Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1628/23, Stran 487
Svet zavoda JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje na podlagi sklepa 9. seje, z dne 28. 2. 2023, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
za JVIZ Mozirje OE OŠ Rečica ob Savinji 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, določene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 58/09, 64/09 – popr, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr, 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 108/22 – ZZNŠPP in 141/22).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/-o sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Začetek mandata je 1. 9. 2023.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
– o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (za ravnatelja/-ico je lahko imenovan tudi kandidat/-ka, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata),
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let v vzgoji in izobraževanju, ima naziv višji svetnik, svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– program vodenja šole,
– kratek življenjepis,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče in ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ob oddaji prijave ne sme biti starejše od 30 dni,
kandidati/ke pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja OE OŠ Rečica ob Savinji – Ne odpiraj«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka dostavljena v tajništvo Zavoda JVIZ Mozirje, oziroma s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo zavržene.
Kandidati/ke bodo prejeli/e obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda JVIZ Mozirje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti