Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1623/23, Stran 485
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Glazija, ki je bil sprejet na 2. redni seji sveta, dne 27. 2. 2023, Svet zavoda Osnovne šole Glazija, Oblakova ulica 15, 3000 Celje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z določili 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 s sprem.; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja (izobrazba ustrezne smeri, strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, v roku 1 leta po začetku mandata.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2023. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazila o izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazili o pridobljenem nazivu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (overjena fotokopija),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
kandidat pošlje v zaprti ovojnici, priporočeno po pošti v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Glazija, Oblakova ulica 15, 3000 Celje, z oznako »Prijava na razpis za prosto delovno mesto Ravnatelj – ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja Zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis (CV Europass).
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku (do 9. 7. 2023).
Svet zavoda Osnovne šole Glazija, Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti