Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Št. 013/2023-1/1 Ob-1614/23, Stran 481
Svet zavoda Osnovna šola Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa 8. seje sveta zavoda z dne 28. 2. 2023 razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08 – ZOFVI-G, 58/09 – ZOFVI-H, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 – ZOFVI-I, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K, 49/16 – popr. – ZOFVI-L in 25/17 – ZVaj, 123/21 – ZOFVI-L, 172/21 – ZOFVI-M, 207/21 – ZOFVI-N in 105/22 – ZZNŠPP).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Začetek dela je predviden 1. 9. 2023. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (overjena fotokopija),
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti eno leto po začetku mandata, sicer mu preneha mandat),
– potrdilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis ZPIZ),
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica (s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– podpisano izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja
pošljite s priporočeno pošiljko na naslov Svet zavoda Osnovna šola Center, Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj!«. Prijave sprejemamo do vključno 20. 3. 2023.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V tekstu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Center, Novo mesto 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti