Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

767. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 2015.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) (ZŠpo-1) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 4. seji dne 22. februarja 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec 
1. člen 
V Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 69/17, 68/18, 54/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(uporaba kratic) 
Kratice, uporabljene v tem odloku in merilih, imajo naslednji pomen:
– DL 
državna liga
– IN NPŠ
izvedbeni načrt nacionalnega programa športa
– JR 
javni razpis
– LPŠ
letni program športa
– MOSG 
Mestna občina Slovenj Gradec.
– MŠF
mednarodna športna federacija
– NPŠ 
nacionalni program športa
– NPŠŠ
nacionalna panožna športna šola
– NPŠZ 
nacionalna panožna športna zveza
– OKSZŠZ
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
– OPP
osebe s posebnimi potrebami
– OPŠŠ
občinska panožna športna šola (tekmovalni šport)
– OŠ 
osnovna šola
– OŠŠ
občinska športna šola (rekreativni šport, šport invalidov, šport starejših)
– OŠZ 
občinska športna zveza
– OR, SR, MR, PR, DR, MLR 
olimpijski, svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred po kategorizaciji OKS-ZŠZ
– PŠOM
prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– ŠVOM KVŠ
športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– ŠC
športni center Slovenj Gradec
– Zavod VIZ 
zavod s področja vzgoje in izobraževanja
– ZŠISPOK 
Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite
– ZŠpo
Zakon o športu«
2. člen 
Spremeni se 6. člen, tako da se glasi:
»6. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem odloku so osebe, ki so kot izvajalci športnih programov določeni v drugem odstavku 6., 7. in 46. člena ZŠpo in izpolnjujejo ostala določila ZŠpo.«
3. člen 
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ŠIS-SPK, in ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.
Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let.«
4. člen 
Spremeni se 7. člen, tako da se glasi:
»7. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Izvajalci športnih programov imajo pravico do sofinanciranja z LPŠ opredeljenih programov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež v MOSG,
– dejavnost izvajajo na območju MOSG,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, 
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa, 
– izpolnjujejo druge pogoje določene s tem odlokom, merili, LPŠ in razpisno dokumentacijo.
V kolikor ni ponudbe programov izvajalcev s sedežem v MOSG ali pa ponudba ne zadostuje potrebam, ali če v MOSG ni ustreznih pogojev za izvajanje programov se lahko sofinancirajo:
– Izvajalci programov športa, ki nimajo sedeža v MOSG, izpolnjujejo pa ostale pogoje, če izvajajo programe na območju in za občane MOSG,
– Izvajalci s sedežem v MOSG, ki dejavnost za občane MOSG izvajajo izven območja MOSG.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.«
5. člen 
V 9. členu se poimenovanje člena spremeni, tako da se glasi:
»Opredelitev področij in programov javnega interesa v športu.«
V istem členu se spremeni naslov 1. točke prvega odstavka, tako da se glasi:
»1. ŠPORTNI PROGRAMI«
6. člen 
V tretjem odstavku 11. člena se črta zadnja alineja.
Zadnji odstavek istega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis in razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani izvajalca razpisa.«
7. člen 
Spremeni se drugi odstavek 12. člena, tako da se glasi:
»Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene vloge, kot je določeno v JR, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.«
8. člen 
Spremeni se četrta alineja prvega odstavka 18. člena odloka, tako da se glasi:
»– dolžnosti in pravice izvajalca.«
Šesta alineja prvega odstavka tega člena se črta.
Drugi odstavek tega člena se črta.
9. člen 
Spremeni se prvi odstavek 19. člena, tako da se glasi:
»Izvajalci LPŠ so dolžni pridobljena sredstva porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega so namenjeni.«
10. člen 
Spremeni se 22. člen, tako da se glasi:
»Izvajalcem se za izvajanje LPŠ zagotovi brezplačna uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.
Višina povračila stroškov upravljalcem javnih športnih objektov in pogoji uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, za izvajanje LPŠ, se določijo s sklepom župana MO Slovenj Gradec.«
11. člen 
Poimenovanje III. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.
12. člen 
Poimenovanje in besedilo 23. člena se črtata in se dosedanje besedilo 23. člena odloka nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»23. člen 
Za zadeve, ki niso posebej urejene s tem odlokom, se uporabljajo določbe Zakona o športu.«
13. člen 
Spremeni se 25. člen, tako da se glasi:
»Pogoji in merila za vrednotenje letnega programa športa v MOSG, ki so sestavni del tega odloka se nadomestijo z novo prilogo.«
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2016
Slovenj Gradec, dne 23. februarja 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti