omrežje za vodo iz lastnih virov izvedena ločeno in brez medsebojnih povezav.
29. člen
(obveznosti izvajalcev gradbenih del v bližini vodovodov)
(1) Izvajalci gradbenih in vzdrževalnih del ter lastniki ali uporabniki zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod morajo pri uporabi zemljišč zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda in vodovodnih priključkov.
(2) Pred pričetkom gradnje, si mora izvajalec del iz prvega odstavka tega člena pri upravljavcu pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del, ter ga o pričetku del pisno obvestiti.
(3) Izvajalci del, iz prvega odstavka tega člena, morajo po zaključku del na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod ali vodovodni priključek v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom upravljavca. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del.
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali vodovodnega priključka pri izvajanju del, iz prvega odstavka tega člena, je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti popravilo poškodb pri upravljavcu in poravnati vse stroške popravila.
PRENOS VODOVODOV V UPRAVLJANJE
30. člen
(zagotovitev upravljanja vodovodov)
(1) Za vodovode na območju Občine Litija mora občina zagotoviti ustrezno upravljanje najkasneje do 31. decembra 2015.
31. člen
(prenos novozgrajenega vodovoda v upravljanje)
(1) Predaja novozgrajenih vodovodov v upravljanje se izvede po končani gradnji, ko investitor organizira tehnični pregled objektov in naprav in pridobi uporabno dovoljenje. V primeru, da je del novozgrajenega vodovoda že v obratovanju, upravljavec začasno upravlja z delom vodovoda.
NADZOR
32. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in določb predpisov, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo na območju Občine Litija opravlja za to pristojen inšpektorat oziroma pooblaščena oseba Občinske uprave Občine Litija.
KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
(1) Z globo 300.000,00 SIT se kaznuje za prekršek upravljavec – pravna oseba če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena,
– ravna v nasprotju z drugim, tretjim in osmim odstavkom 15. člena,
– ravna v nasprotju s 24. členom,
– ravna v nasprotju s 25. členom,
– ravna v nasprotju s 27. členom.
(2) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca – pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
34. člen
(1) Z globo 300.000,00 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba ali samostojni podjetnik če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena,
– ravna v nasprotju s 17. členom,
– če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 18. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju z 28. členom.
(2) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
35. člen
(1) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik če:
– ravna v nasprotju z prvim odstavkom 14. člena,
– ravna v nasprotju z 17. členom,
– če ravna v nasprotju z četrtim odstavkom 18. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom.
36. člen
(1) Z globo 300.000,00 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec del – pravna oseba ali samostojni podjetnik če ravna v nasprotju z 29. členom.
(2) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
37. člen
(1) V primeru suma oziroma ugotovitve odjema vode mimo vodomera ali dodatnega neregistriranega priključka na objektu, je uporabnik dolžan omogočiti takojšni pregled internega omrežja. Če uporabnik kontrolo zavrača, se mu prekine dobava pitne vode.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Za natančnejše določbe o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo in v skladu z določili tega odloka izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo v roku enega (1) leta od njegove uveljavitve tega odloka pripravi Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav sistemov javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Litija – tehnični pravilnik in Pravilnik o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Litija – tarifni pravilnik.
39. člen
Upravljavec je dolžan izdelati kataster in register iz 8. člena tega odloka za vodovode, s katerimi upravlja na dan uveljavitve tega odloka do 31. 12. 2006.
40. člen
Določbe 13. člena odloka, veljajo zgolj za Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., do trenutka, ko je z občinskim aktom za upravljavca kateregakoli vodovoda na območju občine določen drugi upravljavec in mu občina tako pooblastilo izda.
41. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ceni proizvodnje in distribucije vode v Občini Litija (Uradni list RS, št. 11/96 in 87/01).
(2) Določbe 4. člena v točki a.) in d.) ter določbe prvega odstavka 7. člena odloka, navedenega v prvem odstavku tega člena, se uporabljajo do uveljavitve Pravilnika o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Litija.
(3) Določbe 4. člena v točki c.) ter določbe drugega in tretjega odstavka 7. člena odloka, navedenega v prvem odstavku tega člena, se uporabljajo do uveljavitve Odloka o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini Litija.
42. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-1/2004
Litija, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.