Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 1093 Ob-15322/06 , Stran 4334
1. Prodajalec: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana. 2. Predmet prodaje Predmet prodaje je poslovna stavba na naslovu v Ljubljani, Celovška cesta 166, parcela št. 221 – poslovna stavba v izmeri 1.077 m2, katastrska občina 1739 – Zgornja Šiška, in zemljišče, na katerem so urejene površine, ki služijo temu objektu, parcela št. 215/8 – dvorišče v izmeri 1.892 m2, katastrska občina 1739 – Zgornja Šiška. Gradbeno parcelo tvori parcela št. 221 – poslovna stavba in parcela št. 215/8 -dvorišče obe v katastrski občini 1739 – Zgornja Šiška. Poslovna stavba ima 5.351,65 m2 uporabne tlorisne površine. V poslovni stavbi je vzpostavljena etažna lastnina in vsebuje 28 posameznih delov stavbe. Gradbena parcela je sestavljena iz parcel 221 in 215/8 katastrska občina 1739 – Zgornja Šiška, solastniški delež na teh parcelah se deli v sorazmernem deležu glede na površino posameznega dela, ki je predmet prodaje. Na javni dražbi se prodaja poslovna stavba s pripadajočo gradbeno parcelo kot celota. 3. Izklicna cena: Izklicna cena znaša: 1.120,000.000 SIT. Izklicna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin bo obračunan na kupnino, doseženo na dražbi. 4. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: izklicna cena se lahko dviguje najmanj za 300.000 SIT. 5. Informacije in ogledi: informacije v zvezi z javno dražbo dobite na naslovu Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: mail@lpp.si, tel. 01/582-25-00, faks 01/582-25-50, kontaktna oseba Drago Žalac. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru v času od 12. 6. do 16. 6. 2006. 6. Pogoji in pravila javne dražbe Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno dražitelju, ki je ponudil najvišjo izlicitirano ceno. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejše reklamacije v zvezi s kupljeno nepremičnino. Predpisan davek na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec. Javno dražbo bo opravila komisija za izvedbo javne dražbe. Pogoj za udeležbo na javni dražbi je ogled nepremičnine in podpis izjave o seznanitvi z dokumentacijo. Izlicitirana cena ne more biti nižja od izklicne cene. Dražitelj ponujene cene ne sme preklicati (domneva trdnosti ponudbe je kogentna). 7. Rok sklenitve prodajne pogodbe: uspeli dražitelj mora skleniti pogodbo v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. V tem primeru prodajalec kavcijo zadrži, nepremičnina pa se ponudi v odkup dražitelju, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo je ponudil. 8. Višina kavcije: pred začetkom dražbe morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene. Kavcija se mora položiti na TRR št: 03100-1005605502 pri SKB banki d.d. Ljubljana, ali na TRR št.: 02924-0253993039 pri NLB d.d. Ljubljana, z namenom nakazila: ``plačilo kavcije za nakup nepremičnine Celovška cesta 166``. Potrdilo o plačilu kavcije morajo dražitelji predložiti komisiji najkasneje pred začetkom javne dražbe. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, vplačana kavcija vrne v roku 8 dni brez obresti. 9. Način in rok plačila kupnine Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na TRR št: 03100-1005605502 pri SKB banki d.d. Ljubljana ali na TRR št.: 02924-0253993039 pri NLB d.d. Ljubljana. Vplačana kavcija se vračuna v kupnino. Nepremičnina preide v last in posest uspelega dražitelja – kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, nastalih v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne plača celotne kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se šteje prodajna pogodba za razdrto brez posebnega postopka. V tem primeru prodajalec kavcijo zadrži. 10. Udeležba na javni dražbi Dražitelji – pravne osebe, s.p. in fizične osebe morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti: – potrdilo o plačani kavciji, – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (dražitelji – pravne osebe, s.p. in fizične osebe iz drugih držav članic EU, morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju iz Republike Slovenije, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – dražitelji – pravne osebe in s.p. morajo poleg potrdila iz prejšnje alinee priložiti še potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokiranega TRR (pravne osebe in s.p. iz drugih držav, članic EU, morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske pravne osebe in s.p., kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju iz Republike Slovenije ali na Upravni enoti, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR), – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.), – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če je oseba zastopnik. Vsa potrdila oziroma izjave, razen potrdila o plačani kavciji, morajo biti v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni. Če bodo komisiji predloženi prevodi dokumentov, mora te prevode izdelati uradno pooblaščen prevajalec ali prevajalska družba iz Republike Slovenije. Potrdila oziroma izjave ter prevode iz te točke morajo dražitelji predložiti komisiji za izvedbo javne dražbe pred pričetkom javne dražbe v fotokopijah ter v originalih na vpogled. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Takemu ponudniku se vplačana kavcija vrne v roku in na način iz 8. točke je objave. 11. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo v ponedeljek, 19. junija 2006, ob 12. uri v sejni sobi LPP d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, V. nadstropje. 12. Uspešnost javne dražbe: javna dražba bo uspešna tudi, če se je udeleži 1 dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno. 13. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe 3 x ponovi/izkliče najvišjo ponujeno ceno. 14. Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustaviti postopek javne dražbe.

AAA Zlata odličnost