Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

779. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec 12, Šentjur, stran 2063.

  
Občinski svet Občine Šentjur na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora /ZUreP-3/ (Uradni list RS, št. 199/21), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih /ZKZ/ (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22) ter 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) na 3. redni seji dne 21. februarja 2023 sprejema
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec 12, Šentjur 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur sprejme občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec 12, Šentjur (v nadaljevanju kot OPPN).
OPPN je prostorski izvedbeni akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorska ureditev v delu območja z oznako EUP DGO2 in določa pogoje za graditev ter poseganje v prostor.
Evidenčna številka prostorskega akta je ID 1664.
2. člen 
(vsebina odloka) 
OPPN določa:
– splošne določbe;
– opis prostorske ureditve;
– umestitev načrtovane ureditve v prostor;
– načrt parcelacije;
– zasnove projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in javno dobro;
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanja narave in trajnostno rabo naravnih dobrin;
– rešitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve;
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev;
– končne določbe.
3. člen 
(sestavni deli OPPN) 
OPPN vsebuje:
a. Besedilni del: odlok o OPPN
b. Grafični del:
Karta 1.0 Izsek iz kartografskega dela Občinskega prostorskega reda Občine Šentjur s prikazom lege OPPN M 1:2.000
Karta 2.0 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem M 1:2.000
Karta 3.0 Vplivi in povezave s sosednjimi območji M 1:5.000
Karta 4.0 Ureditvena situacija in prerez M 1:1.000
Karta 5.0 Načrt prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske ureditve M 1:1.000
Karta 6.0 Ureditve za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom M 1:1.000
Priloge:
31 izvleček iz OPN Občine Šentjur
32 izhodišča
33 podatki prikaza stanja prostora
34 strokovne podlage
36 obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
37 povzetek za javnost
38 okoljsko poročilo
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
4. člen 
Z OPPN je načrtovana ureditev obstoječe kmetije Cerovec 12 na kmetijskih zemljiščih.
5. člen 
(območje urejanja) 
Območje urejanja z OPPN je v območju enote urejanja prostora z oznako EUP DGO2.
Območje urejanja z OPPN sega na zemljišča s parc. št.: 348/1 – del, 349 – del, 362 – del, vse k.o. 1132 – Primož.
Meja območja urejanja OPPN je grafično določena in prikazana na karti 2.0: Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
a. Vplivi in povezave s sosednjimi območji
6. člen 
(povezave) 
Območje urejanja z OPPN meji:
– na zahodnem delu na območje stavbnih zemljišč z oznako EUP CE12 in namensko rabo prostora Ak ter na severu na javno dobro – pot s parc. št. 1516, k.o. Primož;
– na vzhodnem in južnem delu na travnike in pašnike z oznako EUP DGO2 ter namensko rabo K1.
Povezave so prikazane na karti 3.0: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji.
b. Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev ter objektov
7. člen 
(funkcionalna zasnova) 
Območje urejanja z OPPN prostorsko zaokrožuje območje delovanja kmetije Cerovec 12 z načrtovanimi objekti kobilarne, objekta za spravilo strojev in krme ter semenilne postaje. Lokaciji objektov sta smiselno prostorsko funkcionalno umeščeni v območje kmetije z obstoječimi objekti in ogradami za konje.
Območje obstoječe kmetije se prometno priključuje na lokalno občinsko cesto.
Območje kmetije je infrastrukturno opremljeno. Načrtovani objekti v OPPN se priključujejo na obstoječe komunalno, energetsko in elektronsko komunikacijsko omrežje.
8. člen 
(podrobnejša namenska raba prostora, dejavnosti in objekti) 
Na območju OPPN je v OPN Občine Šentjur določena namenska raba prostora K1.
Načrtovane dejavnosti na območju urejanja z OPPN so:
– kmetijstvo (reja konj),
– dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– veterina.
Dopustni objekti po klasifikaciji CC-SI so:
– 12712 stavbe za rejo živali,
– 12713 stavbe za spravilo pridelka,
– 12714 druge nestanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev in mehanizacije),
– 12640 stavbe za zdravstveno oskrbo – samo veterina,
– 2112 lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– 222 lokalni cevovodi, lokalni distribucijski elektroenergetski vodi in lokalna dostopovna komunikacijska omrežja in
– drugi sorodni objekti za ureditev kmetije v povezavi z vzrejo konj.
9. člen 
(vrste gradenj) 
V območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj:
– novogradnje objektov, prizidave, rekonstrukcije, vzdrževalna dela, odstranitve objektov.
Na območju OPPN so dopustne naslednje gradnje ter postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov:
– 12711 stavbe za rastlinsko pridelavo, enostaven površine do 50 m2, nezahteven do 150 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona;
– 12712 stavbe za rejo živali, enostaven površine do 50 m2, nezahteven do 100 m2 ne glede na velikost nosilnega razpona;
– 12713 stavbe za skladiščenje pridelka: kmetijski silos, enostaven do 20 m2 in višine do 5 m, ter nezahteven do 100 m2, višine do 10 m;
– skladišče pridelkov, enostaven površine do 40 m2 in nezahteven površine do 150 m2;
– 12714 druge nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije, enostaven do 40 m2, nezahteven do 150 m2;
– 12740 nadstrešnice: enostaven do 40 m2, nezahteven do 50 m2;
– 24202 drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti;
– 24205 ograja, oporni zid;
– drugi sorodni enostavni in nezahtevni objekti, povezani z dejavnostjo kmetije in bivanjem.
c. Pogoji in usmeritve za projektiranje ter gradnjo, za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov
10. člen 
V območju OPPN so načrtovani naslednji objekti:
– objekt A – stavba za shranjevanje kmetijskih strojev in krme,
– objekt B – hlevi za konje – kobilarna,
– objekt C – semenilna postaja za kobile z veterinarsko postajo,
– dopustne so ograde za konje.
Lega načrtovanih objektov, tlorisni in višinski gabariti objektov so prikazani na karti 4: Ureditvena situacija in prerez, M 1:1.000.
Urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov:
– objekt A – stavba za shranjevanje kmetijskih strojev in krme:
– velikost je max. 20 x 30 m z možnostjo prizidave hlevov za konje širine 6 ali 12 m; 
– možna je tudi kombinacija s hlevom za konje. 
– objekt B – hlevi za konje – kobilarna:
– izgradnja hlevov (boksov) za konje širine 6 ali 12 m; 
– objekt C – semenilna postaja za kobile z veterinarsko postajo:
– tlorisna velikost objekta max. 9 x 14 m, 
– etažnost P+1, 
– dvokapna streha z naklonom 30°–45°, 
– za prizidave ostalih obstoječih objektov kmetije iz območja EUP CE12 veljajo prostorski izvedbeni pogoji iz OPN za EUP CE12.
Drugi pogoji za arhitekturno oblikovanje so še:
– dopustna je montaža sončnih zbiralnikov v ravnini strešin (toleranca 10°),
– ograde za konje so lahko bele barve ali v naravni barvi lesa.
11. člen 
V območju OPPN so dopustne gradnje prometne, energetske in komunalne infrastrukture, elektronskega komunikacijskega omrežja in naprav.
IV. NAČRT PARCELACIJE 
12. člen 
Dopustno je izvesti parcelacijo za posamezne funkcionalne sklope površin ali objektov.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GJI TER GRAJENO JAVNO DOBRO 
13. člen 
Obstoječi objekti kmetije Cerovec 12 so že priključeni na gospodarsko javno infrastrukturo oziroma imajo urejeno infrastrukturo stavbnega zemljišča, kot sledi:
– prometno omrežje in prometne površine: po dovozni poti na LC Goričica Žepina;
– oskrba s pitno vodo je zagotovljena s priključkom na javno vodovodno omrežje;
– odvod odpadnih voda: obstoječa MKČN za stanovanjski objekt; skladišče za živinska gnojila;
– odvod meteornih vod: obstoječe ponikovalnice;
– priključek na elektro omrežje distributerja Elektro Celje;
– priključek na telekomunikacijsko omrežje in CATV omrežje;
– območje je vključeno v organiziran občinski sistem zbiranja in odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Premiki tras, komunalnih naprav in prometnih ureditev glede na grafično prikazane trase so dopustni pri prilagajanju stanja na terenu, izboljšavah tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ter ovirati prihodnje ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave.
Morebitno novo priključevanje ali povečevanje kapacitet obstoječega posameznega omrežja se izvede na podlagi pogojev in soglasij pristojnega upravljavca omrežja.
14. člen 
(vodovod) 
Načrtovani objekti se priključujejo na interno vodovodno omrežje, ki je že priključeno na javni vodovod.
15. člen 
(odvajanje in čiščenje odpadnih voda) 
Na območju in v okolici OPPN ni javne kanalizacije odpadnih voda.
Obstoječi stanovanjski objekt kmetije je priključen na malo komunalno čistilno napravo (MKČN).
V načrtovanem objektu A – stavba za shranjevanje kmetijskih strojev in krme ni predvideno nastajanje odpadnih vod.
V načrtovanem objektu B – hlev za konje/kobilarna se izvede tla v neprepustni izvedbi. Tehnologija čiščenja hleva se mora določiti v dokumentaciji za gradbeno dovoljenje, skladno z veljavnimi predpisi. Načrtovan je odvoz gnoja na obstoječe gnojišče na lokaciji s parc. št. 327/1, k. o. Primož. Gnojišče je vodoneprepustno, urejeno na površini 256 m2. Kapaciteta zadostuje za skladiščenje živinskih gnojil obstoječih in načrtovanih konjskih hlevov.
Za odvajanje odpadnih voda iz načrtovanega objekta C – semenilna postaja se načrtuje MKČN pri objektu.
16. člen 
(odvajanje padavinskih voda) 
Dreniranje zaledne podtalne in precejne meteorne vode mora biti izvedeno z dreniranjem planuma, to je z vgradnjo obodnih drenaž planuma objektov. Drenaže se povežejo preko revizijskih jaškov do ponikovalnih objektov. Vsa meteorna kanalizacija območja mora biti izvedena vodoneprepustno.
Izcedne odpadne vode (preko odprtih površinskih kanalet, revizijskih jaškov) in druge suhe snovi se odlagajo v skladišče za živinska gnojila – na gnojišče.
Padavinske vode z območja načrtovanih objektov A in B se odvaja v suhi zadrževalnik s površinskim razpršenim odtokom prelivne količine. Načrtovana kapaciteta suhega zadrževalnika je 50 m2.
Padavinske vode z območja načrtovanega objekta C se odvaja v ponikovalno polje z načrtovanimi dimenzijami 5,0 m x 3,0 m, višine 1–1,2 m.
Detajlno so možnosti ponikanja opisane in razvidne iz elaborata: Inženirsko geološko, hidrološko poročilo, št. DN:15-4-22, izdelal Geoved – inženirske storitve, april 2022.
Tolerance za zadrževalne in ponikovalne objekte: dopustna so odstopanja od zgoraj navedenih dimenzij in grafično prikazanih lokacij. Odstopanja so dopustna v primeru drugačnih količin padavinskih vod (drugačne dimenzije površin, s katerih se odvaja padavinske vode), drugačnih ugotovitev o sestavi tal in sposobnosti ponikanja padavinskih vod, če so rešitve tehnično, tehnološko, okoljsko ustreznejše in naprednejše in na podlagi mnenja pristojnih mnenjedajalcev.
17. člen 
(elektronske komunikacije) 
Do območja OPPN poteka obstoječi vod elektronskih komunikacij.
18. člen 
(elektroenergetska infrastruktura) 
Območje OPPN je priklopljeno na NN elektroenergetski vod.
Do načrtovanih objektov je načrtovan interni razvod NN omrežja.
Javne razsvetljave na območju kmetije Cerovec 12 ni. Interna razsvetljava zunanjih površin se priklopi na interno elektro omrežje.
19. člen 
(odstranjevanje odpadkov) 
Odvoz odpadkov izvaja pooblaščeno komunalno podjetje.
Na kmetiji je dopustno kompostiranje bioloških odpadkov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN 
20. člen 
(varstvo tal) 
Varstvo tal pred onesnaženjem se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji tega odloka, določenimi v pogojih za komunalno urejanje.
Rodovitno prst z območja gradnje je treba deponirati za rekultivacijo in sanacijo zemljišča po gradnji. Deponijo je treba urediti tako, da se ohranja rodovitnost ter količina prsti in da je prst zaščitena pred onesnaženjem ter erozijo.
Na odkopnih površinah je treba po zaključenih delih izvesti protierozijske ukrepe kot so zatravitev razgaljenih površin, odvodnjavanje padavinskih vod in sorodne ukrepe za preprečitev erozije.
21. člen 
(varstvo voda) 
Varstvo voda pred onesnaženjem se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji tega odloka za komunalno urejanje odpadnih voda in urejanje odvoda padavinskih voda.
V času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na območju posega, da bo preprečeno onesnaženje podzemne vode in površinskih voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj, maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v podzemno vodo in vodotoke.
Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega in izkopanega materiala na vodna ali priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja.
Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi mnenja o vplivu gradnje na vodni režim ali stanje voda, ki ga izda Direkcija RS za vode.
22. člen 
(varstvo pred hrupom) 
Na območjih urejanja so dopustni posegi, če hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa kot ga dopušča uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
Za območje OPPN se določi III. stopnja varstva pred hrupom.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
23. člen 
(varstvo pred poplavami) 
Območje urejanja ni na območju ogroženem s poplavami, nahaja se na planotastem območju razpršenega naselja Cerovec na koti 299 mnv.
24. člen 
(erozijska, plazljiva in plazovita ogroženost) 
Območje OPPN ni plazljivo in plazovito ogroženo.
Območje urejanja je po opozorilni karti erozije (NUV 1) v območju zahtevnih zaščitnih ukrepov.
Glede na sestavo tal in konfiguracijo terena je območje stabilno, kar je ugotovljeno v elaboratu Inženirsko geološko, hidrološko poročilo, št. DN:15-4-22, izdelal Geoved – inženirske storitve, april 2022. Pri posegih v zemljine se zagotovi ustrezne zaščitne oziroma omilitvene ukrepe vezane na dreniranje zalednih vod. Pri nadaljnjem projektiranju in izvajanju gradnje objektov je potrebno upoštevati izsledke izdelanega poročila.
25. člen 
(požarna varnost) 
Pri projektiranju in gradnji objektov morajo biti upoštevani prostorski ter gradbeno tehnični ukrepi, s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja iz objektov, ustrezna kapaciteta in razporeditev poti umika;
– potrebni odmiki med objekti, ki upoštevajo smernice in ustrezne požarne ločitve objektov, s katerimi se zagotavlja omejevanje širjenja ognja ob požaru;
– zadostna oskrba z vodo, ki upošteva ognjeodpornost konstrukcije objekta in gorljivih materialov v objektu ter predvideno prostornino objekta oziroma največjega požarnega sektorja. Požarna voda mora biti zagotovljena iz vodovodnega omrežja ali z drugimi tehničnim rešitvami.
Za zagotavljanje požarne varnosti se:
– zagotovi delovna površina za požarno varnost na manipulativnem dvorišču;
– predvidijo površine za umik ljudi in konjev na zunanjih dvoriščnih in drugih zunanjih površinah.
26. člen 
(varstvo pred potresi) 
Objekti morajo biti protipotresno projektirani in grajeni upoštevaje projektni pospešek 0,2 na trdnih tleh (tip tal A po EC8) za povratno dobo 475 let.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
27. člen 
(etapnost izvedbe) 
Območje OPPN se lahko ureja postopno v več etapah s posameznimi objekti.
IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV 
28. člen 
(dopustna odstopanja) 
Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, tehničnih in oblikovalskih rešitev določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehnoloških, prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s funkcionalnega, tehničnega, tehnološkega ali okoljevarstvenega vidika.
Odstopanja od tehničnih rešitev iz prvega odstavka morajo biti usklajena z veljavnimi predpisi in ne smejo poslabšati bivalnih ter delovnih razmer na območju OPPN ali na sosednjih območjih in ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji mora soglašati tisti projektni mnenjedajalec, v katerega pristojnost posega odstopanje.
Odstopanja od arhitekturno oblikovalskih pogojev tega odloka so dopustna le zaradi tehnoloških zahtev posameznih objektov.
Pri uresničevanju OPPN so dopustna odstopanja od načrtovanih dimenzij objektov. Odstopanja navzdol niso omejena, navzgor so omejena do največ 20 %. Prav tako so možna tudi odstopanja in spremembe pri izgradnji komunalne infrastrukture, če se ugotovijo bolj ekonomične rešitve in se s tem ne spremeni osnovna funkcija infrastrukture.
X. KONČNE DOLOČBE 
29. člen 
(vpogled) 
OPPN je stalno na vpogled na Občini Šentjur.
30. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
31. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2018(261)
Šentjur, dne 21. februarja 2023
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti