Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

2420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2006, stran 6236.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 100. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) je Občinski svet Občine Puconci na 34. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2006 se spremeni 2. člen in se glasi:
»II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                                v tisoč tolarjev
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|A) |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov                   |  Rebalans|
|                                |    2006|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |  2.190.177|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |Tekoči prihodki (70+71)                  |   618.938|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|70 |Davčni prihodki                      |   410.905|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |700 Davki na dohodek in dobiček              |   236.140|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |703 Davki na premoženje                  |   69.245|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |704 Domači davki na blago in storitve           |   105.520|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|71 |Nedavčni prihodki                     |   208.034|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     |   14.109|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |711 Takse in pristojbine                 |    4.500|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |712 Denarne kazni                     |     200|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         |    8.000|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki                |   181.225|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|72 |Kapitalski prihodki                    |   130.489|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         |   44.316|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega    |   86.173|
|  |premoženja                        |      |
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|73 |Prejete donacije                     |    3.000|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |730 Prejete donacije iz domačih virov           |    3.000|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |731 Prejete donacije iz tujine              |      -|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|74 |Transferni prihodki                    |  1.437.749|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     |  1.437.749|
|  |institucij                        |      |
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |  2.398.183|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|40 |Tekoči odhodki                      |  1.091.612|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           |   67.087|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      |   10.955|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |402 Izdatki za blago in storitve             |   281.723|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |403 Plačila domačih obresti                |    7.000|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |409 Rezerve                        |   724.847|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|41 |Tekoči transferi                     |   416.717|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |410 Subvencije                      |   29.500|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       |   236.500|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   |   47.072|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |413 Drugi tekoči domači transferi             |   103.645|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|42 |Investicijski odhodki                   |   798.629|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          |   798.629|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|43 |Investicijski transferi                  |   91.225|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |430 Investicijski transferi                |   91.225|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |I. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)           |  –208.006|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|B) |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov                   |  Rebalans|
|                                |    2006|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |II. PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |    2.500|
|  |DELEŽEV (750+751)                     |      |
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|75 |Prejeta vračila danih posojil               |      |
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil             |    2.500|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |751 Prodaja kapitalskih deležev              |      -|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |III. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |    1.000|
|  |(440+441)                         |      |
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|44 |Dana posojila in povečanje kapitalskega deleža      |      |
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |440 Dana posojila                     |    1.000|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        |      -|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |IV. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |    1.500|
|  |DELEŽEV (IV.-V.)                     |      |
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|C) |RAČUN FINANCIRANJA                    |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov                   |  Rebalans|
|                                |    2006|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |V. ZADOLŽEVANJE (500)                   |   128.000|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|50 |Zadolževanje                       |      |
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |500 Domače zadolževanje                  |   128.000|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |VI. ODPLAČILA DOLGA (550)                 |   140.000|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|55 |Odplačila dolga                      |      |
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |550 Odplačila domačega dolga               |   140.000|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |VII. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH      |   218.506|
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                |      |
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |VIII. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |   –12.000|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |IX. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)        |   208.006|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  |      |
+----+----------------------------------------------------------+------------+
|  |9009 Splošni sklad za drugo                |   218.506|
+----+----------------------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov, načrt razvojnih programov za obdobje 2006-2009, kadrovski načrt za leto 2006 in 2007, program prodaje stvarnega premoženja občine Puconci ter načrt nabav in gradenj za leto 2006 so priloge k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Puconci.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-7/2006
Puconci, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost