Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

756. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica, stran 1985.

  
Na podlagi 17. in 122. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 in 14/23) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 4. redni seji dne 7. 3. 2023 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 82/16) se v 7. členu doda nov, četrti odstavek:
»(4) Nosilce kandidatnih list imenujejo predstavniki kandidatnih list za občinski svet.«
2. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov,
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev,
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana (v nadaljnjem besedilu mandatna komisija),
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov,
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana,
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
3. člen 
(1) Prvi in drugi odstavek 9. člena postaneta tretji in četrti odstavek 8. člena.
(2) Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek 9. člena, ki postanejo prvi, drugi in tretji odstavek istega člena, se spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej imenuje tričlansko mandatno komisijo za pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta. Člane mandatne komisije lahko predlaga vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu kot, so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.
(2) Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta, se seznani z morebitnimi pritožbami zoper odločitve občinske volilne komisije, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov in predlaga potrditev nespornih mandatov članov občinskega sveta.
(3) Za pritožbe zoper odločitve občinske volilne komisije, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov, mandatna komisija predlaga v odstop pristojnemu sodišču.«
4. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Mandate svetnikov potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi in o seznanitvi z morebitnimi pritožbami zoper odločitve občinske volilne komisije, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov. Svet odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, s skupnim sklepom, ne za vsakega izvoljenega člana posebej. Pritožbe zoper odločitve občinske volilne komisije, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov občinski svet s sklepom odstopi pristojnemu sodišču.
(2) Občinski svet na podlagi poročila volilne komisije, potrdila o izvolitvi župana in poročila mandatne komisije ugotovi izvolitev župana. V kolikor je bila zoper odločitev občinske volilne komisije vložena pritožba, se občinski svet s tem dejstvom seznani in ne sprejme sklepa o ugotovitvi izvolitve župana.«
5. člen 
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na podlagi sklepa o ugotovitvi izvolitve župana prične teči mandat novoizvoljenemu županu, mandat dotedanjemu županu pa preneha.«
6. člen 
V 13. členu se črta peti odstavek.
7. člen 
V 19. členu se črta tretji odstavek. Dosedanji četrti odstavek postane tretji.
8. člen 
(1) Za drugim odstavkom 23. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vsak svetnik lahko od prejemu vabila in gradiva za dopisno sejo do izteka roka za glasovanje izjavi, da se z izvedbo dopisne seje ne strinja. V kolikor svetnik poda tako izjavo, se dopisna seja ne opravi, pač pa se opravi izredna seja ali se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.«
(2) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek in se njegova druga poved črta. Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
9. člen 
V 60. členu se za peto alinejo doda alineja »– odbor za mladino,«. Dosedanja peta alineja postane šesta alineja.
10. člen 
V drugem odstavku 62. člena se črta četrta alineja in dosedanja peta alineja postane četrta alineja.
11. člen 
V 64. členu se v drugem odstavku v prvi alineji se beseda »mladine« nadomesti z besedno zvezo »socialne problematike« in se izbriše besedilo za besedno zvezo »na teh področjih,«
12. člen 
Za 64. členom se doda 64.a člen, ki se glasi:
»64.a člen 
(1) Odbor za mladino ima 7 članov.
(2) Odbor za mladino opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju mladine,
– oblikuje mnenje in občinskemu svetu poda svoje stališče s predlogom odločitve, lahko pa poda tudi pobude s tega področja.«
13. člen 
V četrtem odstavku 73. člena se besedilo »tri delovne dni« nadomesti z besedilom »en delovni dan«.
14. člen 
V drugem odstavku 76. člena se besedilo četrte alineje spremeni tako, da se glasi »– nosilci kandidatnih list«.
15. člen 
Za 85. členom se doda nov, 85.a člen, ki se glasi:
»85.a člen 
(1) Pomote in očitne napake v aktih občinskega sveta se popravijo s sklepom, ki ga izda župan. Sklep o popravku se vloži v zadevo izvirnika in vroči naslovnikom izvirnika.
(2) Če je bil akt že objavljen, se na enak način objavi tudi sklep o popravku.«
16. člen 
V prvem odstavku 102. člena se beseda »petnajstih« nadomesti z besedo »tridesetih«.
17. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0002/2023-5
Miren, dne 7. marca 2023
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti