Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

723. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu

MINISTRSTVA

724. Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
725. Odredba o spremembi Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka
726. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2023

SODNI SVET

727. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

728. Sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. marca 2023
729. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
730. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o merilih in postopku za določanje višine sredstev za kritje stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida
731. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2023
732. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2023

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

733. Sklep o odpovedi kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja

OBČINE

Borovnica

734. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica

Celje

735. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine na območju Mestne občine Celje

Cerkno

736. Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno

Dol pri Ljubljani

737. Odlok o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
738. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023

Idrija

739. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Idrija za volilno leto 2022
740. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP CE_50, Čekovnik
741. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2023
742. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2023
743. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in vknjižbi lastninske pravice

Ilirska Bistrica

744. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
745. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
746. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kanal ob Soči

747. Letni program športa v Občini Kanal ob Soči za leto 2023
748. Letni program kulture v Občini Kanal ob Soči za leto 2023

Koper

749. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorice javnega zavoda Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper – Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria v plačni razred za določitev osnovne plače

Litija

750. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Litija
751. Odlok o ureditvi javne službe zagotovitve zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Litija
752. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Litija
753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa
754. Sklep o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe Izobraževalni center Geoss d.o.o.

Ljubljana

755. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora BE-585, za stavbo Dunajska cesta št. 165, 167 – Rotonda

Metlika

800. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2023

Miren-Kostanjevica

756. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica
757. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2023
758. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024

Piran

759. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Občini Piran in dodatnih ugodnosti za starše

Podčetrtek

760. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2023

Ribnica

761. Odlok o razglasitvi Spomenika 900-letnici Ribnice – Breže – za kulturni spomenik lokalnega pomena
762. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica
763. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7 – S11
764. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

Sevnica

765. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2023

Sežana

801. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Sežana
802. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2023
803. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sežana

Slovenj Gradec

766. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
767. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec
768. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Slovenj Gradec
769. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Slovenj Gradec s stvarnimi pravicami
770. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 16.2)
771. Sklep: (št. 16.4) o izbrisu zaznambe javnega dobra
772. Sklep o določitvi vrst javnih parkirnih površin

Slovenske Konjice

773. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gostišče s prenočišči v Slovenskih Konjicah
774. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter mladinskega centra v Občini Slovenske Konjice
775. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice
776. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Slovenske Konjice

Sveti Jurij ob Ščavnici

777. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
778. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici

Šentjur

779. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec 12, Šentjur
780. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev ter nadomestilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Šentjur
781. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
782. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šentjur

Štore

783. Odlok o prvem rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2023
784. Odlok o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Štore
785. Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu Občine Štore
786. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Štore

Trebnje

787. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Trebnje

Tržič

788. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskega objekta Kmetije Rozman
789. Pravilnik o subvencioniranju stroškov kastracije lastniških mačkov in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Tržič
790. Sklep o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič spremembe in dopolnitve št. 5

Turnišče

791. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2023
792. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu

Velike Lašče

793. Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2023 št. 1
794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila Občine Velike Lašče
795. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Velike Lašče
796. Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnikov Občine Velike Lašče v svetu Javnega zavoda Trubarjevi kraji
797. Sklep župana Občine Velike Lašče o razrešitvi in imenovanju dveh predstavnikov zainteresirane javnosti za področje turizma in kulture v svetu zavoda Javnega zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji
798. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
799. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

POPRAVKI

804. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti

PREKLICI

805. Preklic objave Odloka o občinskih cestah Občine Cerkno
806. Preklic objave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti