Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1653/23, Stran 490
Na podlagi sklepa 8. redne seje sveta zavoda z dne 27. 2. 2023 razpisuje Svet zavoda Osnovne šole Brežice, Levstikova 18, 8250 Brežice, prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2023.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (za ravnatelja/ico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni,
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih/njenih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Kandidati/ke pošljejo v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Brežice, Levstikova 18, 8250 Brežice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj.«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Zaželeno je, da kandidat/ka predloži tudi kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev morajo biti originalna ali overjene kopije originalov.
Nepopolne vloge bodo zavržene.
Kandidati/ke bodo prejeli/e obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Brežice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti