Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2006 z dne 2. 6. 2006

Kazalo

Št. 1619-051/06 Ob-15331/06 , Stran 4337
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni natečaj za dve uradniški delovni mesti: podsekretar v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – znanje angleškega jezika. Drugi posebni pogoji: – državni izpit iz javne uprave oziroma ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja). Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da je državljan Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti: – fotokopija diplome, – fotokopijo delovne knjižice ali drugo ustrezno pisno dokumentacijo (na primer: pogodba o zaposlitvi) iz katere so razvidne delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti, – fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima), – potrdilo o znanju tujega jezika (t.j. opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija ali jezikovno izobraževanje pri ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega jezika ali opravljeno večtedensko izobraževanje v angleškem jeziku ali večkratna udeležba na strokovnih srečanjih, na katerih ste aktivno uporabljali angleški jezik), – pisna izjava, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: vodenje projektnih skupin in načrtovanje dela, samostojno oblikovanje rešitev in priprava gradiv, sodelovanje pri določanju revizijskih ciljev in izvajanju posameznih revizij, sodelovanje pri izdelavi dokončnih revizijskih poročil in priporočil vodstvu, spremljanje izvajanja revizijskih priporočil in ostale naloge po navodilu direktorja urada. Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z naslednjimi izkušnjami oziroma sposobnostmi: – z delovnimi izkušnjami s področja revidiranja EU skladov, še posebej strukturnih skladov, – s poznavanjem vsebine in postopkov strukturnih skladov, – s sposobnostjo analitičnega in sintetičnega razmišljanja, – z natančnostjo, vestnostjo in zanesljivostjo pri izpolnjevanju delovnih obveznosti. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu RS za nadzor proračuna, Ministrstva za finance, Glinška 3, Ljubljana, v nazivu podsekretar. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba,, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj številka 1101-39/2006 in navedbo razpisanega delovnega mesta“. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite na tel. 01/369-63-24, o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa na številko 01/369-69-06. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.