Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

803. Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sežana, stran 2092.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 9. 3. 2023 sprejel
O D L O K 
o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sežana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja način dodeljevanja enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka staršem novorojencev (v nadaljevanju: enkratna denarna pomoč), določa upravičence, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do dodelitve enkratne denarne pomoči in višino enkratne denarne pomoči.
2. člen 
Enkratna denarna pomoč je denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev proračuna Občine Sežana in s katero se družini zagotovi dodatna finančna sredstva, za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI 
3. člen 
(1) Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata ob vložitvi vloge stalno prebivališče v Občini Sežana.
(2) Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratne denarne pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
(3) Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, ravno tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.
4. člen 
Upravičenec, ki prejme enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratne denarne pomoči po tem odloku.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
5. člen 
Pravica do enkratne denarne pomoči se uveljavlja s pisno vlogo pri Občinski upravi Občine Sežana, in sicer najkasneje v štirih mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.
6. člen 
Vlogi za uveljavljanje enkratne denarne pomoči je potrebno priložiti izpisek iz rojstne matične knjige ter v primeru tretjega odstavka 3. člena tega odloka odločbo pristojnega organa.
7. člen 
(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti do enkratne denarne pomoči, skladno s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek, vodi občinska uprava.
(2) Občinska uprava po uradni dolžnosti pridobi podatke iz uradnih evidenc o dejstvih, ki so potrebna za obravnavo vloge in za odločanje o pravici do enkratne denarne pomoči.
(3) O pravici do enkratne denarne pomoči odloči organ iz prejšnjega odstavka z odločbo. Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbi odloča župan.
8. člen 
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratne denarne pomoči na transakcijski račun vlagatelja najkasneje v roku 30 dni po njeni dokončnosti.
IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI 
9. člen 
Višina enkratne denarne pomoči po tem odloku znaša 280,00 €. Višino enkratne denarne pomoči lahko s sklepom spremeni Občinski svet Občine Sežana do konca koledarskega leta za naslednje leto.
10. člen 
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel enkratno denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(1) Določbe tega odloka se uporabljajo tudi za otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2023 do uveljavitve tega odloka.
(2) Upravičenci lahko uveljavljajo pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka na način, ki je določen v 5. in 6. členu tega odloka. Upravičenci morajo pisno vlogo vložiti najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 43/07 in 12/15).
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2023-5
Sežana, dne 9. marca 2023
Župan 
Občine Sežana 
Andrej Sila 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti