Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

774. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter mladinskega centra v Občini Slovenske Konjice, stran 2058.

  
Na podlagi 21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člen Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 3. redni seji dne 23. 2. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter mladinskega centra v Občini Slovenske Konjice 
1. člen 
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter mladinskega centa v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/10 in 25/18) se spremeni, tako, da se v prvi odstavek 7. člena doda deseta alineja, ki se glasi:
»– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev.«
2. člen 
V 9. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.«
3. člen 
Spremeni se 15. člen, ki se po novem glasi:
»Kriteriji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju mladinske problematike:
Skupina A (za izvajalce – organizacije, zavode in društva, ki se prijavljajo na javni razpis v zvezi s programi in projekti se vrednoti po naslednjem točkovniku):
a) Merila za redno delovanje
Velikost prostorov
Prostori so upravni prostori, produkcijski prostori in javni prireditveni prostori s katerimi organizacija razpolaga. V točkovanje se štejejo le tisti prostori, katerih velikost je razvidna iz priloženih dokazil. Iz dokazil mora biti razvidno kateri prostori so v souporabi. Prostori v souporabi in zunanji prostori ne prinesejo dodatnih točk.
od 50 m2 do 150 m2
5 točk
od 151 m2 do 300 m2
10 točk
od 301 m2 do 450 m2
15 točk
od 451 m2 do 600 m2
20 točk
od 601 m2 ali več
25 točk
Urnik rednega delovanja
Vsakotedenske aktivnosti potekajo skozi celo leto brez daljših terminskih presledkov. Vsakodnevne aktivnosti potekajo od ponedeljka do nedelje.
do 20 ur tedensko
3 točke
od 20 do 40 ur tedensko
6 točk
od 40 do 80 ur tedensko
12 točk
nad 80 ur tedensko
25 točk
Kontinuiran obseg delovanja
do 50 % dni v letu
10 točk
do 70 % dni v letu
15 točk
vse dni v letu
30 točk
Število zaposlenih in usposobljenih vodstvenih in programskih delavcev
Zaposleni vodstveni in programski delavci so zaposleni za polni ali skrajšani delovni čas, zaposleni po pogodbi ali preko javnih del. Usposobljeni vodstveni delavci imajo vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju mladinskega dela in mladinske politike. Usposobljeni programski delavci imajo vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju, kjer izvajajo program.
en zaposlen in usposobljen vodstveni in programski delavec
3 točke
dva zaposlena in usposobljena vodstvena in programska delavca
10 točk
trije ali več zaposleni in usposobljeni vodstveni in programski delavci
20 točk
Število aktivnih mladih, vključenih v dejavnost in programe v preteklem letu
Aktivni udeleženci ne nastopajo v vlogi pasivnih gledalcev, poslušalcev, obiskovalcev, uporabnikov storitev in proizvodov ali podobno, temveč v aktivni vlogi načrtovalcev, oblikovalcev, organizatorjev, izvajalcev, proizvajalcev in podobno. Poudarek je na samoaktivnosti, samoorganizaciji, možnosti samostojnega urejanja in delovanja.
od 1 do 10 aktivnih udeležencev
1 točka
od 11 do 20 aktivnih udeležencev
2 točki
od 21 do 30 aktivnih udeležencev
4 točke
od 31 do 50 aktivnih udeležencev
7 točk
od 51 aktivnih udeležencev
10 točk
b) Merila za servisno dejavnost
Obseg servisnih storitev in podpornih dejavnosti tehnične, organizacijske, strokovne in svetovalne narave
(Vlagatelj bo za izpolnjevanje vsakega spodaj navedenega merila prejel število točk, ki je navedeno za posameznim merilom).
tehnična podpora drugim organizacijam
10 točk
organizacijska podpora drugim organizacijam
10 točk
strokovna pomoč drugim organizacijam
10 točk
svetovalna pomoč v zvezi z nastajanjem in delovanjem mladinskih organizacij v občini
10 točk
Vključenost v nacionalne programe na področju mladinske politike
Upošteva se vključenost v programe, ki se izvajajo na nacionalni ravni na naslednjih področjih. Programi so namenjeni izboljševanju pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih.
vključen v 1 nacionalni mladinski program
2 točki
vključen v 2 nacionalna mladinska programa
5 točk
vključen v 3 ali več nacionalne mladinske programe
10 točk
c) Merila za informiranje in svetovanje za mlade  
Aktivna spletna stran z informiranje iz različnih področij pomembnih za mlade
Lastna spletna stran je aktivna, ažurirana (v zadnjem mesecu) in vsebuje lastno podatkovno bazo s podatki.
Poleg informacij o lastni dejavnosti, projektih ali programih, spletna stran vsebuje tudi informacije iz področja Občine Slovenske Konjice in zajema vsaj šest različnih področij, ki so pomembni za mlade.
formalno in neformalno izobraževanje
1 točka
zdravje
1 točka
prosti čas
1 točka
mladinske organizacije
1 točka
mednarodni programi za mlade
1 točka
medsebojni odnosi
1 točka
zaposlovanje
1 točka
pomoč v stiski
1 točka
varovanje okolja
1 točka
duhovnost in religije
1 točka
Vlagatelji, ki ne vodijo dokazljive evidence (npr. število obiskov spletne strani, namenjene informiranju in svetovanju) uporabnikov informiranja in svetovanja, po posameznih področjih ne prejmejo točk.
Usposobljenost izvajalcev informiranja in svetovanja za mlade v preteklem in tekočem letu
Usposobljeni izvajalec za delo na področju informiranja in svetovanja za mlade ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju mladinskega informiranja in je sodeloval vsaj na enem usposabljanju s področja mladinskega informiranja. Ne točkuje se izvajalcev, ki niso ustrezno usposobljeni.
Dejavnost informiranja pri vlagatelju v posameznem letu izvaja 1 usposobljeni izvajalec
1 točka
Dejavnost informiranja pri vlagatelju v posameznem letu izvajajo 2–3 usposobljeni izvajalci
5 točk
Dejavnost informiranja pri vlagatelju v posameznem letu izvaja 3–10 usposobljenih izvajalcev
10 točk
Dejavnost informiranja pri vlagatelju v posameznem letu izvaja nad 10 usposobljenih izvajalcev
15 točk
d) Obseg planiranega programa v tekočem letu
Obseg programa
do 10 projektov v letu
5 točk
od 11 do 30 projektov v letu
10 točk
od 31 do 50 projektov v letu
15 točk
od 51 projektov v letu
20 točk
Obseg prostovoljnih aktivnosti
do 30 vključenih prostovoljcev
5 točk
od 31 do 60 vključenih prostovoljcev
10 točk
od 61 vključenih prostovoljcev
15 točk
Število vključenih prostovoljcev v projekte, katere organizira občina (čistilne akcije, prireditve …) v preteklem letu
do 10 vključenih prostovoljcev
5 točk
od 11 do 30 vključenih prostovoljcev
10 točk
od 31 vključenih prostovoljcev
15 točk
Sodelovanje v projektih drugih zavodov in organizacij katerih ustanoviteljica je Občina Slovenske Konjice v preteklem letu
do 3 projekti
5 točk
od 4 do 6 projektov
10 točk
od 7 projektov
15 točk
Število pošiljajočih in gostujočih projektov Programa Evropske komisije (navesti naslove projektov, termin in kraj izvedbe) v preteklem letu
do 2 mednarodna projekta 
10 točk
od 3 do 5 mednarodnih projektov 
20 točk
od 6 mednarodnih projektov 
50 točk
Število mladih iz Občine Slovenske Konjice vključenih v projekte Programa Evropske komisije v preteklem letu
do 10 mladih vključenih v mednarodne projekte
5 točk
od 11 do 25 mladih vključenih v mednarodne projekte
15 točk
od 26 mladih vključenih v mednarodne projekte
25 točk
e) Finančna merila za preteklo leto
Vrednost celoletne dejavnosti v preteklem letu;  
do 20.000,00 €
3 točke
od 20.001,00 € do 60.000,00 €
5 točk
od 60.001,00 € do 80.000,00 €
10 točk
od 80.001,00 € do 120.000,00 €
15 točk
od 120.001,00 €
25 točk
Višina drugih virov financiranja programa (razvidno iz finančnega načrta organizacije za tekoče za preteklo leto)
do 5 %
1 točka
od 6 % do 10 %
2 točki
od 11 % do 15 %
3 točke
od 16 % do 20 %
4 točke
od 21 % do 25 %
5 točk
od 26 % do 30 %
6 točk 
od 31 % do 35 %
7 točk
od 36 % do 40 %
8 točk
od 41 % do 45 %
9 točk
od 46 % do 50 %
10 točk
od 51 % do 55 %
15 točk
od 56 % do 60 %
20 točk
od 61 % do 70 %
25 točk
nad 70 %
40 točk
Struktura finančnih sredstev za preteklo leto
(Vlagatelj bo za izpolnjevanje vsakega spodaj navedenega merila prejel število točk, ki je navedeno z posameznim merilom).
Vlagatelj je pridobil tudi sponzorska sredstva ali donacije (vsaj 10 % vrednosti celotne dejavnosti priznane s strani razpisovalca)
5 točk
Vlagatelj je sredstva zagotavljal tudi z lastno dejavnostjo in pridobil sredstva iz državnega proračuna (vsaj 20 % vrednosti celotne dejavnosti)
10 točk
Vlagatelj je pridobil evropska sredstva
25 točk
Število ur organizacijskega, vsebinskega in drugega prostovoljskega dela v preteklem letu
do 3000 ur
5 točk
od 3001 ure do 5000 ur
10 točk
od 5001 ur in več
15 točk
a) Finančna merila za tekoče leto
Obseg potrebnih finančnih sredstev za delovanje in izvajanje programov v tekočem letu.
od 5.000,00 € do 30.000,00 €
5 točk
od 30.001,00 € do 100.000,00 €
10 točk
od 100.001,00 € do 150.000,00 €
25 točk
od 150.001,00 €
30 točk
« 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0001/2023(127)
Slovenske Konjice, dne 23. februarja 2023
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti