Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

735. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine na območju Mestne občine Celje, stran 1960.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 2. redni seji dne 21. 2. 2023 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine na območju Mestne občine Celje 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Celje, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine na območju Mestne občine Celje.
(2) S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
(vrsta in trajanje koncesijske dejavnosti) 
(1) Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine na območju Mestne občine Celje, v predvidenem obsegu 1,00 programa (tima).
(2) Koncesija se podeli v trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
3. člen 
(utemeljitev razlogov za podelitev) 
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Celje ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe na območju Mestne občine Celje in ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju splošne medicine. Navedeno izhaja iz dopisa Zdravstvenega doma Celje št. 24/2023 z dne 9. 1. 2023, v katerem je utemeljeno, da Zdravstveni dom Celje nima kadrovskih pogojev za izvajanje za prevzem prostega programa na področju splošne medicine.
4. člen 
(splošni pogoji za koncesionarja) 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne medicine v Mestni občini Celje lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
(pooblastilo) 
(1) Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
(2) Zdravstveno dejavnost na področju splošne medicine v Mestni občini Celje, na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila Mestne občine Celje.
6. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncesija po tem odloku se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Mestne občine Celje in na portalu javnih naročil.
(2) Za vodenje postopka razpisa, oceno ponudb in pripravo predloga za izbiro koncesionarja imenuje župan Mestne občine Celje strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
(3) Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
7. člen 
(razpisna dokumentacija) 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost in tem odlokom in se hkrati z javnim razpisom objavi na spletnih straneh Mestne občine Celje ali na portalu javnih naročil, pri čemer mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
(dodatni pogoji za koncesionarja) 
(1) Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(2) Pri izboru koncesionarja Mestna občina Celje upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
(koncesijska odločba in pogodba) 
(1) Koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine podeli Mestna občina Celje s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje.
(2) O izbiri koncesionarja odloči Mestna občina Celje z odločbo, s katero ponudniku, čigar ponudba je bila po merilih za izbiro koncesionarja ocenjena najbolje, podeli koncesijo. V koncesijski odločbi se poleg izbranega ponudnika in odgovornega nosilca vrste zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, navedejo najmanj tudi predmet in predviden obseg koncesijske dejavnosti, območje in lokacija izvajanja koncesijske dejavnosti, trajanje podeljene koncesije in pravni pouk za uveljavljanje pravnega varstva. V odločbi se določi tudi rok, v katerem mora izbrani ponudnik podpisati koncesijsko pogodbo in rok, v katerem mora začeti opravljati koncesijsko dejavnost. Če izbrani ponudnik iz razlogov na njegovi strani v tem roku ne podpiše koncesijske pogodbe, koncesijska odločba preneha veljati.
(3) Mestna občina Celje in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, s koncesijsko pogodbo.
10. člen 
(nadzor nad izvajanjem koncesije) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med Mestno občino Celje in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja Mestna občina Celje.
(2) Koncesionar mora na zahtevo Mestne občine Celje v roku, ki mu ga ta določi, Mestni občini Celje poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti koncesijske pogodbe) 
Koncesijska pogodba preneha veljati na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
(odvzem koncesije) 
Mestna občina Celje koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen 
(prenos koncesije) 
(1) Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa.
(2) Pravni posel v nasprotju s prejšnjim odstavkom je ničen.
14. člen 
(uporaba zakona) 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-4/2023
Celje, dne 21. februarja 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti