Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

769. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Slovenj Gradec s stvarnimi pravicami, stran 2049.

  
Na podlagi 70. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 4. redni seji dne 22. februarja 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Slovenj Gradec s stvarnimi pravicami 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopek za podelitev stvarnih pravic na nepremičninah, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: občina) ter višina nadomestila za podeljeno stvarno pravico, na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
2. člen 
Nepremičnine se obremenjujejo s stvarnimi pravicami na način in po postopkih, ki jih določata zakon in uredba, ki urejata področje stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
II. OBREMENJEVANJE NEPREMIČNIN S STVARNIMI PRAVICAMI 
1. Metode in postopek obremenjevanja s stvarnimi pravicami
3. člen 
(1) Vlagatelj mora v vlogi za ustanovitev stvarnih pravic (služnostna ali stavbna pravica) opisno navesti namen posega in vse osnovne podatke, ki identificirajo nepremičnino, na kateri se ustanavlja stvarna pravica ter predložiti:
– skico oziroma izsek iz projektne dokumentacije z vrisom poteka trase oziroma vrisom posega na nepremičnini, na kateri se ustanavlja služnostna ali stavbna pravica;
– celotno dolžino posameznega posega za ustanovitev služnostne pravice, ki se izrazi v merski enoti tekočega metra trase [m];
– celotno površino posega za ustanovitev stavbne pravice, ki se izrazi v merski enoti kvadratnega metra [m2].
(2) V kolikor vlagatelj ob podaji vloge ne navede zahtevanih podatkov oziroma iz priložene dokumentacije ni mogoče razbrati zahtevanih podatkov, lahko uradna oseba, ki rešuje vlogo manjkajoče podatke pridobi z izmero objekta oziroma trase v sistemu PISO. Če pridobitev podatka iz sistema PISO ni mogoča, pozove stranko na dopolnitev vloge.
(3) Obremenjevanje nepremičnin s služnostnimi pravicami se izvede po metodi neposredne pogodbe, pri čemer obveznosti objave namere ni potrebna.
(4) Obremenjevanje nepremičnin s stavbnimi pravicami se izvede na podlagi metode javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali neposredne pogodbe.
(5) Pri ustanavljanju stvarnih pravic na nepremičninah v lasti občine je potrebno vsako stvarno pravico natančno določiti, v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno tako, da je nepremičnina čim manj obremenjena.
(6) Plačilo nadomestila po tem pravilniku ne izključuje morebitnih odškodninskih zahtevkov občine za škodo, ki jo služnostni upravičenec oziroma imetnik stavbne pravice povzroči ob vzpostavitvi in izvrševanju stvarne pravice.
2. Nadomestilo za stvarno pravico
4. člen 
(1) Obremenjevanje nepremičnin v lasti občine je odplačno.
(2) Ustanavljanje služnostne in stavbne pravice nepremičnin je lahko neodplačno le v primerih in ob pogojih, kot jih določata zakon in uredba, ki urejata področje stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
5. člen 
(1) Višina nadomestila za ustanovitev stvarnih pravic se določi kot enkratno nadomestilo.
(2) Višina nadomestila za ustanovitev stavbne pravice znaša 30 % vrednosti nepremičnine po Odloku o določitvi izhodiščne cene za stavbna in kmetijska zemljišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 96/22) in se določi po naslednjem izračunu:
nadomestilo = površina objekta [m2] x 30 % vrednosti zemljišča [EUR/m2] brez DDV.
(3) Višina nadomestila za ustanovitev služnostne pravice je določena kot fiksni znesek na tekoči meter komunalnega voda oziroma cestne infrastrukture, ki je predmet ustanovitve služnostne pravice, pri čemer je višina fiksnega zneska nadomestila na tekoči meter odvisna od namembnosti zemljišča, na katerem se pravica ustanavlja:
Vrsta zemljišča po namenski rabi
Višina nadomestila na tekoči meter
stavbna zemljišča
6,00 EUR brez DDV
kmetijska in gozdna zemljišča
1,50 EUR brez DDV
(4) V kolikor po istem zemljišču poteka več komunalnih vodov, se za izračun nadomestila upošteva najdaljši vod.
(5) Ne glede drugi in tretji odstavek tega člena, višina nadomestila ne more biti nižja od 50,00 EUR brez DDV, če se služnostna oziroma stavbna pravica ustanavlja na stavbnem zemljišču oziroma ne more biti nižja od 25,00 EUR brez DDV, če se služnostna oziroma stavbna pravica ustanavlja na kmetijskem ali gozdnem zemljišču.
(6) V kolikor višina nadomestila, izračunanega na način iz drugega in tretjega odstavka tega člena presega mejne vrednosti, nad katerimi je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata področje stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti, potrebno opraviti uradno cenitev, se nadomestilo določi na podlagi opravljene cenitve višine nadomestila.
6. člen 
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila je pravna ali fizična oseba, ki pridobiva stvarno pravico.
(2) Nadomestilo se plača na podlagi izdanega računa, ki ga mora zavezanec poravnati najkasneje v roku 30 dni od izdaje fakture.
III. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2023
Slovenj Gradec, dne 22. februarja 2023
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti