Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

768. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Slovenj Gradec, stran 2049.

  
Na podlagi določbe 238. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju: ZUreP-3), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 4. redni seji dne 22. 2. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Slovenj Gradec 
1. člen 
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Slovenj Gradec se v poglavju II. Podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, doda nov člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(obročno odplačevanje komunalnega prispevka) 
(1) Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka je omogočeno obročno odplačevanje komunalnega prispevka v primeru odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča in akontacije komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Obročno odplačevanje je omogočeno v največ dvanajstih (12) enakih zaporednih mesečnih obrokih, pri čemer najmanjši znesek obroka v primeru odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča znaša 50 eurov, pri odmeri akontacije komunalnega prispevka za novo komunalno opremo pa 200 eurov.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora v primeru obročnega plačevanja komunalnega prispevka, to finančno zavarovati, in sicer z:
– zastavo premoženja,
– zavarovanjem pri zavarovalnici,
– bančno garancijo ali
– poroštvom.
(4) Finančno zavarovanje obročnega odplačevanja komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti ni potrebno, če znesek, za katerega je odobreno obročno odplačevanje, ne presega 3.500 eurov.
(5) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora v primeru uveljavljanja možnosti obročnega odplačevanja iz tega člena podati vlogo za obročno odplačevanje komunalnega prispevka najkasneje do dne zapadlosti obveznosti plačila odmerjenega komunalnega prispevka.
(6) Zavezancu se obročno odplačilo odobri tako, da se sklene pogodba o obročnem plačilu.
(7) Če zavezanec za plačilo komunalnega prispevka zamudi s plačilom treh zaporednih obrokov in po opozorilu občine v 30 dneh ne poravna svojih zapadlih obveznosti, zapadejo v takojšnje plačilo tudi vsi preostali neporavnani obroki komunalnega prispevka.
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2020
Slovenj Gradec, dne 1. februarja 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti