Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

738. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023, stran 1968.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB-2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 4. redni seji dne 1. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2023 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Dol pri Ljubljani za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen 
(uporaba odloka) 
Določbe tega odloka morajo smiselno uporabljati vsi posredni proračunski uporabniki proračuna Občine Dol pri Ljubljani.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
LETO 2023 (v EUR)
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.610.133
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.345.509
70 
DAVČNI PRIHODKI
5.354.909
700 Davki na dohodek in dobiček
4.268.459
703 Davki na premoženje
945.450
704 Domači davki na blago in storitve
131.000
706 Drugi davki in prispevki
10.000
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.990.600
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
253.500
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
25.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
140.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.564.500
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
15.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
15.000
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
249.624
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
147.024
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
102.600
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
8.018.405
40 
TEKOČI ODHODKI
2.295.870
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
390.900
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
63.540
402 Izdatki za blago in storitve
1.652.430
403 Plačila domačih obresti
10.000
409 Rezerve
179.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
2.499.045
410 Subvencije
15.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.643.135
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
241.000
413 Drugi tekoči domači transferi
599.910
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.016.690
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.016.690
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
206.800
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
85.900
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
120.900
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–408.272
III./1. 
PRIMARNI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
–398.272
III./2. 
TEKOČI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
2.550.594
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV(750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50 
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
210.000
55 
ODPLAČILA DOLGA
210.000
550 Odplačila domačega dolga
210.000
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–618.272
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–210.000
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
408.272
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
618.761
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov (NRP) sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
4. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
5. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan mora obvestiti občinski svet o polletni realizaciji prihodkov in odhodkov občinskega proračuna najkasneje do 31. 7. tekočega leta.
6. člen 
(izpolnjevanje finančnih obveznosti) 
V breme proračuna tekočega leta se lahko prevzemajo obveznosti in vršijo izplačila samo za namene ter do višine, ki so določeni s proračunom in če so za to izpolnjeni vsi z zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji.
Denarne obveznosti v pogodbah, za obdobje do vključno enega leta, morajo biti izražene v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule.
Denarne obveznosti v pogodbah, ki se sklepajo za obdobje daljše od enega leta, se lahko valorizirajo na način in do višine določene z zakonom.
7. člen 
(ukrepi izpolnjevanja finančnih obveznosti, rebalans) 
Če se med izvrševanjem proračuna zaradi novih obveznosti povečajo izdatki proračuna ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih izdatkov z naslednjimi ukrepi:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
Če se med izvajanjem navedenih ukrepov proračun ne more uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom proračuna morajo biti prejemki in izdatki uravnovešeni. V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna župan lahko ponovno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
8. člen 
(časovno izpolnjevanje finančnih obveznosti) 
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani, se upoštevajo plačilni roki določeni v zakonu.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav, storitev in gradenj.
Dogovarjanje predplačil je v skladu s predpisi možno le izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana ter ob primernem načinu finančnega zavarovanja, katerega z navodilom določi Ministrstvo za finance. Predplačilo mora biti utemeljeno tudi z vidika gospodarnosti. V kolikor se pogodbene obveznosti ne plačajo v tekočem letu, se obveznost plačila prenese v naslednje leto.
9. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi:
– prihodki iz naslova komunalnega prispevka, ki se porabijo kot namenski izdatki za gradnjo komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna;
– prihodki iz naslova požarnih taks, ki se porabijo kot namenski izdatki opredeljeni v posebnem delu proračuna za nabavo gasilsko tehnično reševalne in osebne opreme;
– prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, ki se porabijo kot namenski izdatki za vzdrževanje gozdnih cest.
10. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) znotraj glavnih programov v okviru področja proračunske porabe odloča župan, pri čemer prerazporeditve znotraj glavnega programa ne smejo presegati 20 % obsega sredstev glavnega programa sprejetega proračuna.
Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu svetu.
11. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
12. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Dokumente identifikacije investicijskih projektov (DIIP) s sklepom potrdi župan občine. Občinski svet s sklepom potrdi Investicijske programe (IP) in Predinvesticijske zasnove (PIZ).
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Ne glede na predhodne odstavke tega člena, v primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, lahko nove projekte v veljavni načrt razvojnih programov uvrsti oziroma projekte v veljavnem načrtu razvojnih programov spremeni s sklepom župan.
13. člen 
(proračunski sklad) 
V proračunu se zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki se določijo v proračunu v obsegu do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 50.000 EUR.
Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Neporabljena sredstva se na dan 31. decembra preteklega leta prenesejo v proračunski sklad tekočega leta.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu s predpisi odloča župan.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom o porabi sredstev rezervnega sklada poroča občinskemu svetu.
14. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu največ 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov preteklega leta. Splošna proračunska rezervacija se v letu 2023 oblikuje v višini 129.000 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije skladno z 42. členom ZJF odloča župan.
15. člen 
(nadzor porabe javnih sredstev proračuna) 
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima pravico in dolžnost nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam.
V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
16. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo materialno ogroženi dolžniki do občine, in sicer največ do višine 200 EUR na posameznega dolžnika. Materialno ogroženost dolžnik dokazuje z dokazilom pristojnega centra za socialno delo.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
Ne glede na določila prvega odstavka ni možno odpisati tistih dolgov, ki jih izrecno navaja zakon.
O odpisih terjatev župan poroča občinskemu svetu ob predložitvi zaključnega računa za leto 2023.
17. člen 
(odlog plačila dolžnika) 
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
Odlog plačila dolžnika se zavaruje z instrumenti za zavarovanje plačil, obresti pa morajo biti vsaj kot trenutno veljavne bančne obresti za vezane depozite, za ustrezno obdobje.
18. člen 
(ravnanje s stvarnim premoženjem) 
Ravnanje s stvarnim premoženjem se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Odločitve o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim premoženjem, katerega vrednost posamezne nepremičnine ne presega vrednosti 20.000 EUR, sprejme župan.
Odločitve o pridobivanju in razpolaganju s premičnim premoženjem sprejme župan.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
19. člen 
(zadolževanje občine in obseg izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občini za proračun leta 2023 ni potrebno zadolžiti.
O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dol pri Ljubljani, odloča občinski svet.
20. člen 
(izdajanje soglasij k zadolževanju in poroštev posrednim uporabnikom proračuna) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih (so)ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine, ki jo predhodno odobri občinski svet.
S tem odlokom se daje soglasje k zadolževanju družb v skupini Javnega holdinga Ljubljana d.o.o:
– dolgoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 126.000 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 932.400 EUR,
– dolgoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 75.600 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 189.000 EUR,
– dolgoročna zadolžitev družbe LPP do višine 50.400 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe LPP do višine 207.900 EUR.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2023 ne smejo izdati poroštva brez predhodne odobritve občinskega sveta.
21. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občini v letu 2023 ni potrebno zadolžiti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(začasno financiranje v letu 2024) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
V obdobju začasnega financiranja se ne glede na višino proračunske postavke lahko izvršujejo vse sprejete pogodbene obveznosti iz preteklega leta.
23. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2022-11/1
Dol pri Ljubljani, dne 2. marca 2023
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti